« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr propachtování parcely p.č. 1225/1 a části p.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr propachtování parcely p.č. 1225/1 a části p.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
záměr propachtování
parcely p.č.1225/1 orná půda o výměře 37858 m2 a části parcely p.č.1235/21 orná půda o
výměře cca 9500 m2 (viz situační plán) v k.ú.Lipník nad Bečvou,za podmínek:
- Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely),a to na dobu
určitou – do 31.12.2015 <.>
- Pachtovné za parcelu p.č.1225/1 je stanoveno ve výši 5.000 Kč,pachtovné za parcelu
p.č.1235/21 je stanoveno ve výši 1.000 Kč <.>
- Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému <.>
- Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář <.>
- Ukončení smlouvy:
 dohodou obou smluvních stran <,>
 výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou <,>
 výpovědí propachtovatele dle § 2334 NOZ <.>
- Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětných nemovitostí do 30 dnů
ode dne sejmutí záměru z úřední desky <.>
- V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode
dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětných nemovitostí <,>
pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti <.>
<br> 1225/1
<br> 1235/21
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 16.03.2015
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán zřetel <.>
Lipník nad Bečvou,2015-02-26
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/75119

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz