« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou - 3. zasedání ze dne 17. 02. 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou - 3. zasedání ze dne 17. 02. 2015

Město Lipník nad Bečvou
Zastupitelstvo města
schválilo na svém 3.zasedání dne 17.02.2015
následující usnesení
<br> Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č.101/2000 Sb.<,>
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č.2/2004.Neupravené
verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust.§
16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty,nám <.>
T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br> 43/2015 – ZM 3
Volba návrhové komise
ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení:
- předseda:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,DiS.<,>
- členové:
Mgr.XXXX XXXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXX <.>
<br> XX/XXXX – ZM X
Program zasedání ZM
ZM po projednání schválilo program 3.zasedání ZM <.>
<br> 45/2015 – ZM 3
1.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.12.2014
3.Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k 31.12.2014 <.>
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
1.Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští
ze sledování tato svá usnesení:
705/2010-ZM 23 <,>
438/2013-ZM 17,526/2013-ZM 20 <,>
634/2014-ZM 24 <,>
648/2014-ZM 24 <,>
10/2014-ZM 2 <,>
11/2014-ZM 2 <,>
12/2014-ZM 2 <,>
13/2014-ZM 2 <,>
14/2014-ZM 2 <,>
15/2014-ZM 2 <,>
16/2014-ZM 2 <,>
17/2014-ZM 2 <,>
18/2014-ZM 2 <,>
19/2014-ZM 2 <,>
20/2014-ZM 2 <,>
<br> 1
<br> 21/2014-ZM 2 <,>
26/2014-ZM 2 <,>
30/2014-ZM 2 <,>
34/2014-ZM 2 <,>
<br> 22/2014-ZM 2 <,>
27/2014-ZM 2 <,>
31/2014-ZM 2 <,>
35/2014-ZM 2 <,>
<br> 23/2014-ZM 2 <,>
28/2014-ZM 2 <,>
32/2014-ZM 2 <,>
42/2014-ZM 2 <.>
<br> 25/2014-ZM 2 <,>
29/2014-ZM 2 <,>
33/2014-ZM 2 <,>
<br> 2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.12.2014 <.>
3.Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k 31.12.2014 <.>
<br> 46/2015 – ZM 3
Souhlas s realizací akce v rámci NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU,podprogram: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300
ZM po projednání schvaluje realizaci akce venkovní FITNESS PARK dle důvodové zprávy <.>
<br> 47/2015 – ZM 3
Prostorová instalace ZLOŽEKVĚT
1.ZM po projednání schvaluje pořízení díla ZLOŽEKVĚT od autorky Jany Bébarové pro
město Lipník nad Bečvou <.>
2.ZM schvaluje kupní smlouvu dle důvodové zprávy <.>
3.ZM ukládá starostovi podpis kupní smlouvy <.>
T: 2015-03-20
<br> 48/2015 – ZM 3
Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Lipník nad Bečvou
1 <.>
<br> ZM po projednání schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací dle přílohy <.>
<br> 2 <.>
<br> ZM pověřuje starostu a místostarostku podpisem zřizovacích listin <.>
<br> T: 2015-02-24
<br> 2
<br> 49/2015 – ZM 3
Zřizovací listina organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou,příspěvková
organizace
1.ZM po projednání schvaluje Zřizovací listinu organizace Sociální služby Lipník nad
Bečvou,příspěvková organizace,IČ0 49559044,dle přílohy <.>
2.ZM pověřuje starostu a místostarostku podpisem zřizovací listiny <.>
T: 2015-02-17
<br> 50/2015 – ZM 3
Plná moc
Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou po projednání,pověřuje starostu města Lipník nad
Bečvou podpisem všeobecných plných mocí pro právního zástupce města za účelem
zastupování města Lipník nad Bečvou v soudních sporech před soudy všech stupňů,příp <.>
před Ústavním soudem <.>
<br> 51/2015 – ZM 3
Přihlášení města Lipník nad Bečvou do „PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA
ROK 2015“
ZM po projednání schvaluje:
a) přihlášení města do Programu prevence kriminality na rok 2015 <,>
b) vstřícný podíl města ve výši 30 % z celkových nákladů <.>
<br> 52/2015 – ZM 3
Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace
1.ZM po projednání,na základě ust.§ 85 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,schvaluje:
a) poskytnutí dotace na úhradu neinvestičních výdajů ve výši 141.000,00 Kč
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,IČO: 70885940 na účel
uvedený v čl.I.odst.2 smlouvy o poskytnutí dotace <,>
b) smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s ust.§ 10a zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
2.ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace <.>
T: 2015-02-27
<br> 3
<br> 53/2015 – ZM 3
Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
na rok 2015
Pověření starosty vydáním pověření ke kontrole
ZM po projednání:
a) schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou na
rok 2015 dle přílohy <,>
b) pověřuje starostu vydáním pověření ke kontrole dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
a zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),příslušným členům kontrolního
výboru pro provedení kontrol uvedených v části II.přílohy <.>
<br> 54/2015 – ZM 3
Plán čin...

Načteno

edesky.cz/d/75118

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz