« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III. třídy, ulice Kuršova a ulice Teyschlova, Brno - 20. září 2023 Vyvěšeno: 20. 9. 2023   Sňato: 6. 10. 2023příloha 1příloha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 20. 9. 2023   Sňato: 6. 10. 2023
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0183002/2023/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0425971/2023/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III <.>
<br> třídy,ulice Kuršova a ulice Teyschlova,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu konkludentním způsobem projednaného návrhu
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice
<br> Kuršova a ulice Teyschlova,Brno,formou příslušného výkresu „ČÍSLO VÝKRESU 04“,„NÁZEV
<br> VÝKRESU: DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„NÁZEV AKCE: ULICE KURŠOVA č.6-8 -ÚPRAVA
<br> CHODNÍKU SO 101 Stavební úpravy“,„INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO“,„DATUM
<br> KVĚTEN 2023“,„FORMÁT 2A4“,„STUPEŇ PDPS“,„MĚŘÍTKO 1:250“,„Č.ARCHIVNÍ 863“,a formou
<br> příslušného výkresu „ČÍSLO VÝKRESU 04“,„NÁZEV VÝKRESU: DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„NÁZEV
<br> AKCE: ULICE TEYSCHLOVA-MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ SO 101 Stavební úpravy“,„INVESTOR:
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO“,„DATUM KVĚTEN 2023“,„FORMÁT 2A4“,„STUPEŇ PDPS“ <,>
<br> „MĚŘÍTKO 1:250“,„Č.ARCHIVNÍ 892“,oba zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,Útvar
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,s dotčeným orgánem
<br> p...
bez názvu
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0422119/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0412209/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-125064-5/ČJ-2023-0602DI,ze dne 6.9.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Jakuba Obrovského ve městě
<br> Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro stavební úpravu a nástavbu objektu Jakuba Obrovského 2 <.>
<br> Termín realizace je v období 19.9.2023 – 30.4.2024 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je platné max.1 rok od nabytí účinnosti tohoto stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních k...
příloha 1
O
<br> m_._.c>0m
<br> || i|“
<br> Ši ena/<> 365% % nonŽ _Aogczšg wcom mmÉNošš šarm N>xoz> &.“388 8 _ ŠŠŠ „Míša mp.322_0501 zoxmš omz > 322_9201 noc;—z? g_zšmmmš coš/<<
<br> 2228.E.čmxm %>; < _zmššg zo<m_._o_ wcom osmi/změ
příloha 2
<a
<br> V
<br> Ši gua/<> _umo<oNc z> _„onŽ xogczšg wcom mm>cNo<>z> _„oorm „28% „.“388 %.51592 %Éga %.322_0501 zoxmg omz Šmo_._z_ošo_._ Bog—z? g_zšmmmŠ ŠŠŠ
<br> mi./<in— E.šmmm %>; < 23:5 2229 wcom oomš>zmzo

Načteno

edesky.cz/d/7783320

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz