« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Triatlon Lemberk"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[640.78 kB]23-102977.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML102977/23-OD/Fri
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 128492/23
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 25.05.2023
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 3 počet listů příloh: 3
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle
<br> ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými
<br> orgány (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle
<br> ust.§ 124,odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a silnici III/27244 (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Triatlonový club Postřelná.z.s <.>,IČO 09284311,Postřelná č.p.107,471 25 Jablonné v Podještědí <,>
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: dne 11.6.2023 od 10:00 do 17:00 hodin
<br> v rámci akce: "Triatlon Lemberk"
<br>
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec
<br> a Městským úřadem Jablonné v Podještědí,kterým bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka
<br> pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Kr...
[181.1 kB]Triatlon_Lemberk_text.pdf
Dopravně inženýraké opatření
<br> 1.Druh opaí'ření Pořádání triatlonovčho závodu se zachováním provozu na silnicích a místních komunikacích _ uzavírky účelových konmnikaeí a lesních cest
<br> 2.Komunikace Silnice : úsek lili-27244 na území obce Janovice v Podještědí Místní komunikace : na území MU Jablonné v Podještědí Účelové komunikace : na území Janovic v Podještědí a Jablonného v Podještědí Místo : viz.mapa 3.Rozsah a důvod opatření v komunikaci Závodu n'iatlonového závodu
<br> Omezení provozu:
<br> Na silnici Ill zachování provozu bez omezení jedná se pouze o krátký úsek trati vedený po silnici vždy s odbočením na pravou ruku a pohybem "závodníků při pravém okraji vozovky <.>
<br> Po celou dobu bude úsek pod dohledem pořadatelské služby a řidiči budou na závodníky upozorněni dopravním značením lP22 <.>
<br> Na všech křížení komunikací a cest bude umístěna pořadatelská služba a v prostoru DEPA bude po dobu pořádání závodu operovat hlídka 2 strážníků MP Jablonné v Podještědí.Pořadatelské služba budejednotně vybavena a označena výstražným vestami.Před zahájením opaíření budou všichni členové pořadatelské služby proškoleni ředitelem závodu lng.Janem Vaňkem,který za pořádání odpovídá <.>
<br> Zpracoval: inngíroslav Ouzký Huntířov I91 405 023 724 l69 639 90557 mm)" ( Březe112023 Pillow EA Quake/21 <.>
<br> jlcn' |.*.<.>.l.<.>
<br> volici.— uši l <.>
<br>._ ' :".“' ' * \ '.„.'n' ii ' "li ' '.' „,<.> |“.' '— “:“ "-<"\\ l.ll]'>|!i[7í(li'íií “.„ - '_ _! '; ' _ ('.:"“ „5' x'(/VL ll.!r-i'lllll U-íi.lu llwtltin | Ilju “,:.*- i | ' h.<.>.<.> :,* / "f.-h - _ -J “_ f'(kr L- |dl'llH'ř'i'JllÍ in::iítiíxlhhll' “.* " I“ L' — Ž.* l “i ' !(" ai „gify l'ml Holým wninnu hůl-lili! ','.' i '.f'l'fll Ill flv—;kň l_nm
<br> \ "li.-„ ulhíunviu- \IHT-lf/íf—lz 6 Z.? (0
<br> „nuova 3 1.1.3 tj alla-uk,- unum—_
<br> '.: l'Iuílu.nl mluvili,-nn.ikulpii.<.>
<br>.a <.>,<.> :.uřízzju :ln-Í'uu luh/i'wni \ H “| Úhl-
<br>,',4 ml.“ _.i,__ <.>,„ -\ i;,g- ! a,1 I'.|!llí.I' : "H |.<.>
<br> “mohli-' i.u :...
[148.69 kB]Triatlon_Lemberk_1.pdf
zamek Lme'h
<br> ( *: al' “\\1 \ „| !
<br> Bc.XXXXX XXXXXX XX.XX.XXXXXXXXXXXX Digitálně podepsal: Bc,Wan Břadáč
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Temnou LEMBERK NAVRH OPATŘENÍ D'EPO 11.6.2023
[144.89 kB]Triatlon_Lemberk.pdf
$acze“ LL J__VH.L !NEIEJLVdO HEI/WN magma-| Hmmm <.>
<br> ni
<br> ZM V
<br> mnm;
<br> gg;
<br> %
<br> 0m-.<.> ?-_ <.>
<br> GOZLZGL SZUZ'VD'LL
<br> !OšliSšlFCIOd A 3 mew
<br> EOILHVAHHV
<br> 695
<br> AMHHndE—ÍE E_IMSEQ EDI'IOd QEPEJE UEHIN '38
<br> :|Esdapad gumyůgu
<br> QQPEJE UBIEW “DEI
<br> EP.ďý “Q:“.; ' Lin—" *“ a ' ' Í ),: l- -' E“ a' L':,<.> f=;,A|- zlf.r »“ \ C.<.> v-,' “f ; ! *.',— i r,<.> * -' |! 3431 \ l !.\

Načteno

edesky.cz/d/6424949

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz