« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace silnice III/36744, místní komunikace v obci Kvasice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace silnice III/36744, místní komunikace v obci Kvasice
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 2.června 2023
<br> spisová značka: MeUKM/050986/2023
číslo jednací: MeUKM/051081/2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na návrh
který podala dne 1.6.2023 Obec Kvasice,A.Dohnala 18,768 21 Kvasice,IČ: 002 87 385 /dále jen
„navrhovatel“/ a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem Kroměříž
(dále jen „DI KM“)
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br> Komunikace: III/36744,místní komunikace v obci Kvasice
Místo: Čtvrtky,Družstevní,Krajina,Mírová
Důvod: „140.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KVASICE“ – označení uzavírky ul.Družstevní
Termín: 24.6.2023
Odpovědná osoba: Ing.XXXXX XXXXXXX,starosta obce Kvasice,tel.: XXX XXX 504
<br> Podmínky pro realizaci:
1.Přenosné dopravní značky budou osazeny,dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
2.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu <,>
vyhl.Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu a bude
splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy a
normy za využití TP 66 – „Zásady pro označování praco...

Načteno

edesky.cz/d/6494531

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz