« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVAZEK OBCÍ "ÚVALSKO" za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva DSO Úvalsko 2022 PDF.pdf (189.3 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 005769/2023/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_028775/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ "ÚVALSKO"
IČ: 63113490
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření Svazek obcí "Úvalsko" za rok 2022 bylo zahájeno dne 26.07.2022
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 11.11.2022
▪ 09.06.2023
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Pražská 276
<br> 250 82 Úvaly
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupkyně DSO:
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně
<br> XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných ...
Příloha 12-2022.pdf (116.92 kB)
Licence: D4BY XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 63113490
Název: Svazek obcí Úvalsko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 09.06.2023 10h37m58s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D4BY XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohled...
závěrečný účet 2022.pdf (122.21 kB)
Licence: D4BY strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br> Svazek obcí Úvalsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 63113490
<br> název Svazek obcí Úvalsko
<br> ulice,č.p.Pražská 276
<br> obec Úvaly
<br> PSČ,pošta 25082
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 281091523
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.09.06.2023 10h34m28s
<br>
<br> Licence: D4BY strana 2 / 6 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 240 500,00 240 500,00 229 274,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 500 000,00 500 000,00 963 123,69
<br> Příjmy celkem 740 500,00 740 500,00 1 192 397,69
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 240 000,00 240 000,00 229 174,00
<br> 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 240 000,00 240 000,00 229 174,00
<br> 2141 Příjem z úroků 500,00 500,00 100,00
<br> 214 Přijaté výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 100,00
<br> 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým
vztahem
<br> 240 500,00 240 500,00 229 274,00
<br> 2...
Rozvaha 12-2022.pdf (366.71 kB)
Licence: D4BY XCRGURXA / RXA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 63113490
Název: Svazek obcí Úvalsko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 75 533 258,71 15 751 646,73 59 781 611,98 59 589 196,69
<br> A.Stálá aktiva 74 625 320,42 15 751 646,73 58 873 673,69 58 608 291,69
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 74 625 320,42 15 751 646,73 58 873 673,69 58 608 291,69
<br> 1.Pozemky 031 2 531 785,00 2 531 785,00 2 531 785,00
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 65 200 170,31 15 726 063,73 49 474 106,58 49 474 106,58
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 159 000,00 159 000,00 159 000,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25 583,00 25 583,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 708 782,11 6 708 782,11 6 443 400,11
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 22.06.2023 15h 5m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D4BY XCRGURXA / RXA (08022022 / 08022022)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé...
VZZ2-2022.pdf (105.08 kB)
Licence: D4BY XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 63113490
Název: Svazek obcí Úvalsko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 999 982,40 1 465 894,56
<br> I.Náklady z činnosti 995 575,00 1 462 123,91
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 2 028,00 1 456,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 850 815,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 42 334,00 33 086,50
<br> 13.Mzdové náklady 521 100 000,00 120 000,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 398,00 398,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 10h40m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D4BY XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 307 183,41
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvor...
FIN 12-2022.pdf (133.12 kB)
Licence: D4BY XCRGBA1A / A1A (08092022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Úvalsko
Pražská 276
<br> 25082 Úvaly
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 500 000,00 500 000,00 732 605,00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 230 518,69
<br> 0000 Bez ODPA 500 000,00 500 000,00 963 123,69
<br> 2310 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ 240 000,00 240 000,00 229 174,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly 240 000,00 240 000,00 229 174,00
<br> 6310 2141 Příjem z úroků 500,00 500,00 100,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 100,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 740 500,00 740 500,00 1 192 397,69
<br> 09.06.2023 10h36m21s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 7
<br>
<br> Licence: D4BY XCRGBA1A / A1A (08092022 / 27072022)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 100 000,00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 2 028,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 713,00
2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 900 000,00 850 815,00
2310 5172 Podlimitní programové vybavení 10 000,00 10 000,00 8 651,00
2310 6121 Stavby 300 000,00 600 000,00 265 382,00
<br> 2310 Pitná voda 555 000,00 1 655 000,00 1 246 589,00
<br> 2321 5171 Opravy a udržování
232...

Načteno

edesky.cz/d/6805512

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz