« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace silnice II/428, II/432, III/42825, III/43215, III/43223 + objízdná trasa uzavírky III/43223 Rataje - Šelešovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace silnice II/428, II/432, III/42825, III/43215, III/43223 + objízdná trasa uzavírky III/43223 Rataje - Šelešovice
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 1.června 2023
<br> spisová značka: MeUKM/049967/2023
číslo jednací: MeUKM/050055/2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití
zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na návrh společnosti NET4GAS <,>
s.r.o <.>,Na Hřebenech II 1718/8,140 21 Praha 4,IČ: 272 60 364 zastoupena na základě plné moci
společností PPS Pipeline Systems Gmbh <.>,Čejč č.p.3,696 14 Čejč,IČ: 14272 261 zastoupena na
<br> základě plné moci společností,MONTAGE GROUP s.r.o <.>,Lidická 700/19,602 00 Brno,IČ: 055 47 229
/dále jen „navrhovatel“/ po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,dopravním inspektorátem
Kroměříž (dále jen „DI KM“),pod č.j.KRPZ-56247-58/ČJ-2020-150806
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br> Silnice: II/428,II/429,II/432,III/42825,III/43215,III/43223,(u obcí Koryčany,Zdounky <,>
<br> Rataje,Sobělice,Lutopecny) + objízdná trasa uzavírky III/43223 Rataje -
Šelešovice
<br> Místo: dle návrhu DZ
Důvod: „VTL PLYNOVOD MORAVIA“ – Oprava ko...

Načteno

edesky.cz/d/6485326

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz