« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-stavební práce-částečná uzavírka ul. Hranická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-stavební práce-částečná uzavírka ul. Hranická.pdf
E!: a:
<br> Legenda:
<br> Mm ilenů-l Alp-lnu nwm.mm WM |: -wmum
<br> "Miminmlwmmmsmm mummwukmnm„_ EEE! maintain-human.<.> mm
<br> _— -mnunpbom
<br> O" -mnbumomm|mm ©" "hodnu—mmm &" mnm—munwmun
<br> &" "Mn.—M lúnumlmhu
<br> ?Q/Lfř—owg Mamba-"Mf eff 32/"7-923 25—306“ "if—ř?- %m
<br> 9.n <.>,_ l-au/ Zina/"way ????
<br> ; L L WMP/$% )$%/er: cg—J/ Pts/aaa QF 3405 “:(/“9 flag?
<br> |_ L/ :,Cfeř7 '— ÝŠ'ČQF—VD CV— 75913.— Why?;
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> -mmmnmim “Mii—nimz!
<br> gg- A ; EMEDVNÍHO'ĚTA
<br> m pnmkíunp
<br> umana d-prnmi-.<.> na- u mph- link-w
<br> -|Mhodpluúodn unum
<br> mmouwi'l-ny _
<br> fm
<br> Legenda:
<br>.png-ml nim.<.>.up—umfmu—nnu.aun-|| „bem
<br> duu-hm mmm „budu-m menu.ulnHuhHhQI-Ullwšul dama-.MWNHIM.mlui MH MII mimi
<br> Scum npmmduu lip-lulu pum um wm m _ VWMsmnqumeLmawm Mam—mmmlmmm—m
<br> Waco-nwm vm-mmn
<br> umel
<br> mmm
<br> - mmm-Mum-y -m|-m|munh.<.>
<br> „ *_* _______,<,>.<.> u).- * -.<.> -.<.>.a—'! umíx “'.=: V '“ Nmaečvuu &.Mls'ro ÚPRAVY „>=-= _) _ „__ 't.o“.<.>.<.> V.ušsm.<.> _ _ „_ * nemu.mm ÚPRAVY- !.; __.<.> f' ít : 3 r“.' \: _ 't \._ má
<br> Legenda:
<br> “D.<.>.<.> :ml mh
<br> _ „mmm-n nuny
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> a-nwm
<br> O“ amm- plnem-ink! “min-Gul ©" unmmmmmmm
<br> &" -Mlnmmnmnu %" -mlm mm mala-Gul
<br> sun-umu sm Dum unum,mm.m mmo-
<br> |:.vmmnmmixmamgmmam MQWMMukmmMn-tm.Dog-ml mu.-u u.<.> lm.\; nom | pracem Wm mnu—mmm <.>
Stanovení doprav. značení-stavební práce-částečná uzavírka ul. Hranická.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/21513/2023/3998
<br> Naše čj.: MU/22411/2023/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 3
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 3
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 15.09.2023
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.32/2023
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 28.08.2023 návrh spol.HSF Systém a.s <.>,IČO 259 03 101,Lihovarská
689/40a,718 Ostrava-Kunčičky,kterou zastupuje na základě plné moci spol.NVB LINE s.r.o.<,>
IČO 269 79 675,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,na stanovení přechodné úpravy provozu
na II/434 v ul.Hranická a místních komunikacích v ul.Hranická a ul.Jezerská v Lipníku
nad Bečvou z důvodu stavebních prací na stavbě SO 03 – dopravní napojení (úprava II/434
a úprava MK) stavby „Obchodní centrum Lipník nad Bečvou“ <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,s...

Načteno

edesky.cz/d/7765250

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz