« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Stanovení MÚP - silnice I/55 v Přerově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení (OOP), zrušení V7 Velké Novosady v Přerově.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 58763/2023 V Olomouci dne 30.5.2023 Sp.Zn: KÚOK/41800/2023/ODSH-SH/7909 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX Počet listů : X fax: 585 508 336 Počet příloh: 0 e-mail: l.pesout@olkraj.cz Počet listů/svazků příloh: 0 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 6.4.2023 požadavek Policie ČR pod č.j.KRPM-50113-1/ČJ-2023-1400DP,jakožto orgánu vykonávajícího státní správu ve věcech bezpečnosti silničního provozu dle zákona č.12/1997 Sb.o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,na odstranění přechodu pro chodce na silnici č.I/55 v Přerově na ul.Velké Novosady v křižovatce s ul.nábř.Protifašistických bojovníků.Krajský úřad tedy v souladu s § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,podle § 77 odst.1 písm.b),ve spojení s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích s t a n o v í místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č.I/55 v Přerově na ul.Velké Novosady v křižovatce s ul.nábř.Protifašistických bojovníků,spočívající v odstranění svislých a vodorovných dopravních značek vyznačujících přechod pro chodce vlastníkem silnice č.I/55 bezodkladně po nabytí účinnosti této veřejné vyhlášky.KUOK 58763/2023 - 2 - KÚOK/41800/2023/ODSH-SH/7909 O d ů v o d n ě n í Krajský úřad,jakožto příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na silnicích I.třídy obdržel dne 6.4.2023 požadavek Policie ČR,která vykonává státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č.12/19...

Načteno

edesky.cz/d/6485313

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz