« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Za Mlýnem"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[641.23 kB]23-131052.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML131052/23-OD/HUB
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 132801/23
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 31.05.2023
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle
<br> ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po
<br> projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci s dotčenými orgány
<br> (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 <,>
<br> odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Za Mlýnem (dále jen „pozemní
<br> komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh fyzické osoby,kterou je subjekt: XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Za Mlýnem č.p.146 <,>
<br> Vratislavice nad Nisou,463 11 Liberec 30,(dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: 11.06.2023
<br> v rámci akce: "Za Mlýnem"
<br>
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Městským obvodem Liberec –
<br> Vratislavice nad Nisou,kterým bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní
<br> inspektorát,ze dne 2...
[568.39 kB]Za_Mlynem.pdf
r€pub&ky,1sto&o etóený nrg"in vy,dáva}ki starrovisko re snys}u tjsl § 25 odst" 1 z.é.13/t9€7§b.a §ř/ pism.b} zó.3ó1;?00O§B.a go pmiedruĚni db ugt.§ 1.| od§t 2 písrn_ d} a.Č.13íl9€7§b,s piedloŮeným návňem sorrl ipoa*lnt1l ao**"ní zeiména vťhl,č_ 2B4Éol5§b." Techniclýeh pcdmine} i," 6ů {vČetrrě rýstrďnáho osvĚťarrÍ} a dáJe: MavĚerrě doprsrni zaíieni ó" 22 budÉ dophěrro o dopravni znaó*ai i.§'l,l*avricná dapravni arai}g i" lP10 pllbtiž tiiž§ysth! ut.Za trllýnem s ul.Ftoc*r§lclrau bude dopkrěna o dodatkovg,l tah$§c{l Č_ r uveden im rrzúll,en§sť,tp{něni výie tlvadeného.lre *trlsiatgus1 že nóvrtr odpovidá óecrrým poŽsdaÉiŮm na beuÉlo§r a ptynulast pí{r\,§n.l poo*r,Ú korrrunjlraciďr.odsoufi{ia*ao dne 29.í}fi,20Q3 F€d ňj- KHFL-5I21s/Ó.l-xzs-t8{sBfl#_ n'r*"t*t o netre uiit rarnoetatná.§eouží jako @kl§d pro ailniČni rprávni Úřad.Pottud rrebuÚe do |edrotro ro*u správnin vrdino poaroteni na pňedrnétnau iádosl,F{rzbhá §tanavlÉko ptaino9tl.lno.DlgmlnĚpodgpsal rr"*tig*X mH*.DÉutl:2tE3.í15.29GnloUDa 12ž3,#lrOffi,\ n t* "'." ll *'\fl\ a- + §" 1.1 *'\fl\\r 1:,<.> \ i\,1j1 "§' "\.;' oo^n : I t :.i,I § j !!ý ' l,'ť § il,\ \ ' 'L,1,i].},ď 'o,íffi1 LAl r]* <.>,* § ful

Načteno

edesky.cz/d/6497626

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz