« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV OOP - Zákaz zastavení na místní komunikaci v obci Klapý

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP - Zákaz zastavení na místní komunikaci v obci Klapý
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 34541/2023
<br> Č.j.: ODSH 128248/2023
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 19.září 2023
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,Odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> „B28 – Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „E13 – text: OD – DO MIMO VOZIDEL STAVBY“ na místní
<br> komunikaci v obci Klapý,na pozemku p.č.788/3 v témže katastru,a dle schéma B/17 z TP 66 a přílohy č.1 - 2 <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 28.9.2023 do 20.10 <.>
<br> 2023 z důvodu provádění stavebních prací na posílení distribučního zařízení NN <.>
<br>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
<br> 1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích),bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném pro...

Načteno

edesky.cz/d/7773317

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz