« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání návrhu Změny č. 3 ÚP Bedřichov
statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340
www.mestojablonec.cz | ID datové schránky: wufbr2a | e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: 219/2017/OÚP/VAUP/11/Til
Č.j.: 72022/2023
Vyřizuje: Ing.Tilňáková
Tel.: +420 483 357 191
E-mail: tilnakova@mestojablonec.cz
Datum: 4.září 2023
<br>
<br> Návrh Změny č.3 Územního plánu Bedřichov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor územního a strategického plánování,oddělení
územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Bedřichov § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
o z n a m u j e
<br> v souladu se zněním § 50 odst.3 stavebního zákona konání společného jednání a vystavení
návrhu Změny č.3 Územního plánu Bedřichov <.>
<br>
Do dokumentace návrhu Změny č.3 Územního plánu Bedřichov lze nahlížet:
<br> - na oddělení územního plánování,odboru územního a strategického plánování Magistrátu
města Jablonec nad Nisou (č.dveří 130,I.patro budovy radnice – zejména v úředních dnech
pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin,popřípadě v jiný
domluvený termín) <,>
<br> - na Obecním úřadě Bedřichov – zejména v úředních dnech pondělí od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13:00 do 17:00 hodin,ve středu od 8.00 do 14.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin,(popřípadě v jiný domluvený termín) <,>
<br> - na Krajském úřadě Libereckého kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu <,>
oddělení územního plánování,U Jezu 642/2a,Liberec 2.- Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XIII.patro <,>
č.dveří XXXX (doporučuje se předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin) <,>
<br> - na internetových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou
<br> (https://www.mestojablonec.cz/cs/uzemni-planovani/uzemni-plany-okolnich-
obci/bedrichov.html)
a obce Bedřichov
(https://www.b...
https://www.bedrichov-ou.cz/cs/urad/uzemni-planovani/
Územní plánování - Obec Bedřichov4.9.2023 11:24:03 - aktualizováno 4.9.2023 14:49:24 | přečteno 66x | regina.keltnerova | Celý článek  
8.12.2021 14:00:45 | přečteno 224x | tana | Celý článek   Vytvořeno 4.10.2021 13:56:18 | přečteno 1381x | tana
IČ:  00525511 Datová schránka: 97abtyg Úřední hodiny: po: 8.00–12.00,13.00–17.00 stř: 8.00–14.00 čt:  8.00–12.00,13.00–17.00
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,které jsou nezbytné pro provoz některých funkcionalit webu <.>
Zpráva o uplatňování ÚP Bedřichov (11/2012 - 05/2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Bedřichov za období 11/2012-05/2019
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV
<br> V UPLYNULÉM OBDOBÍ (11/2012 – 05/2019)
<br>
<br> NÁVRH
<br> Zpracováno v souladu se zákonem č.183/2006Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
<br> znění pozdějších předpisů,v souladu s vyhláškou č.500/2006Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a ve spolupráci s určeným zastupitelem <.>
<br>
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXX
<br>
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Bedřichov
<br>
<br> Pořizovatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou,Odbor
<br> územního a hospodářského rozvoje,Oddělení
<br> územního a strategického plánování jako Úřad
<br> územního plánování podle ust.§6 odst.1 písm.b)
<br> stavebního zákona,v návaznosti na ust.§5 odst.1 a
<br> 2 stavebního zákona
<br>
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX – vedoucí oddělení
<br> územního a strategického plánování
<br>
<br>
<br> Zpráva o uplatňování ÚP Bedřichov za období 11/2012-05/2019
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení
<br> případných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> Vyhodnocení změn podmínek,na základě kterých byl územní plán vydán.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
Vyhodnocení případných n...
Výkres širších vztahů
Hospodářská základna
<br> \.L \ lázeňská místa
<br> Dopravní infrastruktura ajejí ochrana wchlostní komunikace.silnice I.a II.třídy
<br> II železniční tratě republikového,regionálního významu ? letiště + + + + + ochranná pásma letišť a i \ přeshraniční spojení silniční,Železniční
<br> Technická infrastruktura a její ochrana hlavní vodovodní řady vedení WN 400 k\/,220 W.110 kV
<br> E\ transformovny
<br> E plynovody VTL radioreleové trasy
<br> \i dálkové kabely telefonní,telekomunikační.datove
<br> ochranná pásma radioreleových tras a zařízení HZS
<br> Kultura a památková péče národní kulturní památky městské památkové zóny vesnické památkové rezervace vesnické památkové zóny ochranná pásma národních kulturních památek krajinné památkové zóny Bezpečnost území
<br> www-pw“
<br> * i ochranná pásma zájmových území Armády ČR J
<br> i.<.>.<.>.<.> —.<.> <.>,Půdní fond
<br> zemědělský pudní fond - pozemky |.a II.třídy ochrany
<br> lesní pozemky
<br> NÁZEV DÍLA -
<br> NÁZEV ČÁSTI DÍLA
<br> ZAKÁZKADATUM ZHOTOVITEL
<br> OZNAČENÍ čÁSTI DÍLA
<br> Geologie,ochrana nerostných surovin
<br>.<.> I chráněná ložisková uzemí
<br> dobývací prostory
<br> _l i plošná poddolovaná území
<br> plošná sesuvná územi
<br> Hydrologie a klimatologie
<br> vodní plochy,vodní toky
<br> chráněné oblasti přírodní akumulace vod
<br> ochranná pásma vodních zdroju (II.a III.stupně)
<br> ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdroju přírodních minerálních vod všech stupňu
<br> stanovená záplavová uzemí
<br> Ochrana přírody a krajiny národní park - I.<.> II <.>,III.zóna odstupňované ochrany
<br> ochranné pásmo národního parku
<br> chráněné krajinné oblasti
<br> I.II <.>,III.<.> IV.zóna odstupňované ochrany NPP-narodnlpjírodnlpamalka
<br> NPR ' "modul pllwdnl lezec/axe
<br> > „,<,>
<br> P 'Pllra mpamallm » _.\: llodnl lezalvaca
<br> maloplošná zvláště chráněná území
<br> NATURA 2000 - evropsky významné lokality
<br> NATURA 2000 - ptačí Oblasti
<br> přírodní parky
<br> Územní jednotky a ostatní jevy
<br...
Výkres záborů
<.> H.“
<br> 0
<br> ?] WWW
<br> NÁZEV DÍLA- NÁZEV DÍLA
<br> NÁ,ZEV čÁng DÍLA,<,>,o O,nl '! I'.<.> AlAk.ARO! ' IH.o Oki
<br> 026/2007 20.09.2012
<br> NÁ,ZEV čÁng DÍLA,<,>,<.> : 'R D'.<.> AlAk.::O!
<br> 026/2007 20.09.2012
<br> '0|\.o o\|
<br> 6812 BEDŘICHOV
<br> PARÉ
<br> STAV NÁVRH REZERVA HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - HRANICE OBCE ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 15.5.2008 HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL VRSTEVNICE - EKVIDISTANCE 5 M VRSTEVNICE - EKVIDISTANCE 25 M WW HRANICE ZÁBOROVÝCH LOKALIT LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ HRANICE BPEJ 92024 KOD BPEJ / TŘÍDA OCHRANY ZPF PLOCHY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ PLOCHY ZASTAVĚNÉ A NÁDVOŘÍ PLOCHY OSTATNÍ PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA PLOCHY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTÚ - LOUKY,PASTVINY PLOCHY ZAHRAD A SADÚ
<br> ?
<br> údolní nádrž Bedřichov
Koordinační výkres
<.> E!E
<br> % s wmoaozo<
<br> 1>am
<br> „_ ŠŠŠ
<br> z>Nm< u.<.> _.>- z>Nm< =.<.>.—>-
<br> z>Nm< „."—fw.<.>.<.> U_„r> z>Nm< a>m._._ U._.>
<br> 3283 „0.8.83 3233 8.8.83
<br> m._.>< z><m_._ mmNmm<>
<br> Im>z_0m nmwmzmlo cmmš | Im>z_0m OmOm N>m._.><mzm GNmš— _A 3m.„com
<br> Im>z_0m _uonšxoŽOI _u>mo_m_.<mm._.m<z_om | mx<__u_m._.>zom a _<_ <mm._.m<z_om | mx<__u_m._.>zom Nm _<_
<br> 2>m_>_No<>zm 209.2 a N>2><=m>zm 209.2 3 %mwššoš 159.: za sz>mH><_qm_.zm %_.oo_._< & 209.2 E226: mmNm><
<br> _.__<__._.< SEN.<.> : „__Nmš % m_>z_o _:an _._E_8<> _No_„oZ> ŽŠ % <ooz„o_._ Nazca _.mčnzm % <ooz„o_._ Nazca ___wčwzm % z>on_<_z„o_._ m_.m5>_ošo_._ <momz„ <z „a >< ) _8282 35 _<_<< %Qm zmgošm ězcmz— %>_<_>Š Ema: „ >>o_._morom_oš__ z>>mN<
<br> |_| |_| % Imm=o<>.m<_.__Nmmwxm wšmiz<
<br> N02> oImonz— _u_»_ czřc o_.__.o_»c N c_um><z< <o_u<
<br> |F|-||-||_|_||_||_||_|
<br> <<I>>wmz> N>2><o<> Ema:,„3 \ % >.:Nmmmxm Iom<-_u_»<_u_.>z._.mxo Ema: „ímž 228% 80 <%z__<_ o__.m_<_ _uoxm >mo; zase:: U_owšm časem umo >>>—maz.22% > 015an— 36 mz_No<>z„ oImonš Ema: %o<%zm_<__ _<=A_N >mo-\_ -m _
<br> % „maš _._%>
<br> % _.mm> ao 3 2 „až %mčwzošzm oo_._>>z< ŠŠŠ o_._>o ŠŠŠ _._o>< _ _<_>>%>owz> „<>qu o_._>>zmz> Ema: - Emou; mem><>0m % _<_>_.%_.owzá_._ N<_.>£_„ o_._>>zmzá_._ Ema: z>3>> „ooo - m5 g_Nmmmxm mšgš z>č>> „ooo - 3>g 352 g_Nmmmxm _._o>< cumgz— má.<.>.—„.s mšroaoxm m._.>u__._._.<.xš.__z> cmmm - z>%mo_oz>>z_ a_oxomaom cmmm - mmo_oZ>>z__ a_oomšmcg cmmm - mmgošž a_oxomaom cmmm - šmž a_OOmšmcš cmmm - šmž a_oxomaom _._>>z_0m oš _._>>z_0m %oš _._>>z_0m %> 3325 _z_„_„>m._._„==._.c_„> Šmaozm m_>z_o > 2:27:01 xogžšg <m>mz> 22853 >c3mcmo<m N>2><š _Nooimoš ooo_._>Nxo<m 535202 mcm Š _<_ %>? >c3mcmo<ál :zmx mw _._m>_%>o ŠŠŠ Smš.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ŠŠŠ mmNmQAm 3% - N><0oz_ „„„„„„„„„„„„„„„ ŠŠŠ mmNmoxm 3% - ŠŠŠ _<_>o_2>>_.> - _.__.><z_ 25%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ŠŠŠ mmwmoxm 3%._<___<_o <<_<_mNmzm ěgczžšm šcEEzěš 32262 Šamom zo<> Inmmmzo<x> - %>? o - ošcmjoxm % - _„É > - ŠŠŠ ...
Text odůvodnění
Územní plán Bedřichov – Odůvodnění Identifikační údaje
<br> XXXX s.r.o.X
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Bedřichov - Odůvodnění
<br> Stupeň - fáze: Návrh
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Objednatel: Obec Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Zhotovitel: XXXX s.r.o <.>
<br> U Domoviny 491/1,460 01,Liberec 4
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 026/2007
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: 20.9.2012
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant,urbanistická koncepce: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Zodpovědný projektant,koordinace: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Hospodářská základna -
<br> průmyslová výroba,cestovní ruch:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Demografie,bydlení: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Občanské vybavení veřejné infrastruktury: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Dopravní infrastruktura a dopravní systémy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Technická infrastruktura – energetika,spoje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ochrana přírody a krajiny,ÚSES: Ing.XXX XXXXXX
<br> ZPF,PUPFL,zemědělství,lesnictví: Ing.XXX XXXXXX
<br> Zvláštní zájmy: RNDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Datová část: Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> Grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Vyhodnocení vlivů koncepce ÚP na udržitelný rozvoj Ing.Zuzana Toniková
<br>
<br> Územní plán Bedřichov – Odůvodnění Obsah
<br> XXXX s.r.o.X
<br> ÚDAJ O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová část odůvodnění územního plánu Bedřichov obsahuje 108 stran textu <.>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br>
kapitola strana
<br> A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 3
<br> A1 Vymezení a vnitřní členění řešeného území 3
<br> A2 Vyhodnocení širších vztahů 3
<br> A3 Vyhodnocení souladu využívání území s ÚPD vydanou krajem,s cíli územního plánování a ….8
<br> B Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu 13
<br> B1 Údaje o zadání a o jeho...
Výkres VPS
z>Nm< u.<.> _.> -
<br> % s wm%_o>o<
<br> 1>am
<br> m._.>< z><m_._ mmNmm<>
<br> Im>z_0m nmwmzmlo cmmš | Im>z_0m OmOm Im>z_0m _uonšxoŽOI _u>m0m_ <.>
<br> | _u_.oo_._< <o_uz_ > <o_uo_._0m_uo_u>_<»mxm _u_.oo_._< _.mmz— <_um_ _umo xqmmm _.Nm _um><> x _uonšěš > m._.><w>_<_ <<<_.>m._.z_._.<.> _uo_u_»><š _z_„m>m._._„čx._.cm>
<br> <_um_ _umo 5.me _.Nm _um><> x _uonšŠš > m._.><m>_<_ <<<_.>w._.z_._.-._.mo_._z_ox> _zmšmqmcšcš
<br> <_um > <_uo_ _umo Šmš _.Nm _um><> x _uonšěš > m._.><m>_<_ <<<_.>m._.z_._.<.> mz_No<>z— oImonz— _uo<o_uzm_<__ <_uw > <_uo_ _umo Šmm> _.Nm _um><> x _uonšěš > w._.><_w>_<_ <<<_.>w._.z_._.- qcm_wjoš Uo_um><> - _<_._._A zo<> Inmmmzo<x>
<br> <_uo_ _umo Šmš _.Nm _um><> x _uonšŠš > m._.><m>_<_ <<<_.>m._.z_._.- >m>z>0m_ oNUm><mš GNmš
<br> <no_ 38 >Hm>> mm >>><> > nonŠěg > 2><w>_<_ 52522:.<<<>>m2mš Foo: n><>e cmmm z>o>mo_oZ>>z=._o > mmgozšzfo ŠŠŠ:.a_oomšš <_„o_ 26 >Hm>> mm >>><> > nongěš > 2><m>_<_ 52532: - 525322 2001 >><>G cmmm z>o>mo_oZ>>z=._o > mmgozšfo Ššgc - 220282
<br> <_um_ _umo Čmmm _.Nm _um><> x _uonšŠš > m._.><_w>_<_ <<<_.>m._.z_._.- _uo_u_„„><z— _z_„m>m._.mcx._.cm>
<br> NA _u< - Na <_A - Nm <_A - má <_A - NĚ <_A - NĚ <_A - NĚ <_A - Nma <_A - Nmo <_A.Nas <_A.Nam <_A.zĚ mz <.>
<br> >>>>o<Šm očo>> mcm z> _<_>Ž>c
<br> como; >o_<_cz_>>0m - 03.25 <>o_._oE _<_>Ž>c >>2>Nmzm <>>oz_ ommi „mmm m_>z_o_ ___.ig nmošwmš oIoozŠ „mmm % > emocí; 352 TĚ %2>> %mm zac
<br> %Qmš cmmENzáI Oma z>o <oo>>zoc
<br> uma %9>> z>o <oo>>zoc oo Išmmjo
<br> uma %9>> > <ooo_m_<_c
<br> uma %9>> >m >>>5<0m
<br> meENš >o_<_cz_>>0m z>o Io>m>0c „:_ng Šmčnoš ommš oo ><N>>m>mio >>m>E oHoo>> mcm Imzn>o
<br> <%,36 šmmm Hm >>><> > wongěš > $><m>g <<<>>£z=.4m012_o>> _Zmšmšcšcš
<br> Š Aššmšzam % %ošož >>m>> > % umo N>mzmwo<>7= <a.%zoozfo <momz_ „a >< >>wm>m_<_
<br> <a Aššmšzsm Š noo 3291220 ŠŠŠ—Io <momz_ oo >>mm_.o<m_._o 202 >> >m>oz£>co<>zm 4>>32>z_o_ 3 <: z><>Nmzm ŠŠŠ <z m_.m>3_o>m <momz„ - No>>c_._o<>z„ oo „>zo<> z\_,_ „oo >>>_.o<>0c
<br> <a z><>Nmzm SŽ N>m0mo<>g <ooo<ooz_ mě<
<br> <a _.__...
Technický výkres
<.> H.“
<br> 3312 BEDR|CHOV
<br> ?] WWW
<br> NÁZEV DÍLA
<br> NÁZEV DÍLA -
<br> NÁIZEV čÁSTI DÍLA I u
<br> NÁIZEV čÁSTI DÍLA \ | H
<br> 026/2007 20.09.2012
<br> 026/2007 20.09.2012
<br> (N _ L&M „
<br> STAV NÁVRH REZERVA
<br> HRAN|CE REŠENEHO ÚZEMÍ - HRANICE OBCE HRAN|CE POZEMKOVÝCH PARCEL
<br> VRSTEVNICE - EKVIDISTANCE 5 M
<br> VRSTEVN|CE - EKVIDISTANCE 25 M
<br> HRAN|CE PLOCH ZASTAVITELNÝCH A PŘESTAVBOVÝCH PLOCHY ZASTAVĚNÉ,ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br> OP VODNÍCH ZDROJÚ |.STUPNĚ
<br> OP VODNÍCH ZDROJÚ ||.STUPNĚ
<br> VYHLÁŠENA ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
<br> ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM KOR|DOR PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB A OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI ZAŘÍZENÍ PROT|POVODNOVE OCHRANY
<br> POVODÍ VODNÍCH TOKÚ,ROZVODN|CE
<br> OP NADZEMNÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN 35 kV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA,SPOJE NADZEMNÍ ELEKTR|CKÁ VEDENÍ VN 35 kV
<br> KABELOVÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ VN 35 kV
<br> NADZEMNÍ ELEKTR|CKÁ VEDENÍ VN 35 kV KE ZRUŠENÍ * <> TRAFOSTANICE 35/o,4 kV
<br> MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
<br> LOKÁLNÍ ZDROJE VYTÁPĚNÍ
<br> KOR|DORY PRO MVV SPOJE
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VODOVODNÍ RADY- PŘIVÁDĚCÍ VE ŠTOLÁCH VODOVODNÍ RADY- PŘIVÁDĚCÍ DO VODOJEMÚ VODOVODNÍ RADY- ROZVÁDĚCÍ
<br> VODOVODNÍ ŘADY- SVODNÉ ZE ZDROJÚ
<br> VODOVODNÍ ŘADY UŽITKOVÉ- PRO ZASNĚŽOVÁNÍ VODNÍ ZDROJ
<br> VODOJEM
<br> ČERPACÍ STAN|CE
<br> ČERPACÍ STANICE UŽITKOVÉHO VODOVODU
<br> ÚPRAVNA VODY
<br> KANALIZAČNÍ STOKY SPLAŠKOVÉ - GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ STOKY SPLAŠKOVÉ -VÝTLAK
<br> U ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
<br> _|__I__I__I—I__I__|__|_
<br> ---------------
<br> —(—___—(___ <.>
<br> —<—<————<—<———
Hlavní výkres
<.> E!E
<br> % s wmoaozo<
<br> 1>am
<br> „_ ŠŠŠ
<br> z>Nm< u.<.> _.> z>Nm< u._.>
<br> z>Nm< a>m._._ U._.>
<br> z>Nm< „."—fw.<.>.<.> U_„r>
<br> 3223 NCŠNEN 3283 „0.8.83 _zm.>mo_._ <.>,_.w_.>w___ <.>
<br> m._.>< z><m_._ mmNmm<>
<br> Im>z_0m nmwmzmlo cmmš | Im>z_0m OmOm N>m._.><mzm „Hm—<= _A 3m.„com Im>z_0m _uonšxOŽOI _u>m0m_.<mm._.m<z_om | mx<__u_m._.>zom a _<_ <mm._.m<z_om | mx<__u_m._.>zom Nm _<_ w._.>m__._No<>zm _u_.oo_._<
<br> NA N>m._.><_._.m_.zm _u_.oo_._<
<br> 3 %mwššoš 159.: za zmar/ŠŠŠ 209.2 2 209.2 E226: mmNmž „ŠŠŠ _zmšmšcšcš mĚsm ___.&% wĚBm ___.23 - 8% <mnmz> 22853 mw Imzšo _.Ěmmxm SŠ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2%me mmwmoxm 33.N28; „„„„„„„„„„„„„„„ ŠŠŠ mmwmoxm ŽE - ŠŠŠ Šáša/£ - _._š<z_ 254%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2%me mmwmoxm ŽE._<___<_o <šmNmzm _GŠCZŠOm gcšmczěz— 23292 xozoom zo<> Immmmzo<š - %>? o - oŠŠoxm „ - TĚ.r - ŠŠŠ ooooooooooooooo z>coz> $$$ _________________ Šaom umo mcoošš OISZŠ ___ngz.má.<.>.—„.s mšromaxm m._.>u__._._.<_ =a>=z> cmmm - zěmmgošrz— a_oxomaom cmmm - mmgošrz— a_oomšmcg cmmm - mmgošrz— a_oxomaom cmmm - šmž 20022; cmmm - šmž a_oxomaom Išzam oš Išzam 8% Išzam šm _.__<__._.< SEN.<.> : „__ng— Šoom umo Šíma 22% > 95an— šo mznošš oImonš Ema: no<oozm_<__ 152.: „ zonu—_.šg „šmoumg SEM.: - n>m4><=mrzm 209.2 mšamzm oŠzm - <mzxo<mxm 209.2 mšamzm omšzm - <mzxo<mxm - vši/<% 209.2 mšamzm Omňzm 209.2 mšwmzm cmňzm.amššž 209.2 wšamzm - _GŠmmŽ 209.2 owgzmxmio <<w><mz_.<mnmz> _me>m£Š%> 209.2 892310 <<m><mz_ - %oš 209.2 Owgzmxmio <<m><mz_ - 13:05 209.2 39.2me _Zmšmšcšcž 209.2 což/Ž _Zmšmšcšcš- 225; 28.2 což/<z— _z£>£mcšcm<.<<m><mz_ 209.2 <mnm,_zš._ nxoašzmš - _Aogczšgm „Ic/<z— 035sz 28.2 <mnmzál „mcmqšzmš.xogžxšm 8252; 152.2 „ zonu—.<.> zš Němoumg SEM.: - zmn>2><=mrzm 209.2 <ooz_ > <ooo_._o%oo>nmxm 28.2 až 28.2 ŠŠŠ- až 28.2 vanou;.zmrmmzq 209.2 mšwmzm sz>mq><mzmIo Ema: 209.2 <mnmzá_._ wmoašzmš - „maz 209.2 %mgzoxm - sz>wH><mzmIo Ema:
<br> I
<br> |_
<br> 2 _U CD
<br> (l)
Základní výkres
z>Nm<
<br> z>wm<
<br> V »
<br> u.<.> _.> -
<br> n>m4_
<br> 3223 NQ.O©.N3N \.„ m o o : m._.>< z><m_._ mmNmm<>
<br> NA
<br> _u\_
<br> za
<br> _„3
<br> chwmz
<br> au.<.> —'
<br> ŠŠŠ tu:/É
<br> Išzam „mwmzmlo Ema: - Išzam cmOm N>2><mzm Ema: x Š.„8m
<br> Išzčm nonšoíOI Emo! <m2m<z_om - měaašzom „„ _<_ <m2m<z_om - měaašzom „a _<_ N>2><qmrzm 209.2
<br> Emmi/50% 209.2
<br> sz>mH><_qmrzm 209.2
<br> 209.2 E226: mmNmž
<br> 209.2 x %oámmš GNmŽ 2%: 209.2 <%; > <ooo_._o%oo>»mxm 209.2 ŠZ—
<br> '
<br> „_
<br> 3283 „0.8.83
<br> >Nm< u._.>
<br> >wm< a>m._._
<br> ' PP
<br> „_ ŠŠŠ
<br> mac—„mz
<br> au.<.> —'
Textová část
Územní plán Bedřichov – Návrh Identifikační údaje
<br> XXXX s.r.o X
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Bedřichov
<br> Stupeň - fáze: Návrh
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Bedřichov
Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Objednatel: Obec Bedřichov
Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Zhotovitel: XXXX s.r.o <.>
U Domoviny XXX/X,460 01,Liberec 4
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 026/2007
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: 20.9.2012
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant,urbanistická koncepce: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Zodpovědný projektant,koordinace: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Hospodářská základna -
průmyslová výroba,cestovní ruch:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Demografie,bydlení: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Občanské vybavení veřejné infrastruktury: RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Dopravní infrastruktura a dopravní systémy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Technická infrastruktura – energetika,spoje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ochrana přírody a krajiny,ÚSES: Ing.XXX XXXXXX
<br> ZPF,PUPFL,zemědělství,lesnictví: Ing.XXX XXXXXX
<br> Zvláštní zájmy: RNDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Datová část: Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> Grafické práce: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Vyhodnocení vlivů koncepce ÚP na udržitelný rozvoj: Ing.Zuzana Toniková
<br>
<br> Územní plán Bedřichov – Návrh Obsah
<br> XXXX s.r.o X
<br> ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová část Územního plánu Bedřichov obsahuje 58 stran A4 <.>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br>
kapitola strana
<br> A Vymezení zastavěného území 3
<br> B Koncepce rozvoje území obce 4
<br> B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 4
<br> B.2 Zásady ochrany a rozvoje hodnot území obce 7
<br> B.3 Limity využití území 9
<br> C Urbanistická koncepce 10
<br> C.1 Návrh plošného a prostorového uspořádání území obce 10
<br> C.2 Plochy návrhu - zastavitelné 12
<br> C.3 Plochy návrhu - nezastavitelné 13
<br> C.4 Plochy přestavby 14
<br>...
Změnový
Územní plán Bedřichov – Změna č.3 Obsah
<br> XXXX s.r.o X
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Bedřichov – Změna č.3
<br> uvedený do souladu s vyhláškou č.418/2022 Sb.*
<br> Stupeň - fáze: Odůvodnění návrhu pro společné jednání
<br> Změnový text
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Objednatel: Obec Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Zhotovitel: XXXX s.r.o <.>
<br> U Domoviny 491/1,460 01,Liberec 4
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 015/2020
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: srpen 2023
<br> Pozn.: * uvedený do souladu se standardem vybraných částí územního plánu dle metodiky MMR 2022 tj.uvedení do
souladu s vyhláškou č.418/2022 Sb <.>
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant,urbanistická koncepce: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Zodpovědný projektant,koordinace: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Hospodářská základna -
průmyslová výroba,cestovní ruch:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Demografie,bydlení: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Občanské vybavení veřejné infrastruktury: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní infrastruktura a dopravní systémy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Technická infrastruktura – energetika,spoje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ochrana přírody a krajiny,ÚSES: Ing.XXX XXXXXX
<br> ZPF,PUPFL,zemědělství,lesnictví: Ing.XXX XXXXXX
<br> Zvláštní zájmy: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Datová část: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Grafické práce: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vypuštěné části jsou označeny červeně
<br> doplněné části jsou označeny modře
<br>
<br> Územní plán Bedřichov – Změna č.3 Obsah
<br> XXXX s.r.o X
<br> OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br>
kapitola strana
<br> A Vymezení zastavěného území 3
<br> B Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 4
<br> B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 4
<br> B.2 Zásady ochrany a rozvoje hodnot úz...
Výrok
Územní plán Bedřichov – Změna č.3 Identifikační údaje
<br> XXXX s.r.o X
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Bedřichov – Změna č.3
<br> uvedený do souladu s vyhláškou č.418/2022 Sb.*
<br> Stupeň - fáze: návrh pro společné jednání
<br> Výrok
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Objednatel: Obec Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Zhotovitel: XXXX s.r.o <.>
<br> U Domoviny 491/1,460 01,Liberec 4
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 015/2020
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: srpen 2023
<br> Pozn.: * uvedený do souladu se standardem vybraných částí územního plánu dle metodiky MMR 2022 tj.uvedení do
souladu s vyhláškou č.418/2022 Sb <.>
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant,urbanistická koncepce: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Zodpovědný projektant,koordinace: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Hospodářská základna -
průmyslová výroba,cestovní ruch:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Demografie,bydlení: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Občanské vybavení veřejné infrastruktury: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní infrastruktura a dopravní systémy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Technická infrastruktura – energetika,spoje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ochrana přírody a krajiny,ÚSES: Ing.XXX XXXXXX
<br> ZPF,PUPFL,zemědělství,lesnictví: Ing.XXX XXXXXX
<br> Zvláštní zájmy: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Datová část: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Grafické práce: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výrok Změny č.3 je s ohledem na množství zapracovaných úprav zpracován jako zcela nový text <,>
doplněné části jsou označeny modře
<br>
<br>
Územní plán Bedřichov – Změna č.3 Obsah
<br> XXXX s.r.o X
<br> OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br>
kapitola strana
<br> A Vymezení zastavěného území 3
<br> B Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 4
<br> B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 4
<br> B.2 Z...
Odůvodnění
Územní plán Bedřichov - Změna č.3 – odůvodnění Zkratky,vysvětlivky
<br> XXXX s.r.o.X
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Název díla: Územní plán Bedřichov – Změna č.3
<br> Stupeň - fáze: návrh pro společné jednání
<br> Odůvodnění
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Objednatel: Obec Bedřichov
<br> Bedřichov č.p.218,468 12 Bedřichov
<br> Zhotovitel: XXXX s.r.o <.>
<br> U Domoviny 491/1,460 01,Liberec 4
<br> Číslo zakázky zhotovitele: 015/2020
<br> Číslo zakázky objednatele:
<br> Datum zhotovení: srpen 2023
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br>
Vedoucí projektant,urbanistická koncepce: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Zodpovědný projektant,koordinace: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Hospodářská základna -
průmyslová výroba,cestovní ruch:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Demografie,bydlení: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Občanské vybavení veřejné infrastruktury: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní infrastruktura a dopravní systémy: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Technická infrastruktura – energetika,spoje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Ochrana přírody a krajiny,ÚSES: Ing.XXX XXXXXX
<br> ZPF,PUPFL,zemědělství,lesnictví: Ing.XXX XXXXXX
<br> Zvláštní zájmy: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Datová část: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> Grafické práce: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Bedřichov - Změna č.3 – odůvodnění Zkratky,vysvětlivky
<br> XXXX s.r.o.X
<br> OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
<br> kapitola strana
<br> Identifikační údaje,autorský kolektiv 1
<br> Obsah textové části odůvodnění Změny č.3 2
<br> Obsah grafické části odůvodnění Změny č.3 2
<br> Zkratky,vysvětlivky 3
<br> A Vyhodnocení souladu s „Obsahem“ Změny č.3 4
<br> B Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 5
<br> B.1 Vymezení a vnitřní členění území 5
<br> B.2 Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 5
<br> B.3 Odůvodnění záležito...
6. Výkres předpokládaných záborů PF
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 6
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> VÝKRES PØEDPOKL`DANÝCH Z`BORÙ PÙDN˝HO FONDU
<br> ING.J.HROMEK
<br> HRANICE BPEJ
<br> KÓD BPEJ / TØ˝DA OCHRANY ZPF
<br> PLOCHY DLE KATASTRU NEMOVITOST˝
<br> PLOCHY ZASTAVÌNÉ A N`DVOØ˝
<br> PLOCHY OSTATN˝
<br> ÚZEMN˝ PL`N-ZMÌNA ¨.3
<br> 015/2020 08/2023
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> OBÚ BEDØICHOV
<br> N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 6
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> VÝKRES PØEDPOKL`DANÝCH Z`BORÙ PÙDN˝HO FONDU
<br> ING.J.HROMEK
<br> ÚZEMN˝ PL`N-ZMÌNA ¨.3
<br> 015/2020 08/2023
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> OBÚ BEDØICHOV
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝ – HRANICE OBCE
<br> HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL
<br> STAV N`VRH REZERVA
<br> INFORMATIVN˝ JEVY
<br> M˝STN˝ A POM˝STN˝ N`ZVOSLOV˝
<br> SCHVALOVANÉ JEVY
<br> ZASTAVÌNÉ ÚZEM˝ VYMEZENÉ K 31.12.2020
<br> VRSTEVNICE – EKVIDISTANCE 5 M
<br> VRSTEVNICE – EKVIDISTANCE 25 M
<br> Z`BORY PÙDN˝HO FONDU ZMÌNY ¨.3 - HRANICE,OZNA¨EN˝
<br> POØIZOVATEL POØIZOVATEL
<br> PLOCHY TRVALÝCH TRAVN˝CH POROSTÙ
<br> ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO SJ ODÙVODNÌN˝ N`VRHU PRO SJ
<br> 9.36.24
III <.>
<br> KristiÆnov
<br> Z3/P.32
<br> 9.36.24
<br> 9.36.44 9.50.14
<br> 9.40.99
9.50.44
<br> 9.36.54
<br> 9.40.68
<br> 9.40.89
<br> 9.40.89
<br> 9.36.24
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> 9.40.89
V <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> III <.>
<br> III <.>
<br> NovÆ Louka
<br> KristiÆnov
<br> Kam
enice
<br> Blatný rybník
<br> œdolní nÆdrž Bedłichov
<br> BílÆ (RýnovickÆ Nisa)
<br> V <.>...
5. Koordinační výkres
NÁZEV DÍLA -
<br> NÁZEV DÍLA
<br> NÁZEV čÁSTI DÍLA
<br> NÁZEV čÁSTI DÍLA
<br> A.<.> =' LA
<br> 015/2020 08/2023
<br> 015/2020 08/2023
<br> || ll \
<br> BEDŘICH 1 : 5 o 0 o ; „"_ :=: === :.: <.>
<br> BEDŘICH
<br> :.<.>
<br> __ Í E E _.Evv'" % XXXXX XXXX 'I." WWW,<.>,Na Žďárku / / RU %HHHwL/ _____ os 113/31 ČERNÁ HORA |= vx iMi/m -/
<br> údolní nádrž Bedňchov
<br> \“
<br> „\
<br> ___.<.>,<,> „\\-nm UTI/Ímnmmn/n mnm
<br> \ || '
<br> GB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.PTAČÍ OBLAST JIZERSKÉ HORY mw W NOVÁ LOUKA _M _Jv/AW Míša
<br> _I__I__I__I—I__I__I__I_
<br> V
<br> KLIKVOVÁ LOUKA
<br> imap-».<.> -
4. Výkres VPS
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 4
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> VPS A VPO,PRO KTER` LZE PR`VA K POZEMKÙM A STAVB`M VYVLASTNIT - SNIŽOV`N˝ OHROŽEN˝ POVODNÌMI
<br> VPS,PRO KTERÉ LZE PR`VA K POZEMKÙM A STAVB`M VYVLASTNIT - DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA
<br> VPS,PRO KTERÉ LZE PR`VA K POZEMKÙM A STAVB`M VYVLASTNIT - TECHNICK` INFRASTRUKTURA
<br> VÝKRES VEØEJNÌ PROSP̊NÝCH STAVEB,OPATØEN˝ A ASANAC˝
<br> ÚZEMN˝ PL`N-ZMÌNA ¨.3
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> 015/2020 08/2023
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> OBÚ BEDØICHOV
<br> N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 4
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> VÝKRES VEØEJNÌ PROSP̊NÝCH STAVEB,OPATØEN˝ A ASANAC˝
<br> ÚZEMN˝ PL`N-ZMÌNA ¨.3
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> 015/2020 08/2023
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> OBÚ BEDØICHOV
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝ – HRANICE OBCE
<br> HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL
<br> STAV N`VRH REZERVA
<br> INFORMATIVN˝ JEVY
<br> M˝STN˝ A POM˝STN˝ N`ZVOSLOV˝
<br> SCHVALOVANÉ JEVY
<br> VPO,PRO KTER` LZE PR`VA K POZEMKÙM A STAVB`M VYVLASTNIT - ASANACE,OZDRAVÌN˝ ÚZEM˝ - CHODN˝K
<br> POØIZOVATEL POØIZOVATEL
<br> VPS,PRO KTERÉ LZE PR`VA K POZEMKÙM A STAVB`M VYVLASTNIT - DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURA - ZMÌNA ¨.3
<br> VT.2
<br> KristiÆnov
<br> VD.Z.8.PU
<br> VK.P.16.ZP
<br> VA.1
<br> VD.Z.92.PU
<br> VT.3
<br> VT.2
<br> VT.5
<br> VT.5
<br> VT.5
<br> VT.5
<br> VT.5
<br> VT6
<br> VT.6
<br> VT.6
<br> VT.7
<br> VT.7
<br> VT.7
<br> VT.7
<br> VT.7
<br> VT6
<br> VA.1
<br> VK1
<br> NovÆ Louka
<br> KristiÆnov
<br> Kam
enice
<br> ...
3. Výkres koordinace TI
N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 3
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOVING.P.KOØ˝NEK
<br> ING.J.KOBRLE
<br> VÝKRES KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> VRSTEVNICE – EKVIDISTANCE 5 M
<br> VRSTEVNICE – EKVIDISTANCE 25 M
<br> ÚZEM˝ ZVL`ŠTN˝ POVODNÌ POD VODN˝M D˝LEM
<br> OP VODN˝CH ZDROJÙ I.STUPNÌ
<br> OP VODN˝CH ZDROJÙ II.STUPNÌ
<br> POVOD˝ VODN˝CH TOKÙ,ROZVODNICE
<br> LOK`LN˝ ZDROJE VYT`PÌN˝
<br> VODOVODN˝ ØADY - PØIV`DÌC˝ VE ŠTOL`CH
<br> VODOVODN˝ ØADY - PØIV`DÌC˝ DO VODOJEMÙ
<br> VODOVODN˝ ØADY - SVODNÉ ZE ZDROJÙ
<br> VODN˝ ZDROJ
<br> VODOJEM
<br> ÚPRAVNA VODY
<br> KANALIZA¨N˝ STOKY SPLAŠKOVÉ - VÝTLAK
<br> ¨ERPAC˝ STANICE ODPADN˝CH VOD
<br> MALÉ VODN˝ ELEKTR`RNY
<br> NADZEMN˝ ELEKTRICK` VEDEN˝ VN 35 kV
<br> TRAFOSTANICE 35/0,4 kV
<br> OP NADZEMN˝CH ELEKTRICKÝCH VEDEN˝ VN 35 kV
<br> LIMITY VYUŽIT˝ ÚZEM˝
<br> TECHNICK` INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA,SPOJE
<br> TECHNICK` INFRASTRUKTURA – VODN˝ HOSPOD`ØSTV˝
<br> VODOVODN˝ ØADY - ROZV`DÌC˝
<br> KANALIZA¨N˝ STOKY SPLAŠKOVÉ - GRAVITA¨N˝
<br> VODOVODN˝ ØADY UŽITKOVÉ - PRO ZASN̎OV`N˝
<br> ¨ERPAC˝ STANICE
<br> ¨ERPAC˝ STANICE UŽITKOVÉHO VODOVODU
<br> KABELOV` ELEKTRICK` VEDEN˝ VN 35 kV
<br> KORIDOR PRO UM˝STÌN˝ STAVEB A OPATØEN˝ PRO SNIŽOV`N˝ OHROŽEN˝ ÚZEM˝ POVODNÌMI
<br> ÚZEMN˝ PL`N-ZMÌNA ¨.3
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> 015/2020 08/2023
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOV
<br> OBÚ BEDØICHOV
<br> N`ZEV D˝LA - STUPEÒ - F`ZE
<br> N`ZEV ¨`STI D˝LA
<br> BEDØICHOV
<br> SDRUŽEN˝ ARCHITEKTÙ URBANISTÙ LIBEREC
<br> ZHOTOVITEL OBJEDNATELDATUMZAK`ZKA
<br> MÌØ˝TKO
<br> OZNA¨EN˝ ¨`STI D˝LA
<br> ING.ARCH.J.PLAŠIL
<br> ING.O.LUBOJACKÝ
<br> 3
1:5000
<br> OBEC BEDØICHOV
<br> BEDØICHOV 218
<br> 468 12 BEDØICHOVING.P.KOØ˝NEK
<br> ING.J.KOBRLE
<br> VÝKRES KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> ÚZEM...
2. Hlavní výkres
STUPEN
<br> NÁZEV DÍLA - STUPEN
<br> NÁZEV čÁSTI DÍLA NÁZEV čÁSTI
<br> 015/2020 08/2023
<br> 2
<br> BEDŘICH
<br> :.<.>
<br> BEDŘICH
<br> :.<.>
<br> <
<br> &%
<br> BI IIEIIII
<br> %
<br> co í?
<br> 2% &%
<br> O U)
<br> %
<br> Ú
<br> _.II
<br> 0 ><
<br> E G
<br> É'ŠŠ
<br> : C
<br> É
<br> © údolní nádrž Bedňchov
<br> ooooooooooooooo
<br> živ/W MM
<br> <.>,oo
<br> Kristiánov
<br> Blatný rybník.;
<br> ——————
<br> l—p-orf.<.> -
<br> mmm—L
<br>.-_.——— \ <.>
<br> J“!.„ „.:PJ
<br>.<.>.<.>.<.>
<br>,<.>.!vl auly—_“—

Načteno

edesky.cz/d/7773127

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA   Prodej   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz