« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umožnění příjezdu vozidel na stavbu rekonstruovaného rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
PŘECHODNA ÚPRAVA PROVOZU NA STEZCE V ZAHÁJENÉM,BYSTŘICE P.H.SITUACE- NOVÝ STAV M 1:250
<br> 4__—L__
<br> POZNJ
<br> TEXTV : VJEZD KE STAVBE RD č p.205
<br> 031.12.2022 TĚNO NA STAVAJ JP VO)
<br> STAVAúcíswsLÉAVODOROVNÉDOPRAVNÍZNAČENÍZÚSTAVANEZMĚNĚNO <.>
<br> ' m “" „„ Ph H “»JJEI' "?“; LL,| ; ŘÁ * /850/3 „„A \ |?an _ _ 0— + TJ! f \“ 88/2 Fn „\ \ !\ rm m gf) Q F——LNT \ '“T Ě“í ĚIŠAŠŠ „w„„„ CL 37/f „ TE : „ 88/I „VJEZD K STA B RD CD.295 Pov0L o 3.<.> 12 2022 o (UMIS ENO NA\ VAJJ JšíouPEK 502 /68 V \a„ „ a„„„_ 7 a»„ „„ „ / A 8 _ PC)/f _ 159/2 „;;- 2879/155 „\ > „ j ' | !“,f 2 52.4252/2; -- " J í ;,„ PROJEKTANT VYPRACOVAL ČKAlT / » v_j/„_ i __ („ \ / \ _ =* K,“ _ ING.XXXXX XXXX ING.XXXXX XXXX XXXXXXX / *!,_ „ _,/ __ -_ -\ __ \ V 295% 25 * VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNÝ SYSTÉM: S—JTSK x0,000 : XXXXXXXXX "& __,„i-f '/,_ KRAJ/MĚSTO ZLÍNSKÝ,BYSTŘICE POD HOSTÝNEM STUP.DOK.----- * k 0 V O 29/5// - OBJEONATEL v BOLESLAVIKRAL.EDATUM 07/2022 HOVHC 2915/25 “CE“ PRECHODNA'UPRAVA PROVOZU ;ĚÉQTKQŠ“ _____ * * — _-;_-;;;;;_.7__„_„_„_7_7 NA STEZCE V ZAHAJENEM,BYSTŘICE P.H.FORMAT 2xA4 295/27 PŘÍLOHA: SITUAČNÍ VÝKRESY č.PŘÍLOHY &.SOUPRAVY ' : ; f' SITUACE - NOVÝ STAV B.2
SDZ přechodné_KRÁL_VJEZD DO CYKLO_prodloužení_30_10_23
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 674/2023 AlVa4
Čj.: MUBPH 22158/2023
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 15.09.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Podlesí 1,768 61 Bystřice pod Hostýnem –
Rychlov
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – XXXX XXXXXXXXX Krále <,>
nar.XX.XX.XXXX,bytem Podlesí 1,768 61 Bystřice pod Hostýnem - Rychlov,podaného dne
13.09.2023,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž
dne 05.09.2023 a jeho písemném stanovisku vydaném dne 07.07.2022,pod čj.: KRPZ-
78117-2/ČJ-2022-150806 <,>
<br> opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písmene c) zák.č.361/2000 Sb.<,>...

Načteno

edesky.cz/d/7722781

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz