« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: " zábor 4 parkovacích míst a chodníku v ulici Kladenská p

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[644.77 kB]23-115474.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML115474/23-OD/Oh
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 132673/23
<br> XXXXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 31.05.2023
<br>
počet listů: 2 počet příloh: 1 počet listů příloh:
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle
<br> ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po
<br> projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci s dotčenými orgány
<br> (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 <,>
<br> odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci (dále jen „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> v ulici Kladenská,k.ú.Liberec
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> ATMEN s.r.o <.>,IČO 08074291,Tanvaldská č.p.1728,Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,463 11
<br> Liberec 30 (dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu:
<br> 6.6.2023 od 08:00 do 18:00
<br> v rámci akce:
<br> zábor 4 parkovacích míst a chodníku v ulici Kladenská před domem č.p.914/3,k.ú.Liberec <,>
<br> z důvodu konání akce "Otvíráme prodejnu"
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.CJ MML 132673/23 str.2
<b...
[79.79 kB]00206B8DA7AA230531112613.pdf
Dopravné inženýrské opatření - přechodná úprava provozu
<br> _.- a <.>
<br> Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.& 25 odst.1 z.č.|ng_ 3112225335953 13/1997Sb.a 577 odst.2 písm.b) z.č.361/20008b.s předloženým návrhem souhlasí za podmínky XXXXXXXX XXXXXXX dodržení zejména vyhl.č.XXXfXXXXXb.<.> Technických podmínek č.66 (včetně výstražného osvětlení) a dále: 23%; 30
<br> - Doporučujeme dopravní značení vyznačující uzavření chodníku doplnit o dopravní zařízení č.22.ChIOUba 09:59:00 +02'oo' PH splnění výše uvedeného,lze konstatovat,že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost & plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 30.05.2023 pod č.j.KRPL-55159-2! ČJ-2023—180506-10 <.>
<br> Stanovisko nelze užít samostatně.Slouží jako podklad pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho
<br> roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti <.>
<br> AKCE" 4 parkovacích míst ING
<br> TECHNICKÉ ČINNOS11
<br> Dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO") má umožnit jednodenní slavnostní otevření WKRES: celková situace v DOPRAVĚ
<br> Ěhcčwroomu'v ulici Klagenskáitiber'ecígkcelie piánozána nahG.05023 od ? hodhdcz1 1í hod.MISTOAKCE: „|_ Kladenská 914,3_ Liberec spocwa ve vypar ovanl c yr navs evnrc yc par ovacm m3 a a uzavreni c o m u.<.> _
<br> Značení omezující parkování bude instalováno minimálně sedm dní před plánovanou akci.OBJEDNATEL' pan XXXXXXXXX XXXX DATUM“ XX" X" XXXX
<br> lPXXc „Parkoviště s parkovacím automatem" včetně dodatkových tabulek bude v den konání PROJEKTANT: lng- XXXXX XXXXXXX VERZE: *?
<br> akce přesunuto o XX metrů vpravo.Pěší budou odkázáni na chodník na druhé straně ulice.mamma; 603 945 176 ! mzikmund email.cz Č.ZAKAZKY: 2023 05

Načteno

edesky.cz/d/6497624

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz