« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výběrové řízení na pozici náměstka primítora HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1910514_2023_anonymizovany.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY *MHMPXPMNU9E2*
Odbor právní podpory MHMPXPMNU9E2
Oddělení svobodného přístupu k informacím
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
07.09.2023 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1910514/2023 Počet listů/příloh: -/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1644246/2023 14.09.2023
<br> Vyřízení stížnosti postupem dle § 16a odst.5 zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha – Magistrát hlavníhoměsta Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt
podle zákona č.106/1999Sb <.>,o svobodnémpřístupuk informacím,ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen „InfZ“),obdržel dne 7.9.2023 Vaši stížnost dle § 16a InfZ,kterou si stěžujete na:
<br> „…neúplné odpovědi pod č.j.MHMP 1748505/2023,konkrétně:
<br> Ad 5,7,8) zde nebyla dodržena lhůta pro poskytnutí informace formou odkazu.Žádost mělabýt
vyřízena do 7 dnů ode dne obdržení žádosti,tj.v daném případě do 14.8.2023“
<br> Povinný subjekt rekapituluje,že mu byla dne 7.8.2023 doručenaVaše žádost o informaci (dále
jen „Žádost“) v tomto znění:
<br> 1.Kdy a jakou formou probíhalo výběrové řízení na pozici poradce náměstkyně primátora
paní Ing.Jany Komrskové,ve kterém byl vybrán pan
<br> 2.Kolik potenciálních účastníků se do výběrového řízení přihlásilo?
<br> 3.Dle jakých kritérií byl vybrán vítěz výběrového řízení pan
<br> 4.Jaká je pracovní náplň pana a v čem konkrétně paní náměstkyni
Ing.Janě Komrskové radí?
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
Elektronický podpis - 14.9.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr.Tomá Havel
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 24.7.2024 10:34:38-000 +02:00
<br>
<br>
5.Jaké kvalifikační předpoklady pan splňuje?
<br> 6.Jaká je pracovní doba pana
<br> 7.Je z uvedeného výběrového řízení pořízen zápis? Pokud ano,žádám o jeho zaslání <.>
<br> 8.V jakém konkrétním jmenovitém s...
tabulka-výběrové řízení.pdf
Vratislav F <.>
<br> Kompetence vuúr ovladat/wm pozice 40 “o Znalost ptratskonn programu a argumentace 15 “či Cetkovv autem 15 “&
<br> Motivace 15 “.—
<br> Zkušenosttlvzdétam 15 %
<br> RostislavA
<br> Kompetence vuú oužadawunt poztcc 4D Č'a Znatngt piratskenn programu ;) argumentace tí: Cetkovy dotelll 15,“:
<br> Mntwaco 15 * <.>
<br> Zkušenosti/„dělam 15 "k
<br> XXXXXX N <.>
<br> Kompetence VUC! požadavkum pomoc XX % Znalost ptratskeno programu a argumentace 15 “.<.> t Cetkuvy [JUJCHV 15 %
<br> anlvace 15 “»
<br> qu$eno>ttlvcdělam tS i! :
<br> XXXXXX K <.>
<br> Kompetence VUČl požadavmm pnztce XX “,? Znalost ptratskeno programu a argumentace 15 ČL Cetkovy trojiem t5 %
<br> Motwace 15 “.—
<br> ZauScnobtt/vzdělanr 15 ?;
<br> XXXXXXXX Š <.>
<br> Kompetence vučl požadawum pnmce All % Znalost prrátske'tc programu a arqur'tentace 15 “: Cetknvy dolem t5 3 <.>
<br> Motu/ace 15 “»
<br> Z<ušenostlfvzdélaní 15 “4
<br> Jan C <.>
<br> Kompetence wm nožadawum po7tce 411 % Znalost pirátskenu programu a argumentace 15 “i'm Celkový (totem t5 Q;
<br> Motu/ace 15 “:
<br> ZKUŠCHOSh/Vídčlam 15 “,i
<br> přizván na pohovor lnfromován o výsledku ' oběma stranám vyhovuje současná forma spolupráce
<br> 67,8 přizván na pohovor lnfromován o výsledku
<br> 42,5 přizván na pohovor Infromován o výsledku "" nabídnuta spolupráce na dohodu na poradenství v odborné oblasti
<br> 62,3 přizván na pohovor lnfromován o výsledku kandidát zvolen do pozice poradce
<br> 84,0 přizván na pohovor Infromován o výsledku
<br> 21 „0 přizván na pohovor lnfromován o výsledku

Načteno

edesky.cz/d/7795008

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz