« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška.pdf (834.16 kB)
KRAJSKÝ ÚŘnO PUeŇSXÉHO KRAJE
oDBoR neclottÁlníno RozvoJE
Škroupova í8,306 13 PIzeň
<br> NRšp zN.: pK-RR/3359/23
DATUM: 09.08.2023
<br> Veřejná vyhláška
<br> o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje
<br> Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor regionálního rozvoje,jako pořizovatel Zásad
územního rozvoje podle § 7 odst <.>,1,písm.a) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s § 42b odst.2 a § 39 odst.1 stavebního zákona pořízení návrhu Aktualizace
č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území,a konání
veřejného projednání dne 11.9.2023 od 10h v budově Krajského úřadu Plzeňského
kraje,Skroupova 18,Plzeň,v jednacím sále zastupitelstva č.174 v 1.patře <.>
<br> Dotčené obce,oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat nejpozději
do 7 dnů ode dne konání písemnou námitku s odůvodněním a vymezením dotčeného
území,ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení.K později
uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Písemné námitky a připomínky k aktualizovaným čás.tem Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje a k Vyhodnocení se uplatňují na adrese: Krajský úřad Plzeňského
kraje,odbor regionálního rozvoje,Škroupova 't8,306 13 Plzeň <.>
<br> V době vyvěšení bude projednávaná dokumentace k veřejnému nahlédnutí na Krajském
úřadu Plzeňského kraje,odboru regionálního rozvoje,oddělení územního plánování <,>
nebo ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci Region a jeho rozvoj
zde: https://www.plzensky-kraj.czlnavrh-aktualizace-c-S-zur-pk
<br> lng.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru regionálního rozvoje
<br> podepsáno elektronicky
<br> íel.:377 195 111,tax:377 195 078 e-mail: ...

Načteno

edesky.cz/d/7277250

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz