« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Veletržní - beton mix

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace razitko.pdf
\? * _ \\\\ „ _ _ _ <.>,—
<br> „$.1623/31 Z 1502/20 ) og,1" MAGISTRAT s!.<.> 1 : HLAVNÍHQ nás A PRAHY €*" | DDBÚR Peg/5:11: W.; 1: HGMUNIKACI'ADRAH,9) %Pžílni iia ĚŽŽŠlU: // ke 51311511 JJŠ'ZŠRQ/ag; \ ĚMHMP „42/22/3/ mal/FKB cm;/0 _.343 M3 Púdpis: í/ďjáč/ _______ 1623/24 3 _________ 530/27 484/29 405/31 505/33 ' 484/39 505/38
<br> 368/37
<br> J.i.P.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o <.>
<br> ;.<.> Jankovcova 22
<br> *“ 170 00 Praha?
<br> tel./fax: 283 872 319-20 e-mail :.info©jip—praha.cz http:/lwww.jip-praha.cz
<br> 1 393/25 495/36._.49 4 735 _ vypracoval: XXXX XXXXXXXX ZÉovano: XXXXXX X XX m,— * Ulice: Veletržní 31 PRAHA 7 ' a : i.<.> 1 1 : 500 Císlo listu 1 | |
MHMPXPLRCOJL.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPLRCOJL*
MHMPXPLRCOJL
<br>
STEJNOPIS
<br>
<br>
LK plus s.r.o <.>
Rybná 716/24
11000 Praha 1
IČ: 03534081
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1127213/2023/O4/Vo Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1072539/2023PKD 31.5.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
základ posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
podané dne 24.5.2023,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Veletržní
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle
přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
31.5.2023,č.j.: KRPA 190055-1/ČJ-2023-0000DŽ,TP 65,TP66 a vyhláškou č...

Načteno

edesky.cz/d/6494334

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz