« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.12 ze dne 6. 9. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice.pdf (853.77 kB)
1 <.>
<br> Obec Horoušany
<br> „ Baumanova 12,250 82 Horoušany www.horousanýcz,ECO: 00240208,tel.: 281981792,e-mail: obec©horousany.cz
<br> Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> 1.Uvodní ustanovení
<br> Směrnice kzadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Horoušany (dále jen „směrnice“) upravuje postup obce Horoušany jako zadavatele podle ust.© 4 odst.1 písm.d) zákona č.134l2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ust.© 27 zákona,tj.veřejných zakázek,jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2000000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6000000 Kč bez DPH <.>
<br> 11.Veřejné zakázky malého rozsahu
<br> Veřejné zakázky malého rozsahu není obec v souladu s ust.& 3l zákona povinna zadávat v zadávacím řízení podle zákona,je však povinna Vždy dodržet zásady uvedené v ust.% 6 odst.1 až 3 zákona,tj.zejména základní zásady transparentnosti,přiměřenosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace.Za účelem plnění uvedených zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu stanoví tato směrnice následující postup <.>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu.ieiíž hodnota ie rovna nebo nižší částce 300.000 Kč bez
<br> DPH 11.kategoriei
<br> Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie vybírá bez výběrového řízení starostka,případně jiná zastupitelstvem nebo starostkou pověřená osoba (dále jen „pověřená osobaíř).Při zadávání veřejné zakázky vychází z informací o trhu (např.srovnání nabídek dostupných na internetu),místní znalosti a osobních poznatků a zkušeností; lze postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.O Výběru dodavatele a základních parametrech plnění,zejména však ceně,podá starostka nebo pověřená osoba zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva.Pokud hodnota veřejné zakázky nepřekročila částku 100.000 Kč bez DPH,zpráva zastupitelstvu dle p...
2. rozpočtové opatření roku 2023.pdf (554.39 kB)
Obec HOROUŠANY
<br> 2.rozpočtové ogatřeni roku 2023
<br> položky Schválený rozpočtové rozpočet skladby PŘÍJMY |.DANDVÉ PŘÍJMY 1M 23 305 onom Kč ||.NEDANovE PŘÍJMY 2m ooo onom Kč |||.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY a'“ - Kč N.TRANSFERY :oomca 4m 300 moooc Kč Celkem příjmy: 27 905 000.00 Kč VÝDAJE v.BÉŽNÉ WDAJE am 13 363 000.00 Kč VL KAPlTALovE VÝDAJE a'“ 44 900 000.00 Kč WL PŘiSPĚVEK MŠ 5m 600 000.00 Kč
<br> Celkem výdaje:
<br> PŘÍJMY - WDAJE
<br> Rozpočet ie sestaven jako schodkový
<br> vm.FINANCOVÁNÍ
<br> finacování rozpočtu : přebytku min.|st
<br> (zůstatek z Ef'ůbgrku mfnufých Ief (běžné účty)
<br> Celkem flna ncová ni:
<br> Zpracovai.V Howuša nech dno
<br> 63 853 000,00 Kč
<br> 35 958 000,00 Kč
<br> 35 958 000.00 Kč
<br> 35 958 000,00 Kč
<br> I' Rozpočtové phimy
<br> Paragraf
<br> Položka
<br> 1.<.> <.>
<br> 2.<.>.3.<.>.4.<.> -
<br> Carinem
<br> Schválený rozpočet 26 805 000,00 1 179 500,00 280 000,00 400 057,00 28 054 557.00
<br> 28 664 557.00
<br> 0000
<br> 1111
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená pláltl
<br> :| 000 000.00
<br> 0000
<br> 1.112
<br> Daň :_příjmů fyzických osob placená poplatník!I
<br> 400 000,00
<br> 0000
<br> 1113
<br> Daň : [: rnů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> 700 000,00
<br> 0000
<br> 1121
<br> Daň : př rnů práv ' kých osob
<br> 5 000 000,00
<br> 0000
<br> 1122
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 200 000,00
<br> 0000
<br> 1.211
<br> Daň : přidané hodnoty
<br> 10 000 000,00
<br> 0000
<br> 1321
<br> Daň sllnlčni
<br> 100 000,00
<br> 0000
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 1 200 000,00
<br> 0000
<br> 1341
<br> Poplatek ze psů
<br> ?5 000,00
<br> 1343
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 110 000,00
<br> 13 45
<br> Poplatek : ubytovací kapacity
<br> 2 600 000,00
<br> 13 56
<br> Přírgy úhrad za dobyvání nerosnů : poplatků za geologické práce
<br> 960 000,00
<br> 13 61
<br> Správní poplatky
<br> 10 000,00
<br> 1331
<br> Daň : hazardních her
<br> 150 000,00
<br> 1511
<br> Daň : nemovi...
Zápis_12_20230906.pdf (254.74 kB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.12/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 6.9.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 18:30 do 21:30
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je
přítomno 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Petr
Piroš,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX a XXX XXXXXXX <.>
<br>
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla doplnit bod
různé o další dva body – viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a
ověřovateli zápisu Bc.Jakuba Rouse a Mgr.Marka Bozenharda <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br>
1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Žádost Spolku Horoušany a Horoušánky – za lepší bydlení,o.s <.>,Na Anežce 109,Horoušany
<br> 250 82 o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce na rok 2023
3.2.rozpočtové opatření obce
4.Vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek
5.Horoušanská Gumáka 2023
6.Vícenáklady vzniklé při stavbě nové budovy mateřské školy – obklady a dlažby,svítidla <,>
<br> zahradní sklad,zásuvky a vypínače
7.Nákup membrán ČOV
8.Autobusová linka 484 a 343
9.Odměna zastupitelů
10.Dar – Mezinárodní atletický mítink Nehvizdy
11.Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti včetně vydání stavebního povolení
<br> pro změnu stavby před dokončením a skutečného provedení novostavby mateřské školy s
obecním sálem
<br> 12.Různé
a) Projekt na vnitřní vybavení nové budovy mateřské školy
b) Výsledky kontroly hospodaření z poskytnuté dotace na akci „Horoušánky –
<br> čerpací stanice o...

Načteno

edesky.cz/d/7721643

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz