« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Malostranské náměstí - svoz objemného odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf
<,>
<br> :uÉ mmm
<br> „
<br>.<.>.I„ =.1l.lul
<br> fill! !&
<br> ÝAÁÍŠŠ 1
<br> „.-,—„A * "RANĚK
<br> É
<br> NÁM <.>
<br> „am"—Údťg
<br> ___/r -.<.>.J.<.>
<br> \.„ <,>
<br> \ mplwuiw „NJ.<.> “ú
<br> Ěš \ \„Š.».<.> <.>
<br>._ „
<br> „;fif;f\"
<br> na šatů“
<br> !"!
<br> UT m [?
<br>,<.> 2.: <.>
<br> ' “WWE“— '
<br> Q | c.) 633.<.> 6 LIT
<br> (' &! f=
<br> -|1 1—31.“ "19.5
<br> :
MHMPXPLRDU7Q.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPLRDU7Q*
MHMPXPLRDU7Q
<br>
STEJNOPIS
<br>
<br>
M stská část Praha 1
Ú ad m stské části
Odbor životního prost edí a čistoty
Vodičkova 681/18
11000 Praha 1
IČ: 00063410
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1128006/2023/O4/Vo Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 970566/2023PKD 31.5.2023
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz
zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění
<br> námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný silniční správní ú ad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil
dne 31.5.2023 na základ žádosti M stské části Praha 1,IČ: 00063410 ízení o návrhu opat ení
obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů,(dále jen „správní ád“),podle ust.§ 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích v platném zn ní a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,vydává návrh opat ení obecné povahy pro
<br> umístění kontejnerů pro svoz objemného odpadu od obyvatel MČ Praha 1
spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení dočasn zakazujícího zastavení silničních
vozidel na místní komunikaci:
<br> Malostranské nám stí – p ed objektem č.259/12
<br> v Praze 1,na které je z důvodu umíst ní kontejnerů pro svoz objemného odpadu dočasn
zakázáno zastavení silničních vozidel a to v termínech uvedených na dopravních značkách
(15.9.2023 a 14.11.2023 vždy od 13:00 hod.do...

Načteno

edesky.cz/d/6494336

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz