« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. „Závěr zjišťovacího řízení – Národní plán povodí Dunaje“Jednací číslo: 7338/ENV/15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. „Závěr zjišťovacího řízení – Národní plán povodí Dunaje“Jednací číslo: 7338/ENV/15

Signature Digitally
Mgr.Not Verified
<br> Evžen
Dolež
al
<br> MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE,Vršovická 65
<br> V Praze dne 12.2.2015
<.> j.:
7338/ENV/15
<br> ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ
podle § 10d zákona.100/2001 Sb <.>,o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n
n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí) <,>
ve zn ní pozd jších p edpis
<br> Identifika ní údaje:
Název:
<br> Národní plán povodí Dunaje
<br> Charakter koncepce:
Národní plán povodí Dunaje (dále též jen „NPP Dunaje“) stanoví konkrétní cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystém,pro snížení
nep íznivých ú ink povodní a sucha,pro hospoda ení s povrchovými a podzemními vodami
a udržitelné užívání t chto vod pro zajišt ní vodohospodá ských služeb a pro zlepšování vodních
pom r a pro ochranu ekologické stability krajiny <.>
Proces plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech dle Rámcové sm rnice
o vodách.2000/60/ES.Obsah plánu povodí je pak dále upraven vyhláškou.24/2011 Sb.<,>
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod ových rizik,ve zn ní pozd jších p edpis <.>
Ú elem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemn harmonizovat ve ejné zájmy
ochrany vod jako složky životního prost edí,snížení nep íznivých ú ink povodní a sucha
a udržitelného užívání vodních zdroj,zejména pro ú ely zásobování pitnou vodou <.>
NPP Dunaje stejn jako ostatní národní plány povodí a plány pro zvládání povod ových
rizik je podkladem pro výkon ve ejné správy,zejména pro územní plánování a vodoprávní
ízení <.>
NPP Dunaje bude dopln n plány povodí pro t i díl í povodí,a to pro díl í povodí Moravy
a p ítok Váhu,díl í povodí Dyje a díl í povodí ostatních p ítok Dunaje <.>
Umíst ní:
<br> oblast povodí Dunaje
<br> P edkladatel:
<br> Ministerstvo životního prost edí a Ministerstvo zem d lství
<br> signed by
Mgr.Evžen
Doležal
Date:
2015.02.18
09:48:59 CET
Reason:
nedefinovany
Location:
nedefinovany
<br> Pr b h zjiš ovacího ízení:
Zjiš ovací ízení bylo zahájeno dne 12.1.2015 zve ejn ním informace o oznámení
koncepce a o XXX,kdy a kde je možno do n j nahlížet (dále též jen „informace“) na ú ední desce
posledního dot eného kraje.Informace byla rovn ž zve ejn na v Informa ním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce),kód koncepce MZP196K,a zaslána
dot eným územním samosprávným celk m pro zve ejn ní na ú edních deskách <.>
Informace o oznámení koncepce byla písemn zaslána také dot eným správním ú ad m <.>
Souhrnné vypo ádání p ipomínek:
Ministerstvo životního prost edí,odbor posuzování vliv na životní prost edí
a integrované prevence,odd lení SEA,obdrželo vyjád ení celkem od 71 subjekt.P ipomínky
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto záv ru
zjiš ovacího ízení.Kopie všech došlých vyjád ení byly p edány p edkladateli koncepce
k využití <.>
Záv r:
Na podklad oznámení koncepce a vyjád ení obdržených k oznámení koncepce provedlo
Ministerstvo životního prost edí podle kritérií uvedených v p íloze.8 zákona.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon,ve zn ní
pozd jších p edpis (dále též jen „zákon o posuzování vliv na životní prost edí“) zjiš ovací
ízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím záv rem <.>
Národní plán povodí Dunaje jako koncepce napl ující dikci ustanovení
§ 10a odst.1 písm.a) zákona o posuzování vliv na životní prost edí bude p edm tem
posuzování vliv na životní prost edí <.>
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavk
daných zejména § 2,§ 10b a p ílohou.9 zákona,ale také se zam ením na níže uvedené
aspekty plynoucí ze zjiš ovacího ízení,zejména:
1) Vyhodnotit,zda je NPP Dunaje v souladu s relevantními krajskými a celostátními
koncepcemi,zejména s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap.Aktualizací Státního
programu ochrany p írody a krajiny R,Strategií ochrany biologické rozmanitosti R <,>
Státní politikou životního prost edí R 2012-2020),s Aktualizací Strategie udržitelného
rozvoje R,Koncepcí ešení problematiky ochrany p ed povodn mi v R s využitím
technických a p írod blízkých opat ení,plány odpadového hospodá ství a s platnými
územn plánovacími dokumentacemi dot ených kraj <.>
2) Vyhodnotit,zda je NPP Dunaje v souladu se strategickým dokumentem Zdraví
2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí <.>
3) Vyhodnotit NPP Dunaje z hlediska vliv na ve ejné zdraví ve smyslu p ílohy.9 zákona
o posuzování vliv na životní prost edí se zam ením zejména na zdravotní aspekty
kvality podzemních a povrchových vod využívaných k pitným a rekrea ním ú el m
a na problematiku zajišt ní ochrany obyvatel p ed povodn mi <.>
4) Vyhodnotit vliv NPP Dunaje na zvlášt chrán ná území (dále jen „ZCHÚ“) a jejich
ochranná pásma,zárove vyhodnotit,zda realizací opat ení vedoucích k napln ní
v koncepci uvedených cíl nem že dojít k ohrožení p edm t a cíl ochrany t chto území <.>
<br> 2
<br> 5) S ohledem n...

Načteno

edesky.cz/d/74047

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz