« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání a úplná uzavírka místní komunikace, ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[642.49 kB]23-123588.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML123588/23-OD/Ap/230
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 125259/23
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 31.05.2023
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle
<br> ust.§ 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu s dotčenými orgány (v souladu s ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu),jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust <.>
<br> § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“),podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,ve smyslu zákona o silničním
provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci,ul.U Novostavby (dále jen „pozemní
<br> komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt: Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav
<br> DIZ – Geosan – SYNER,s.r.o <.>,IČ: 48292516,se sídlem: Dr.Milady Horákové 580/7,460 01
<br> Liberec 4 v zastoupení na základě plné moci: STORING spol.s r.o <.>,IČ: 25410482,se sídlem:
<br> Žitavská 727/16,Liberec III-Jeřáb,460 07 Liberec (dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: od 9.6.2023 do 28.7.2023
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišný),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace,v souvislosti s akcí: „Modernizace
<br> Krajské nemocnice v Liberci...
[4.33 MB]230_U_Novostavby_ku.Liberec.pdf
pc315816
Textový rámeček
Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.§25/1 z.č.13/1997Sb <.>,§77/2b z.č.361/2000Sb.a po projednání dle ust.§24/2d z.č.13/1997Sb.s předloženým návrhem souhlasí,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 19.5.2023 pod č.j.KRPL-51446-2/ČJ-2023-180506-02 za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/2015Sb.a Technických podmínek č.66 (včetně výstražného osvětlení).Stanovisko nelze užít samostatně.Slouží jako podklad pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti <.>
<br>
2023-05-19T08:41:31+0200
Mgr.XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/6497627

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz