« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 8 ze dne 03.05.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_8_20230503.pdf (289.34 kB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.8/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 3.5.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 17:30 do 19:15
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je
přítomno je 8 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX a XXXXX XXXXX <.>
<br> XXX XXXXXXX byl zpočátku nepřítomen,na zasedání zastupitelstva obce se dostavil před
projednáním bodu č.7 <.>
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla doplnit bod
různé viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu
Bc.Jakuba Rouse a Mgr.Marka Bozenharda <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Údržba zeleně
3.Vícenáklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí čistírny odpadních vod
4.Přístřešek na zahradě Hostince A.Basaře
5.Údržba a povrch ulice Diamantová
6.Pořízení zabezpečovacího zařízení do nové budovy mateřské školy
7.Změna projektu výstavby nové budovy mateřské školy v Horoušánkách
8.Pořízení dopravního zrcadla na náves v Horoušánkách
9.Pořízení dopravního značení do lokality Ve Vilkách v Horoušánkách
10.Různé
<br> a) Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
<br> Starostka navrhla hlasovat o přijetí usnesení č.1/87/2023 <.>
<br> Usnesení č.1/8/2023 zastupitelstva obce Horoušany:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a určuje zapisovatelkou Mgr.Evu
Petrovou a ověřovateli zápisu Bc.Jakuba Rouse a Mgr.Marka Bozenh...

Načteno

edesky.cz/d/6953236

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz