« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ostrčilovo náměstí, Jaromírova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPMDKT7H.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPMDKT7H*
MHMPXPMDKT7H
<br>
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1664619/2023/O4/Jv Počet listů/p íloh: 2/3
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 970587/2023PKD 18.9.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Sekaninova,Ostrčilovo nám stí,Jaromírova,podané dne 9.5.2023,a po projednání s p íslušným
orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Sekaninova,Ostrčilovo náměstí,Jaromírova
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místních komunikacích Sekaninova <,>
Ostrčilovo nám stí,Jaromírova v rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí
tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služb...
C.3_SituaceDopravnhoZnaceni (1).pdf
POZORTRAM !
!
<br> POZOR TRAM! !
<br> POZORTRAM
!
<br> !
<br> POZOR TRAM! !
<br> POZORTRAM
!
<br> !
<br> POZOR TR
AM
<br> !
<br> !
<br> POZORTRAM
!
<br> !
<br> POZOR
TRAM
<br> !
<br> !
<br> PO
ZO
R
<br> TR
AM
<br> !
<br> !
<br> POZOR
TRAM
<br> !
<br> !
<br>
Listy a pohledy
2Ea_DZ_1-500

Načteno

edesky.cz/d/7772602

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz