« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 122022.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Povaloví72549921
sestavený k 31.12.2022
<br> IČO: Název:
Sídlo: Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> 144 919,71 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 138 753,11 - Spotřeba energie (502)2
<br> 310 293,38 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 31 724,80 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 2 463,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 15 164,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 276 506,38 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 445 635,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 106 714,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 45 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 3 323 508,72 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 72 646,00 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 84 555,40 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 80 725,84 -
<br> 193 202,73 -
<br> - -...
Rozvaha 122022.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2022
72549921IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Povaloví
Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 216 135 564,26 10 230 608,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 196 617 873,96 7 663 276,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 19 476 004,30 2 525 646,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 41 686,00 41 686,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -...
Příloha 122022.pdf [0,44 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Lobodice čp.39,751 01 Lobodice
DSO Povaloví72549921
<br> sestavená k 31.12.2022
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ou.lobodice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Novela rozpočtové skladby-vyhláška č.463/2016,kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve
znění pozdějších předpisu <.>
Pravidla rozpočtové odpovědnosti-novela zákona č.250/2000 Sb <.>,zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti a č.24/2001,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přejetím právní úpravy rozpočtové
odpovědnosti.Zákony nabývají účinnosti dne 21.2.2017 <.>
Účetní jednotka neúčtovala o reálné hodnotě pozemků <.>
Účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala <.>
Účetní jednotka účtuje na podrozvážných účtech.<.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Na účtu 934 evidováno věcné břemeno SŽDC na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zříz.věc.břemene/999 <.>
Majetek POLU 2č.zaevidován na majetkové účty.ŽOP 24,25,26 neproúčtovány vůči obcím-zůstávají na zálohách <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 28.05.2023
10:47:05
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (povalovi_dso),verze: 2022.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíně...
Kopie - Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví 2022.xls [0,10 MB]
List1
Dobrovolný svazek
obcí Povaloví
Lobodice 39
IČO: 72549921
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Povaloví
za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 byl schválen na 49.Valné hromadě DSO dne 21.6.2021
Příjmy byly schváleny ve výši 58,759,988.72
Výdaje byly schváleny ve výši 58,759,988.72
<br> Rozpočet byl schválen jako schodkový byl započítán zůstatek roku 2020 <.>
<br> Rozpočet byl v průběhu roku 2x upravován
<br> Veškeré data níže uvedena jsou převzata z Rozvahy,Fin 2-12,inventur a dalších
dokumentů
<br> Součástní závěrečné zprávy je dále:
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO
FIN,rozvaha,příloha,výkaz zisku a ztrát,Inventarizační zpráva
<br>
<br>
Veškeré dokumenty výše uvedeny jsou k nahlédnutí na jednotlivých obecních úřadech a jejich ÚD <.>
Občané mají právo ve stanovené lhůtě 15 dnů od data vyvěšení vyjadřovat se k závěrečnému účtu <,>
účtu,po projednánína Valné hromadě DSO už připomínky nemohou být akceptované <.>
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto:
<br>
List2
Výdaje
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> XXX XXXXX ∑
Ostatní osobní výdaje včetně daní XXXXXX
Povinné poj.na sociál.zabez.78299
Povinné poj.na veř.zdravot.p.28415
Nákup materiálu síran železitý,mater.123901.04
Studená voda stočné Vak 298629
Elektrická energie čerpací stanice st.síť 167790.36
Služby elektr.komunikací sim čerpací stanice st.síť 52787
Služby peněžních ústavů poplatky bance,pojištění 11645.8
Zprac.XXX a nákup ostat.služeb účet.progr.XXXXX.9
Nákup ostat.služeb odb.zást <.>,expost monit,<.>,doména,rozbory vod,revize ČS,servisní činnost,čištění s.s <.>,eset,www.stranky 265651.09
Opravy a udržování oprava ČS 38387
Cestovné 2463
Pohoštění 15164
Platby daní a poplatků vratka DPH -277531
Úhrady sancí jiným rozpočtům 45000
Výdaje z fin.vypoř.mezi obcemi 11760775.73
Budovy,haly,stavby výstavba kanal.POLU 1982594.9
<br> Převody vlastním rozp.účtům zápočtová položka 757000
<br> CELKEM VÝDAJE 15807762.82
<br>
List3
Příjmy
<br> XXX XXXXX ∑
Neinvestiční přij.trasnf.od obcí Uhř...
FIN 122022.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 620 553,12 = 2 620 553,12
2 854 888,95 = 2 854 888,95
3 547 929,01 = 3 547 929,01
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 757 000,00 = 757 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 2 620 553,12 = 2 620 553,12
2 854 888,95 = 2 854 888,95
2 790 929,01 = 2 790 929,01
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
15 620 553,12 = 15 620 553,12
15 854 888,95 = 15 854 888,95
15 807 762,82 = 15 807 762,82
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
15 620 553,12 = 15 620 553,12
15 854 888,95 = 15 854 888,95
15 050 762,82 = 15 050 762,82
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
15 620 553,12 = 15 620 553,12
15 854 888,95 = 15 854 888,95
15 050 762,82 = 15 050 762,82
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
13 000 000,00- = 13 000 000,00-
13 000 000,00- = 13 000 000,00-
12 259 833,81- = 12 259 833,81-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
13 000 000,00 = 13 000 000,00
13 000 000,00 = 13 000 000,00
12 259 833,81 = 12 259 833,81
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
13 000 000,00 = 13 000 000,00
13 000 000,00 = 13 000 000,00
12 259 833,81 = 12 259 833,81
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
13 000 000,00- = 13 000 000,00-
13 000 000,00- = 13 000 000,00-
12 259 833,81- = 12 259 833,81-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.05.2023
10:44:18
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (povalovi_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,4...
2022 - Zpráva o výsledku PH - PH na místě zpráva DS - Dobrovolný svazek obcí Povaloví (01.01.2022 - 31.12.2022).rtf.pdf [0,23 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/67453/2022/OK/7758 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 3594/2023 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný
svazek obcí Povaloví za rok 2022
<br> IČ 72549921
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.9.2022 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 25.5.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Povaloví za rok 2022 dne
26.8.2022.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 25.5.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Lobodice
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 25.5.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Bc.XXXX XXXXXXXX - předseda
XXXXXXXXX XXXXXX - místopředseda
XXXX XXXXXXXX - místopředseda
XXXXXXXX XXXXXXXX - místopředseda
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<...

Načteno

edesky.cz/d/6473498

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz