« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Návrh - opatření obecné povahy: žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[358.71 kB]23-091326.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
Čj.: MML091326/23-OD/Oh
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 133248/23
<br> XXXXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 31.05.2023
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh:
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh úpravy silničního provozu
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend,podle ust.§ 124,odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný správní úřad na úseku silnic II.a III <.>
<br> třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti
<br> statutárního města Liberec v souladu s ust.§ 172,odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu <,>
<br> dle ust.§ 77,odst.1,písm.c),odst.5 zákona o silničním provozu,která spočívá v umístění
<br> dopravní značky: IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s uvedením registrační značky EL 428AV
<br> v místě: v ulici Pazderkova naproti vchodu domu č.p.934/5,k.ú.Rochlice u Liberce
<br> V souladu s ust.§ 172,odst.4 a 5 správního řádu vyzýváme oprávněné osoby k podání připomínky nebo
<br> námitky k tomuto návrhu opatření,v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
Obdržením žádosti o umístění dopravní značky,bylo odborem dopravně správních agend Magistrátu města
<br> Liberec vydáno rozhodnutí na povolení zvláštního užívání,spočívající ve zřízení placeného vyhrazeného stání
<br> v ulici Pazderkova naproti vchodu domu č.p.934/5,k.ú.Rochlice u Liberce <.>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend,oddělení silniční a dopravní,předkládá v souladu
<br> s ust.§ 172,odst.1 správní řád ná...
[42 kB]sit._snimek_-_ul._Pazderkova_-_09132623.pdf
Odbor Správy Majetku Tisk - Os :543ms,32 prvků <.>
<br> htqazllmarushka.liberec.czfjuínt.aspx MML 091326/23
<br> DZč.IP12 + E13+V10e|
<br> r.pamatku“
<br> & 8 —' ů
<br> ' 4 | Digitálně podepsal.<.> ng ' lng XXXXXXXXX XXXXXXXX “““"“ XX
<br> Datum <.>
<br> XX XXXXXXXXX ChIQUba 12:54:01 +02'00'
<br> M >
<br> “Policie České republiky.jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.525 odst.1 z.č.i 2 1311997Sb.a 1577 odst.2 písm.b) z.č.361/20008b.s předloženým návrhem souhlasí neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.:- Odsouhlaseno dne 14.04.2023 pod č.j.KRPL-37608-2/ČJ-2023-180506-03 za podmínky dodržení zejmena vyhl.č.294/20158b <.>,Technických podminek č.65 a TP 133.Stanovisko nelze užit samostatně.Slouží jako podklad pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti
<br> 122
<br> 5.4.2023 13:40

Načteno

edesky.cz/d/6497623

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz