« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Veřejná vyhláška - Kabelové vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Kabelové vedení
Spis.zn.OST 518/23-1979/22/SP str.2 čj.: MULO 40482/2022 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor stavebního úřadu a územního plánování Školní 407/2,410 30 Lovosice Telefon SÚ 416 571 270 – 276,fax: 416 532 130,e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279 Č.J.výst.: 1979/2023 E.Č.: MULOP0082N6J SPISOVÁ ZN.: OST 518/2023/SP Č.J.: MULO 40482/2022 ČEZ Distribuce,a.s.Teplická č.p.874/8 Děčín IV-Podmokly 405 02 Děčín 2 VYŘIZUJE: TEL.: Ing.XXXX XXXXXX XXX XXX XXX DATUM: XX.X.XXXX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Lovosice,Odbor stavební úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 21.11.2022 podala ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,kterou zastupuje SOMA - ES,s.r.o <.>,IČO 25058231,Jetřichovická č.p.744/12,190 00 Praha 9-Prosek,(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y LT_Lovosice-nová R110/22kV - Kabelové vedení VN (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.158/1 (ostatní plocha),parc.č.311 (ostatní plocha),parc.č.312/1 (ostatní plocha),parc.č.312/16 (ostatní plocha),parc.č.314/3 (ostatní plocha),parc.č.314/5 (ostatní plocha),parc.č.314/8 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.316 (ostatní plocha),parc.č.317/1 (ostatní plocha),parc.č.317/5 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.676/1 (ostatní plocha),parc.č.677/1 (ostatní plocha),parc.č.677/2 (ostatní plocha),parc.č.677/3 (ostatní plocha)...

Načteno

edesky.cz/d/7773316

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz