« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Gymnazijní - obnova vodovodního řadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPMP9S7Z.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPMP9S7Z*
MHMPXPMP9S7Z
<br>
STEJNOPIS
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXX
Na Okraji XXX/XX
XXXXX Praha
IČ: XXXXXXX
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1944213/2023/O4/Vo Počet listů/příloh: 1/5
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1891439/2023PKD 19.9.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
základ posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
podané dne 12.9.2023,se souhlasem ÚMČ Praha 6,odboru dopravy a životního prostředí,ze dne
18.9.2023,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m <.>
Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Evropská,Gymnazijní a dále dle situací,které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a zařízení na místních komunikacích v rozsahu dle
přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádření...
situace razitko.pdf
(
<br> mol
<br> J
<br> /
<br> <.>,] řL _J-"r DKO záboru ro stavební ullcc wannmmm
<br> nn !
<br> A
<br> Q nm
<br> mm“
<br> 1 © 1 u
<br>.! ÍA'n'
<br> 424“ 2013 /P
<br> “Ý ((Š-Q&Q
<br> F—ák
<br> nm.<,>
<br> Ulm
<br> - MHR/(pa výý
<br> _ jagg—„MĚ 8 m
<br> šřaš
<br>.<.> A u.<.>.<.> lewll „z,/.<.>.\ <.>,<.> : vl.<.> _.<.> <.>,<.> „a.<.> /„Ý & „.<.> ; __.Ja,/| <.>,<.> \.<.> y „ ř,<.>._.<.> _ 53,2% n.m._
<br>.<.>.yJ
<br> _ =
<br> \ M _ „
<br> <.>,!TÍL,<.>,fq,<.>.„ a,8.<.>.„ _ u.<.>.i? z „ „.<.> u.<.>.__ _ \ „.<.>.<.>.<.>.<.>.m _.__ FL „ ©.; „.<.> šmšzzl x \\ \? \ \ __.<.> 4.QWNMZZIÍ _.<.>.\mu.<.> all | \; \.___Y\Ú __ \ \ w
<br> \ NN3788 | I II | |
<br> Ěďišílť :_._!a.\W ;
<br> \ m \!.;,<.> „w.<.>.m m \ -.<.> wa W _ ___.„.M 7 \.<.> <.>
<br> „víra—\\„f.<.>.| | | 1 'I '| || 1
<br> či
<br> l );;4,I
<br> “\—
<br> “\\ —o\.<.> <.>
<br> \ STÁ/ u-
<br>.muwp Islam Banz" Maud má Eno
<br> ! El * 513 "MIMO,ZZ +5x$7
<br> —\ <.>
<br> llllí
<br>.lílrIWHLĚmŠmW.<.> w.|.<.> <.>
<br> 51011'
<br> » 53.5
<br> g
<br> š
<br> O
<br> 9 <.>
<br> )
<br> š
<br> =.—=„
<br> \
<br> aŠ.—___
<br> ? il „'
<br> '
<br> 7 /,| _.<.>.a ___.| ] /\
<br>.„„.<.>.<.>.<.>.<.> wmv.<.>.<.> s „fill.Hud_$omzz.\\\\\m\x % - /f% r.<.>.<.>.<.>
<br> ? <.>
<br> 353.35:.<.> ' ;
<br> ' E\IÍRQ <,>
<br> \ r
<br> |
<br> | \
<br> _.<.> <.>,: ““**'Z=
<br> \ \
<br> \
<br> \ \\.) \ ěsalz *O ; _ 76— “,;? * “ o>: % %? “3x > ' fv \\
<br> lm % / (ď % š PÍOZOR unce GYMNASIJNÍ UZAVŘENA
<br> % © -- _ ©\fj*“\ Š $ ŽŠ : / ň© Ra _Šš &* „& \;g.:,- -- -- - “š __ %> ggg/2.- “
<br>,? _ _ ff " “&=—— “,___._ / '- Ř“ „- ' ' ll ' \.J „ FŠĚJJ/gžgařšžuz “AT /.|.0D? 393 P'šfů'wwš Hui „ŠM W / 53 m;: mm;; Anna.JDD / / $a.' ___/„,!“ |.P HIOha Čift'o; ' /
<br> z: kůň? mM/ťýgcž/M !.II,“IMHMPTZFif'l/(Z/Q/ 2083 ÍPKD 04/Vo
<br>.Datart
<br> / /\ —-.'““ÁMÉSĚDÍS: %
<br> W ! / /.*" “T“ 11 “'
<br> Kó/
<br> \ \\// _ POZOR '— DIO záboru pro stavební úpravy vodovodu \\ \ \.ulice Gymnasijní - 2.část \ * POZOR,; Legenda: Hradčanxq __/„.<.> _ \ * \ „© ___- _' Stávající dopr...

Načteno

edesky.cz/d/7787890

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz