« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - referent živnostenského úřadu – registrace živnostenského podnikání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - referent živnostenského úřadu – registrace živnostenského podnikání

Město Lipník nad Bečvou
Tajemnice Městského úřadu Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa v Městském úřadu Lipník nad Bečvou
na Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu <,>
pozice – referent živnostenského úřadu – registrace živnostenského podnikání <,>
pracovní poměr na dobu neurčitou <.>
Požadavky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na ekonomiku nebo veřejnou
správu + 3 roky praxe
nebo
- vyšší odborné vzdělání (VOŠ) se zaměřením na ekonomiku,veřejnou správu nebo
právo + 2 roky praxe
nebo
- vysokoškolské vzdělání (VŠ) se zaměřením na ekonomiku,veřejnou správu nebo
právo + 1 rok praxe
nebo
- jakékoliv střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší (VOŠ,VŠ) + min.1 rok
odborné praxe ve veřejné správě při výkonu správních činností na úseku
živnostenského podnikání <,>
- dobrá znalost ovládání PC na uživatelské úrovni <,>
- řidičský průkaz skupiny „B“- aktivní řidič <.>
Platové zařazení:
platová třída 9 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
U výše uvedeného místa jsou nezbytné tyto předpoklady:
státní občanství České republiky,u cizích státních občanů trvalý pobyt v České
republice <,>
dosažení věku 18 let <,>
způsobilost k právním úkonům <,>
znalost jednacího jazyka <,>
bezúhonnost <.>
Uchazeči podají písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno,příjmení,titul uchazeče <,>
datum a místo narození uchazeče <,>
státní příslušnost uchazeče <,>
místo trvalého pobytu uchazeče <,>
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana <,>
datum a podpis uchazeče <.>
K přihlášce se připojí tyto doklady:
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností <,>
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <,>
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Přihlášky zasílejte v termínu do 16.03.2015 na adresu :
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Kancelář tajemníka
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Obálku s přihláškou označte „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“
V Lipníku nad Bečvou dne 27.02.2015
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
tajemnice Městského úřadu Lipník nad Bečvou
<br>

Načteno

edesky.cz/d/75120

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz