« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská 99

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace Vin99.pdf
1382/2 \;
<br> 301546
<br> 'qr cm LJ Vqéamyáa &.<.>.<.>.<.> " :; '$ \
<br>.Q.“: Dmuůůůůůůmmq <,>
<br> ;? f_„w 304111? ——————-<A »
<br> =: \u & = !=,<.>
<br> &
<br> 04 =— ; ;;xrv.'.<.> _ „______„j______„__m„
<br> 878/56; 1,— 1 ; __ __ ___; 3 88/58 5 191mm 3 988/62
<br> WŽAGISTRÁT ; šmwíim M Ěsm PMH—f &
<br> ODBGR PG'ÉMNICH 55:0 1 * 1 = 878,16 a ;1 MLM mší Mimi ; ; <,>
<br> Příloha
<br> MHW ““Z“/* Klipy—bg.\íy
<br> *—-—_.__ -»—“„__ —- ___ *_*—__.<,>
<br> Dámm31 95- 2023 pošais *
<br> * [auwu
<br> OLBJEDNATE [INVESTOR STAVBU PROVÁD
<br> 7FQTAV e r n
<br> !!PBACOVAL:
<br> aan/14 3 „L „Hz-fw; 1 XXXXX XXXXX
MHMPXPLR7ASV.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPLR7ASV*
MHMPXPLR7ASV
<br>
<br>
<br>
<br> Ú ad m stské části Praha 2
Odbor majetku a investic
nám stí Míru 600/20
12000 Praha 2
IČ: 00063461
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1125184/2023/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1066262/2023PKD 31.5.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vinohradská,podané dne 22.5.2023,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské
editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vinohradská
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Vinohradská v
rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
2.1.2023,č.j.: KRPA-3837-1/ČJ-2023-00...

Načteno

edesky.cz/d/6494335

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz