« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 18.08.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení kontroly v Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_3_Platova-tabulka-NV-304_2014-Sb.pdf
Platový
<br> stupeň
Počet let
<br> započitatelné
<br> praxe
<br>
Platová třída
<br> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br> 1 do 1 roku 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 650 30 780 34 840 39 820 45 920
<br> 2 do 2 let 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 620 31 840 36 060 41 220 47 550
<br> 3 do 4 let 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 670 33 020 37 430 42 770 49 360
<br> 4 do 6 let 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 710 34 200 38 760 44 320 51 140
<br> 5 do 9 let 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 820 35 420 40 140 45 920 52 990
<br> 6 do 12 let 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 950 36 700 41 600 47 580 54 940
<br> 7 do 15 let 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 34 140 38 040 43 120 49 340 56 960
<br> 8 do 19 let 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 35 350 39 400 44 690 51 130 59 040
<br> 9 do 23 let 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 600 40 790 46 260 52 970 61 180
<br> 10 do 27 let 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 920 42 270 47 960 54 920 63 410
<br> 11 do 32 let 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 39 290 43 810 49 700 56 920 65 740
<br> 12 nad 32 let 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 740 45 420 51 530 59 020 68 200
Priloha_2_Cestne-prohlaseni-o-dalsich-predpokladech.doc
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODLE § 4 ODST.3 ZÁKONA Č.451/1991 SB <.>,KTERÝM SE STANOVÍ NĚKTERÉ DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ VE STÁTNÍCH ORGÁNECH A ORGANIZACÍCH ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY,ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Já,níže podepsaný/á
Jméno,příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991 Sb <.>, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948,prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách <.>
<br...
Priloha_1_-zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-predstaveny-(1).docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
<br>
<br> Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
ID datové schránky nebo e-mail[footnoteRef:3] [3: Pokud žadatel nemá zřízenu datovou schránku.]
<br>
<br> Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> a jmenování na služební místo[footnoteRef:7] _________________________________________________________________________ [7: Doplňte konkrétní název služebního místa dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení.]
<br> ve služebním úřadu ______________...
Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_MD.pdf
Č.j.:MD-26449/2023-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01CFNOA*
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení kontroly
v Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy
<br> Č.j.: MD-26449/2023-010/3
<br> Praha 18.srpna 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemník v Ministerstvu dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí / vedoucího (00041.14201)
na Ministerstvu dopravy,Oddělení kontroly v Odboru interního auditu a kontroly,ID 30077752 <,>
se služebním působištěm na nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 <.>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby:
<br> 1 – Finance;
<br> 3 – Audit;
<br> 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné
fondy;
<br> 51 – Doprava <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • tvorba koncepce a metodické usměrňování systému finanční kontroly,auditu zahraničních
prostředků nebo systému přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí v celé veřejné správě České republiky jako celku;
<br> • výkon metodických a jiných systémových specializovaných činností v oblasti finanční
kontroly,auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;
<br> • celostátní metodická,poradenská a konzultační činnost v oboru služby;
<br> • analýza výsledků kontroly,inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření;
<br> • komplexní výkon/supervize veřejnosprávních kontrol u organizací podřízených Ministerstvu
dopravy podle zákona finanční kontrole ...

Načteno

edesky.cz/d/7375183

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz