« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje domu č.. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje domu č.. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
záměr prodeje objektu k bydlení č.p.87 a pozemku parc.č.st.168 zastavěná plocha
o výměře 206 m2 v k.ú.Lipník nad Bečvou včetně příslušenství a venkovních úprav <.>
V objektu jsou 4 bytové jednotky – b.j.č.2 o velikosti 2+1 (celková podlahová plocha bytu
činí 58,25 m2),b.j.č.3 o velikosti 1+1 (celková podlahová plocha činí 55,07 m 2),b.j.č.4 o
velikosti 2+1 (celková podlahová plocha bytu činí 58,25 m2) a b.j.č.5 o velikosti 1+1 (celková
podlahová plocha bytu činí 57,07 m2) <.>
Prodej se uskuteční za těchto podmínek:
- Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 100.000,- Kč,která
musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den,který je stanoven pro
podávání žádostí <.>
- V případě,že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej
předmětných nemovitostí,jistota bude vrácena,a to do 30 dnů ode dne projednání
převodu zastupitelstvem města <.>
- Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu
předmětných nemovitostí z vlastní vůle,aniž se změnily podmínky prodeje,zájemce
uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <.>
- V případě,že prodej předmětných nemovitostí bude schválen zastupitelstvem města <,>
bude jistota považována za zálohu kupní ceny <.>
- V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětných
nemovitostí zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti a
zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <.>
- Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku,a to do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
- V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu a
náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu,je prodávající
oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši jistoty <.>
- Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
- Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na
katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny,uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého
posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
- Žádost o převod nemovitostí musí být podána v zalepené obálce označené slovy:
„NEOTEVÍRAT – PRODEJ DOMU Č.P.87,LIPNÍK NAD BEČVOU“,ve které bude
doložena:
 žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny <,>
 fotokopie dokladu o úhradě jistoty <,>
 potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech
letech případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích třech
letech poskytnuta <,>
 prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
 prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětných nemovitostí
dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je <.>
Upozornění:
- bytové jednotky v domě jsou obsazeny nájemci <,>
- objekt je situován v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou <.>
Cena nemovitostí dle znaleckého posudku z roku 2009 činí 2.283.200,- Kč <.>
Nejnižší nabídková cena činí 1.500.000,- Kč <.>
<br> Jistotu žadatel složí na účet města Lipník nad Bečvou,vedený u Komerční banky a.s.<,>
expozitura Lipník nad Bečvou,č.ú.27-2119080297/0100,variabilní symbol (RČ nebo IČ
žadatele) <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 19.03.2015
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán zřetel <.>
Lipník nad Bečvou,2015-02-16
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/65085


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz