« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr prodeje pozemků parc. č. 2910/144, 2910/145 a části pozeku parc.č. 2910/270, vše v k.ú. Nusle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GP č. 2491-341_2021 ze dne 2.12.2021 pro HMP.pdf
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Označení Výměra parosly Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.Porovnání se stavem SVÍC'BHGG právních vztahů pozemku POZEMKU určení Díl přecházízpozemku Člslolístu Výměra dllu lOznačení parc.číslem * Způsob využití parc.číslem Způsob využili Způsob využili výměr _ aznačonéhov _ vlastníclví dílu ha : m2 | ha m2 katas-lru dřívější poz.ha m z.v nemuvnosll evndenm lol.l.<.> 2910/270 49 „_„35 2910070[ 27 0% 0 181.91.2910/1370 22 “Éowyn—"rasa 0 ( 49 2910/2l: 1104 49 celá _ý 49 49 49 Seman SJUI'umlc [S-JTSKJ Cielo bodu Entrerrios pro XXXX do KN V )( Kod kv.Poznan“ ' XXXX- 5 74224231 104577724 3 aun-nun dvoum auvbw gym/123 1190-55 74224155 104577525 & arm-bad uhrazen mnm M
<br> 2910/ 124
<br> 3103/1
<br>.V.2510/150 V.2910/1327 2910/155 GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán uvěřil úhdně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnupls ovčHI úřadu! uprňvněný zeměměřický inunýr:
<br> pro rozdělení pozemku
<br> íménh,příjmení:
<br> Ing.I(arel Štochl
<br> Číslo položky scmmnu úřcdnč oprávněných mlnčmčí'íukých inženýrů:
<br> 1367/1995
<br> Dnu: 24.listopadu 2021 číslu:
<br> Núležiluslmí & přesností odpovídá právním předpisům
<br> 341/2021
<br> Jméno,příjmení:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Číslo položky seznamu úřudnč oprávněných mnrčlněřických inženýrů:
<br> 1367/1995
<br> Dnc: Čísla: 259/2021
<br> 2.prosince 2021
<br> Tcnlo stejnopis odpovídá geometrickému plánu v Elektronické podobě uloknc'mu v dokumentaci katastrálního úřadu <.>
<br> Vyhotovitel: 1ng.Karel Štochl-GGS
<br> Dr.Holého 976,Hořovicc DIČ:C26012010059 * telL777585606 Číslo plánu: 2491 -341/2021 Okres: Obec: Praha Km.území: Nusle
<br> Mapový list: Praha 6-3/13 *Dosmmlnlm vlastníkům pummků byla poskytnuta mužnusT
<br> klcrr': hyly označ/my pfcdcps'aným způsobem:
<br> seznámil s: v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic <.>
<br> Knlnstrálnl úfud souhlasí s očluluvúnlm parcel <.>
<br> KU pro hlavní město Prahu KP Pra...
mapa ortofoto.pdf
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
<br> poz.parc.č.2910/144,2910/145 a část 2910/270 vše v k.ú.Nusle
<br> 1 : 943
<br> Katastr: © ČÚZK,RÚIAN: © ČÚZK
<br> 20 m
MHMP_1911237_2023.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br> *MHMP
XPMNV
7AN*
<br> MHMPXPMNV7AN
<br> Č.j.: MHMP 1911237/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 477978/2017 Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: 1/2
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRODAT
parc.č.2910/144 (o výměře 158 m2),parc.č.2910/145 (o výměře 198 m2) a část pozemku
parc.č.2910/270 označený v GP č.2491-341/2021 jako pozemek parc.č.2910/370 (o výměře
22 m2),vše v k.ú.Nusle,z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti TTP XXXXXXX s.r.o.<,>
sídlo: Thunovská 183/18,Malá Strana,118 00 Praha 1,IČ: 06475965,za účelem scelení s
nemovitostmi ve vlastnictví žadatele a vytvoření logického a funkčního celku za podmínky
zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.2910/131,2910/136,2910/143,2910/153,vše v
k.ú.Nusle ve vlastnictví žadatele pro zajištění veřejného průchodu mezi prostranstvím sídliště
Pankrác II a ul.Na Pankráci,za kupní cenu ve výši 5.488.560 Kč,tj.12.000 Kč/m2 + 21%
DPH <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy <,>
k rukám výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Ing.XXX XXX
ředitel odboru hospodaření s majetkem
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 19.09.2023 Poslední den zveřejnění: 10.10.2023
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/7764813

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz