Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14-chodník" - stavba lešení u čp. 1232/65
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Horní náměstí a Palackého-parkoviště proti Jablonexu - Den IZS 2019
22. 05. 2019 Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na MK Zemědělská - jeřábnické práce a navážení materiálu při stavbě RD
21. 05. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení m,ístní úpravy provozu: ulice Průmyslová, levostranný zákaz stání "pondělí 6-18" v úseku ulic Korfejská - Liberecká, Jbc
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK U Nisy - vodovodní přípojka pro MŠ
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK Průběžná - výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojku
21. 05. 2019 Rychnov u Jablonce nad Nisou: JN 029 063 Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 10876/2,3
21. 05. 2019 výzva, vyjádření k odvolání
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Novoveská III/28733-chodník" - výměna rozvaděče
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Kaple, "Pražská II/287-pravý chodník" - nový rozvaděč a kabelová komora
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na části MK Josefa Suka, Čajkovského, "Čs.armády-točna MHD a u čp. 4844" a silnice III/29024 Československé armády - pořádání akce Rýnovická letní slavnost / Pouť porozumění
21. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2018
21. 05. 2019 Mládí 15 - prodej bytové jednotky stávající nájemkyni
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického Magistrátu města Jablonec nad Nisou (oddělení správy komunikací).
21. 05. 2019 Oznámení o svolání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 23.5.2019
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK Letohradská - výkop pro kabel NN
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Sněhová
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Prosečská
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a stanovení dopravního značeí: parkoviště v ul. 5. května (vedle budovy Policie ČR), Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Stadionu
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška-návrh na opatření obecné povahy-záměr ke změně místní úpravy provozu v ulicích Korejská a Máchova: úprava parkovacích stání, Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotné péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území LK
21. 05. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotné péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území LK
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Rychnov u Jablonece n. N.
21. 05. 2019 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 164-2015-OE/OMP ze dne 22.5.2015 a to tak, že nájemní smlouva bude prodloužena do 31.12.2023
21. 05. 2019 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 822-2014-OE/OMP ze dne 15.1.2015, a to tak, že nájemní smlouva bude prodloužena do 31.12.2023.
21. 05. 2019 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 518/238 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem výstavby trafostanice.
21. 05. 2019 záměr pronájmu části p.p.č. 947/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem hospodárné údržby městského majetku
21. 05. 2019 Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2019, kterým se mění nařízení 1/2018 - tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozice referentů odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (sociální pracovníci - agenda sociálně právní ochrany dětí)
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního referent odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí).
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška, doručení písemnosti osobám s neznámým pobytem
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na části parkoviště Kaufland (U Kostela 4754/37) - akce "Peugeot emotion day 2019"
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na MK Kostelní - předláždění kamenného krytu v horní části komunikace
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, dražba movitých věcí- na žádost
21. 05. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
21. 05. 2019 Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - Vjezd V5, komunikace (nástupní požární plocha), parkování, oplocení
21. 05. 2019 Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2018 (návrh)
21. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu města Jablonec nad Nisou za rok 2018
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent oddělení přestupků – přestupky související s provozem a podmínkami provozu na pozemních komunikacích)
21. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Kladno
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, spoluvlastnický podíl id. ½ nemovitých věcí, k.ú. Trutnov
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení dopravního a silničního na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška, Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 v ulici Podhorská, Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Mikroregion Jizerské hory - 2. rozpočtové opatření 2019
21. 05. 2019 Rozhodnutí o zrušení konání dražby

XML