« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č.5..."

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město B.p.H., ŘSZK-ozn. prodl. SP-Silnice II-438 Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č. 5
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00O977H*
MBPHX00O977H
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/197/2023/Ko-4/Oznámení
Č.J.: MUBPH 19242/2023
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 07.08.2023
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bystřice pod Hostýnem,IČ: 002 87 113,Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br> O Z NÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760
01 Zlín a Město Bystřice pod Hostýnem,IČ: 002 87 113,Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,zastoupeno organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková
organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760 01 Zlín (dále jen "stavebníci") podali dne
12.04.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Silnice II/438:
Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č.5: Silnice II/438: Hlinsko pod
Hostýnem,průjezdní úsek",SO 105.1 - Silnice II/438,SO 105.2 - Stavební úpravy
silničních obrub,SO 105.3.2 - Úpravy a napojení ploch za obrubou“ na pozemcích: parc.č <.>
920/1,131/1,855/2,108/9,943/1,943/2,263/20,922/2,1100/1,920/4,920/2,vše v k.ú <.>
Hlinsko pod Hostýnem.Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení sp.zn.: ODS/347/2018/MaBa5 ze dne 31.10.2018,které nabylo
právní moci dne 01.12.2018.Dne 22.03.2021 vydal správní orgán rozhodnutí o prodloužení
platnosti předmětného rozhodnutí pod sp.zn.: SÚ/574/2020/Ko-8/prodl.SP-199 <.>
<br> Popis stavby:
Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Hlinsko pod
Hostýnem.V celém úseku bude stávající oboustranná betonová obruba nahrazena novou <.>
Šířka silnice bude sjednocena na...
Město B.p.H., ŘSZK-VV k ozn. prodl. SP-Silnice II-438 Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č. 5
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00O9797*
MBPHX00O9797
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/197/2023/Ko-5/VV
Č.J.: MUBPH 19245/2023
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 07.08.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760
01 Zlín a Město Bystřice pod Hostýnem,IČ: 002 87 113,Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,zastoupeno organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková
organizace,IČ: 709 34 860,K Majáku 5001,760 01 Zlín (dále jen "stavebníci") podali dne
12.04.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Silnice II/438:
Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č.5: Silnice II/438: Hlinsko pod
Hostýnem,průjezdní úsek",SO 105.1 - Silnice II/438,SO 105.2 - Stavební úpravy
silničních obrub,SO 105.3.2 - Úpravy a napojení ploch za obrubou“ na pozemcích: parc.č <.>
920/1,131/1,855/2,108/9,943/1,943/2,263/20,922/2,1100/1,920/4,920/2,vše v k.ú <.>
Hlinsko pod Hostýnem <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997
Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 112
odst.1 zákona 183/2006 Sb.doručuje účastníkům řízení podle § 109 písmeno e)
stavebního zákona oznámení o zahájení řízení postupem podle § 144 zákona č.500/2004
Sb <.>
<br>
v e ř e j n o u v y h l á š k o u <.>
<br>
otisk razítka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>...

Načteno

edesky.cz/d/7261327

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz