« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací dle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací dle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“

Město Lipník nad Bečvou
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2014
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Město Lipník nad Bečvou,jako povinný subjekt,podává,podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,tuto výroční zprávu o své
činnosti v oblasti poskytování informací:
<br> a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
e) počet stížností podaných podle § 16a zákona,důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> 19/8
4
0
(přezkoumání
zákonnosti
soudem nebylo
prováděno)
0
0
0
<br> V Lipníku nad Bečvou dne 23.02.2015
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno ….<.>.…….<.>.<.>.….sejmuto …….<.>.<.>.…… <.>
<br> podpis
<br> --------------------------------
<br> podpis
<br> --------------------------------
<br> Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ….<.>.…….<.>.<.>.….sejmuto …….<.>.<.>.…… <.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/73431

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz