« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2910/98 a parc. 2910/157, k.ú. Nusle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_pronajmu_casti_pozemku_parc._c._2910_98_a_2910_157_k._u._Nusle.docx
Pořadové číslo: ZP N 8/2023
<br>
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
<br>
Městská část Praha 4 zveřejňuje podle § 36,odst.1 zák.č.131/2000 Sb.<,>
o hlavním městě Praze,v platném znění,tento záměr pronájmu
<br>
1) Předmět pronájmu:
· části pozemku parc.č.2910/98 o výměře 88 m2 z celkové výměry 8733 m2 a části pozemku parc.č.2910/157 o výměře 11 m2 z celkové výměry 1713 m2,oba ostatní plocha,zeleň,ochr.pásmo nem.kult.pam.pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam <.>,v k.ú.Nusle <.>
<br> 2) Podmínky pronájmu:
· minimální výše nájemného činí 162,80 Kč/m2/rok;
· veškeré škody,které vzniknou na předmětu nájmu vlivem stavebních prací,budou bez zbytečného odkladu odstraněny vlastním nákladem nájemce;
· při provádění stavebních prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin a jiné zeleně v souladu s ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů,porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; v případě,že se stavební práce dotknou stávajících dřevin a zeleně,budou na vlastní náklady nájemce nahrazeny novými dřevinami a zelení,a to bez zbytečného odkladu po dokončení stavebních prací <.>
<br> 3) Písemná žádost zájemce:
bude na předepsaném formuláři odeslána na adresu: Úřad MČ Praha 4,odbor obecního majetku,odd.hospodaření s pozemky,Antala Staška 2059/80b,PSČ: 140 46,Praha 4,nebo doručena do podatelny úřadu,a to vždy v zalepené obálce nejpozději do:
dne 13.6.2023 do 12:00 hod <.>
<br> 4) Informace ohledně předmětu nájmu:
· části předmětného pozemku jsou určeny pro provedení stavebních prací při opravách soklu bytového domu Plamínkové 1557-1565,Praha 4 a pro umístění zařízení staveniště;
· informace podá ref.odd.hospodaření s pozemky XXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
Nedílnou součástí tohoto záměru jsou Obecné podmínky záměru a způsob podání nabídky a dále formulář žádosti o pronájem pozemku <.>
<br>
XXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru obecního majetku
Úřadu městské části Praha 4
<br>
Zveřejněno dne:
29.5.2023
<br> Sňato dne:
14.6.2023
<br>
Příloha záměru
<br>
<br>
O...

Načteno

edesky.cz/d/6449457

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz