« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - OOP č.33/2023 - PDZ-Davoz-Opravy místních komunikací 2023 v městě Petřvald 15.06.-30.07.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDZ_Petřvald_oprava_místních_komunikaci_2_.pdf
l i@7#,(.jls.#í- aL ' -.<.> Imi 4 l' Á- - - '++-aa.#0.=+.%%+.<.>.<.> _- - -.<.> -.-.- - - I J;,<,>,_ai)(" ! I.a 0" a-- " í'; a'> XV,;" s - +í S /ě@'/!' - % #%: % X o /Í'!,<,> A'%X.- '! <.>,;' x "-.=_,<.> _ ',9" ] " '--'-'-=-"" ' a,n " a o @.<.>.u14 -==t,<,> í% ffi !' ]l % I.<.> () í# -si ( ).<.> D:I,J._ l -,Q,Q ( 'a ' X] _ íl,íl,f' l' " <.>,a)' Ň q [.<.>.l «\'!.A15;.Blší --I i íí ťJ E 71 J I N -" 'N I i !,aJii li.iaí._.=" } V ! !".<.> '- i.<.> ť I i4 í i m ii i ii í i iml ťrl:ň ;'9&1;itpuaií r ' íívíím i ' -s "' a I.ií.Í "'; ":-.<.> <.>,k i =i'-,<.>.=-,í.(.Ý,L-.<.> :u :í «a =-.I l' l" )-lll ' !'.: ' Il " ' "',41' i " í afl l'lffl 4 :í_Ěm l 'l' i =_'zk' :.' a ' -,<.> {iÍljl'.<.> ;(,3% <.>,' <.>,<.> lil-"&'' -!; -.<.> iíí.<.> I0I 114 I l,I.onsoumAšlNA PŘIlOMA I " :" Í" a f !" :' t ú /j bes;;enrmíaa-ní;qffi'mín*mvyprovozu na poumrdeh komunlkaddhIjJlsílaa il ňvá i - 4 ( i * ' i q Th' _,<.> /,4 I <.>,<.> a.<.>.<.>,í <.>,! a } Q.<.>._,f [ la"-!."'dská """""RWvaisahí'itíy-'.__.<.> __]/': čl.: /l""OD"jt'fš5"'dŽ)';'3-",<.> &.7 A í,k ?D?" / i ís,' -l-_l.-a-!Wlffl 'q- xf/ ",:: <.>,M / a lll le- L fflí IU J i -'a lJk%',fl I ""- -.- _______ ff)prNaK)Sří_,I a 7š »zima /./,<,>,' ="a-J "- = ') oí,<,> : iJ.Í %' "',<,> :i.<.> ů; _[_ i Á,r" aHavnuai._,LEGENDA : 6 0PI:IAVI)VANÝ ÚSEK Ť S"V"lCIS"SLE"PRAVN"NAčENI 4 "V'ENES"SLE"'VNIZNAčENI Vnmiíííl K Kedíon rlŘVOZZNAČKYSíO POPIS: Oprava M< ul Nová Oílíííílíl - J"naSe00=a"ulNOVa"amCIPDZle'OVaděnOfra"0Vanl+"kladkaa'altu ""'.<.>.<.>,<,>,<.>.<.> <.>,<.>,<.> <.>,<.> M :l,<.> KVé"2023 I""Mílllíí 3 OĎSOUHLAšENA PŘíLOHA ke stanovení míatní nebo přeohodné$ay provozu na pozern kornunlkadí """'ls,-._-'_-'-""aaal-.=-=- '-"=(l,l'gJ='(,;:':í;a,'.="=',a':'7x.y.=,"'-"""-"""-T'= ll'i"'-" J- ""i ai,':i.1'ís'="'6 ()#'a'i,"""'a' ! " t,<,> :,ť:'y ===''qHpíiki.x!lJJla_."%> i'!'a 'a' " "!.? <.>,': -""'-"" " - " -=a,<,> ž ' !!,"='",<.> T.7.<.> IJ.':-.<.> <.>,<.> "'-'_.<.>.'.-,_.<.>.<.> -."7 X= ' ťl poí.XXX XXXX Cyus z_».zzXXXXXXX NÁVRH PDZ - VEDENÍ OT o"""""-'...
g3206718.pdf
Městský úřad Orlová
Osvobození 796,735 14 Orlová-Lutyně
<br> odbor dopravy
Kpt.Jaroše 1345,73514 Orlová-Lutyně
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný
závod Dopravní stavby Morava
IČ: 48035599
<br> v zastoupení
DAVOZ ZNAČKY s.r.o <.>
Bítov 106
74301 Bílovec,Bítov
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.: MUOR 81738/2023
SPIS ZN.: MUOR S 12667/2023/OD/SEZ
VYŘIZUJE: Žaneta Seberová
TEL.: 596 581 626
FAX: 596 581 630
E-MAIL: zaneta.seberova@muor.cz
DATUM: 24.05.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy č.33/2023
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,místních komunikací
v obci Petřvald
<br> Městský úřad Orlová,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu
s ustanovením § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu,na základě žádosti SWIETELSKY stavební,s.r.o.<.>,IČ: 48035599,odštěpný závod
Dopravní stavby Morava,Suvorovova 538,742 42 Šenov u Nového Jičína v zastoupení na
základě plné moci DAVOZ ZNAČKY s.r.o <.>,IČ: 29462223,Bítov 106,74301,podané dne
22.05.2023,se souhlasem vlastníka místní komunikace <,>
<br>
stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Petřvald
v rozsahu grafických příloh,která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
následovně:
<br> Místo úpravy: ul.Březinská,ul.Ve Finských,ul.Nová,ul.Okrajová,ul.Podlesní ve městě
Petřvald
Úprava provozu: 15.06.2023 – 15.07.2023
<br> Místo úpravy: ul.Ve Finských,ul.Školní,ul.Nad Doly ve městě Petřvald
Úprava provozu: 01.07.2023 – 30.07.2023
<br> Důvod úpravy: Oprava místních komunikaci v rámci stavby „Petřvald – oprava místních
komunikací“ <.>
<br>
Odpovědná osoba za dopravní značen...

Načteno

edesky.cz/d/6425433

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz