« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. Žádost+o+vydání+kolaudačního+souhlasu_anonymizovany.pdf
Příloha č.12 k vyhlášce č.503/2006 Sb.Adresa příslušného úřadu r Úřad: Magistrát hl.m.Prahy Odbor poz.komunikací a drah oddělení speciálního stavebního úřadu Ulice: Jungmannova 35/29 PSČ,obec: 110 00 Praha 1 Č.j.: 3600/23 /2019 Vyřizuje: V Praze dne 20.8.2019 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení § 122 č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18i vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu ČÁST A I.Identifikační údaje stavby Městskv okruh,stavba č.0079 Špejchar - Pelc/Tvrnlka PC 9001 Strojní zařízení PS 9001.01 Jeřábové dráhy PC 9002 Světelná signalizace PS 9002.01 Značení a řízení provozu,závory PS 9002.02 Informační systém PC 9003 Vzduchotechnika PS 9003.01 Hlavní větrání tunelu PS 9003.02 Větrání pomocných prostor PC 9004 Zařízení pro automatiku provozu PS 9004.01 Řídící systém PS 9004.04 Měření škodlivin a rychlosti proudu vzduchu PS 9004.05 Identifikace provozních podmínek PS 9004.07 Uzavřený TV okruh PS 9004.09 Bezpečnostní zařízení PS 9004.10 Přenos řízení dopravy do HDŘÚ PS 9004.11 Úpravy pro řízení dopravy v HDŘÚ PS 9004.12 Úpravy pro řízení dopravy v ODŘÚ PS 9004.14 Úpravy ve velínu SAT PS 9004.50 Provizorní přenos řízení vybavenosti do velínu SAT PC 9005 Silnoproudá zařízení PS 9005.01 PS 9005.03 PC 9006 PS 9006.01 PS 9006.02 PS 9006.03 PS 9006.05 PS 9006.09 PS 9006.11 PC 9007 PS 9007.01 PS 9007.02 PS 9007.03 PS 9007.04 PC 9008 PS 9008.01 PS 9008.02 PS 9008.03 PS 9008.05 SC 9010 SO 9010.01 SO 9010.02 SO 9010.04 SO 9010.10 SO 9010.14 SO 9010.17 SO 9010.21 SO 9010.22 SC 9017 SO 9017.01 SO 9017.02 SO 9017.04 SO 9017.05 SO 9017.08 SO 9017.09 SC 9019 SO 9019.01 SO 9019.03 SO 9019.04 SO 9019.05 SO 9019.14 SC 9020 SO 9020.01 SO 9020.02 SO 9020.03 SO 9020.04 SO 9020.05 SO 9020.06 SC 9021 SO 9021.01 Silnoproudé rozvody,uzemnění Osvětlení tunelů Slaboproudá zařízení Anténní zařízení Elektrická požární signalizace Elektrická požární signalizace - ...
Žádost+o+změnu+stavby+před+dokončením_anonymizovany.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční ODESLÁNO M MPX PJ20X44
Oddělení Městského okruhu
<br> 0 1 -07-2022
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
Jungmannova 35
110 00 Praha 1
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Č.j.:
MHMP 1216855/2022 Počet listů/příloh: 2/2
Sp.zn.: Datum:
<br> 30.06.2022
<br> Žádost o změnu stavby č.0079 Špejchar - Pelc/Tyrolka před jejím
dokončením
<br> Vážení <.>
<br> podle ustanovení § 118 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) žádáme o změnu stavby před jejím dokončením <.>
<br> ČÁST A <.>
<br> I.Stavebník
Hlavní město Praha,Mariánské nám.2,Praha 1,IČO: 000 64 581
oprávněný jednat:
<br> id.dat.schránky: 48ia97h
<br> II.Stavebník jedná
□ samostatně
<br> III.Údaje o stavbě,jíž se změna týká
□ územní rozhodnutí - územní souhlas Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 8.července
2002 č.j.MHMP/131247/01/OUR/DI/Š
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2.110 01 Praha I
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51.128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444,fa\: 236 007 102
<br> 14 E-mail: Dostarřpraha.eu.ID PS: 48ia97h
<br>
<br> □ stavební povolení Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 27.listopadu 2006 č.j.MHMP
141756/2005/S P/DOP-01/Ar
<br> Označení stavby:
<br> Městsky okruh,stavba 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka - komunikace a jejich
součásti
<br> Stavba Městského okruhu je tvořena od napojení na stavbu č.0080 Prašný most -
Špejchar hloubenými a raženými tunely v délce 3438 m a povrchovou trasou
v délce 882 m na pravém břehu Vltavy v Tróji po napojení na mimoúrovňovou
křižovatku Pelc-Tyrolka na severním předpolí mostu Barikádníků <.>
<br> IV.Popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou
dokumentací a jejich odůvodnění:
<br> Stavebník žádá o změnu stavby před jejím dokončením,která spočívá ve změně
podmínky č.21 stavebního povolení ze dne 27.listopadu 2006 č.j MHMP
141756/2005/SP/DOP-01/Ar (dále jen „Stavební povolení").Podmín...
Odpověď anonymizovan.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 12.6.2023
<br> Č.j.:
<br> MHMP 1927559/2023 Počet listů/příloh: 2/4
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> 15.09.2023
<br> Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák.č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane doktore <,>
<br> v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informace ze dne 12.6.2023 (dále jen „žádost“) podané
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „InfZ“),Vám tímto Hlavní město Praha jako věcně a místně příslušný orgán podle § 2
<br> odst.1 InfZ,poskytuje následující informace,které byly v níže uvedeném znění zpracovány
<br> oddělením Městského okruhu <.>
<br> Požadované dokumenty dle jednotlivých bodů žádosti:
<br> 1.Mandátní smlouva C/21/539/04 a dodatek č.5 k této smlouvě <,>
2.Žádost o kolaudační souhlas ze dne 20.8.2019 <,>
3.Žádost o změnu stavby před jejím dokončením ze dne 30.6.2022 <,>
4.investiční odbor nedisponuje žádnou žádostí doručenou dne 27.10.2021,u které bylo
<br> jako příloha Závazné stanovisko HS <,>
5.dtto bod 3 <.>
<br> S pozdravem
<br> Vedoucí právního oddělení
<br> Odbor INV MHMP
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor investiční
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPMOJBQI*
MHMPXPMOJBQI
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> Přílohy:
1.Mandátní smlouva C/21/539/04
2.Dodatek č.5 k Mandátní smlouvě C/21/539/04
3.Žádost o kolaudační souhlas ze dne 20.8.2019
4.Žádost o změnu stavby před jejím dokončením ze dne 30.6.2022
1.a) Dodatek+č.+5+k+mandátní+smlouvě_anonymizovany.pdf
BIS: 1 )0-
C í
<br> Inzenýríng
DOPRAVNÍCH STAVEB
<br> a.s <.>
<br> Stejnopis č.2
<br> Dodatek č.5
k mandátní smlouvě,uzavřené dne 29.12.1997 dle příslušných ustanovení obchodního
<br> zákoníku č.513/1991 Sb.v platném znění
<br> Číslo smlouvy mandanta : C/21/539/04
Číslo smlouvy mandatáře : 1620
Číslo a název stavby : Městský okruh :
<br> 9515 - Myslbekova - Prašný most
0080 - Prašný most - Špejchar
0079 - Špejchar - Pele Tyrolka
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Mandant: Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
zastoupené :
<br> IČ: 00064581
DIČ : CZ00064581,registrované dle § 94 zák.č.235/2004 Sb.o DPH
bankovní spojení: PPF banka,a.s <.>
<br> Na Strži 1702/65,140 62 Praha 4
číslo účtu : 20028-5157-998/6000
<br> (dále jen „mandanť)
<br> Mandatář: Inženýring dopravních staveb a.s <.>
Na Moráni 3/360,128 01 Praha 2
zastoupená :
<br> IČ.60194260
DIČ : CZ60194260,registrovaná dle § 94 zák.č.235/2004 Sb.o DPH
OR : Městský soud v Praze,oddíl B,vložka č.2447
bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,pobočka Praha 5,Štefánikova 22
číslo účtu : 125006-051/0100
<br> (dále jen „mandatář)
<br> NA
<br> MO
<br> RÁNI
<br> 360/3
<br> 128
<br> 01
<br> PRAHA
<br> 2
<br>
<br> Dodatek č.5 k MS č.C/21/539/04 (1620)
<br> Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění mandátní smlouvy:
<br> Smluvní strany:
<br> V souvislosti s uskutečněnou organizační změnou mandatáře,tj.vznikem dvou společností
IDS Praha a.s.a Inženýring dopravních staveb a.s.s jednotným holdingovým řízením (dopis
ze dne 20.7.2007 pod zn.mandatáře 2130/298/2007) a následným vykonáváním vlastního
inženýringu společností Inženýring dopravních staveb a.s.<,>
se původní subjekt mandatáře:
<br> Inženýring dopravních staveb a.s <.>
Na Moráni 3/360,128 01 Praha 2
zastoupená :
<br> IČ: 60194260
DIČ : CZ60194260,registrovaná dle § 94 zák.č.235/2004 Sb.o DPH
OR : Městský soud v Praze,oddíl B,vložka č.2447
bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,pobočka Praha 5,Štefánikova 22
číslo účtu : 125006-051/0100
<br> mění...
1. Mandátní+smlouva_anonymizovany.pdf
Strana 1 MS IDS Myslbekova Pele Tyrolka Celkem stran dokumentu 13
<br> MANDÁTNÍ SMLOUVA
č.smi.mandanta : C/21/539/04
<br> č.smi.mandatáře : 1620
<br> kterou níže psaného dne,měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku smluvní strany:
<br> 1) HLAVNÍ MĚSTO Praha,Praha 1,Mariánské nám.2,PSČ 110 01
<br> Zastoupené :
IČO : 064 5 81 DIČ : není plátcem DPH
Bankovní spojení: První městská banka a.s <.>,Praha 1,Malé náměstí 11
číslo účtu : 20028-5157-998/6000
<br> (dále jen mandant)
<br> 2) Inženýring dopravních staveb a.s <.>,Praha 2,Na Moráni 3,PSČ 128 01
<br> Zastoupený :
IČO: 60 19
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.<.> pobočka Praha - Smíchov
<br> Štefánikova 22,150 47 Praha 5
číslo účtu : 125006-051/0100
<br> (dále jen mandatář)
<br> takto :
<br> článek 1
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Mandatář podle této smlouvy,na základě výsledků obchodní veřejné soutěže
a v souladu se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentaci,bude jménem
mandanta a na účet mandanta za úplatu vykonávat a obstarávat pro mandanta všechny
nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu pro mandanta
vyplývajícím z obecně závazných předpisů při přípravě a realizaci souboru staveb :
„Městského okruhu v úseku Myslbekova - Pele Tyrolka" <.>
<br> Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci souboru staveb až do stadia vydáni
pravomocného kolaudačního rozhodnutí a splnění jeho podmínek,majících původ
v činnosti mandatáře,včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení
investice z majetku OMI dle §§ 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření
s obecním majetkenT a s dočasnou investorskou péči až do převzetí určeným
Správcem nebo uživatelem <.>
<br>
<br> ^rxlsiirru^niu I.<.>.<.>.<.>
<br> Strana 2 MS IDS Myslbekova Pele Tyrolka Celkem stran dokumentu : 13
<br> 2.Trasa Městského okruhu i dokumentace dle odst.1.je členěna na 3 stavby :
<br> • A :stavba č.9515 Myslbekova - Prašný most (č.stavby mandatáře 07 06 254)
<br> • B :stavba...

Načteno

edesky.cz/d/7772598

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Stavby   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz