« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - K Barrandovu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K Barr.pdf
t;;y/ e mob:! '
<br> 5m2 vč
<br> MAGiSTRÁT HLAVNHÉQ MEWA PRAHY 05mm: PDMMNÍCH šífJMUNlKACÍ A DRAH
<br> Příloha Číslo: '(
<br> MHMP „ Umma
<br> ke spisu
<br> 1023/1319 Dgtgm: 29-05-2023 Podpis:
<br> Výstavba nesvětelných technologií
<br> Iur-[nannnva 35/19
<br> Přístřešky 750590__S|ivenec NÁZEV WKRESU: bus,Směr Lamačova,Štčpařaká TECH NDLOG| E,<.> HLAVNÍHO MĚSTA F1_2149_N0w Slivenec KRESUL: XXX XXXXXX „| “XXXXXXXXXXXX !“ „XXX XXX XXX XXX.XXmm mX 91h : KONTROLOVAL-.„g_ XXXXX XXXX wow „ŠŠŠ DATUM PARCELN! CISLO MĚŘÍTKO XX/XXXX X:XXX Wm; pasem NEW! mo ČSN EN 128991 00 C1
MHMPXPLQSJR5.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPLQSJR5*
MHMPXPLQSJR5
<br>
<br>
<br>
<br> Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>
D lnická 213/12
170 00 Praha 7
IČ: 25672541
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1113026/2023/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1048866/2023PKD 29.5.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K
Barrandovu,podané dne 18.5.2023,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské
editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> K Barrandovu
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci K Barrandovu v
rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
12.5.2023,č.j.: KRPA-5263-262/ČJ-2023-0000DŽ,TP ...

Načteno

edesky.cz/d/6494333

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz