« Najít podobné dokumenty

Obec Úherce - Závěr zjišťovacího řízení záměru - povolení hornické činnosti - Vejprnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
V Plzni dne 2.5.2023
<br>
<br>
Věc: Vyjádření nesouhlasu s povolením hornické činnosti v dobývacím
prostoru Vejprnice I a rozšířením DP Vejprnice I
<br>
Oznamujeme vám,že nesouhlasíme s výše popsanou hornickou
činností <.>
<br> Odůvodnění: Jsme vlastníci pozemků chatové osady na katastrálním
<br> území Tlučná (okres Plzeň-sever),které se nachází v blízkosti
zamýšlené hornické činnosti,což by zásadně ovlivnilo rekreační
<br> využívání území,a to jak vliv akustický,tak vliv na ovzduší.Těžba by
<br> mimo jiné měla vliv i na podzemní vody – v chatové osadě je několik
studní.Dále by došlo k poškození lesního porostu,což nám přijde
v současné době,kdy se bojuje se suchem a kůrovcovou kalamitou <,>
nezodpovědné.Nesmíme také opomíjet vliv na faunu a flóru,v lese se
vyskytují i jiné druhy,které v předloženém návrhu nejsou vůbec
zaneseny.Také nepřipadá v úvahu zamýšlené umístění tzv.odvalů
v lese,jelikož by během dešťů docházelo k zatopení výše zmíněných
pozemku chatové osady,včetně příjezdové cesty (viz obrazová příloha
<br> níže <.>
K nesouhlasu se připojují:
<br> 1.1327/5 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX,Na Čampuli XXX,Tlučná XXX XX
X.1327/14 XXXXXXX XXXXXXXXXXX,Rokycanova XXXX,Nové Město
<br> Rokycany XXX 01
3.1327/15,XXXXXX XXXXX,Rokycanova XXXX,Nové Město <,>
Rokycany XXX 01
<br>
<br> 4.1327/1 zahrada,1327/13 chatka E 16,XXXXX XXXXXXXX <,>
Rabštejnská XXXX/XX,Bolevec XXX XX
<br> 5.1327/8 zahrada,1327/11 chatka E17,XXXXXXX XXXXXX,U Kotelny
XXX,Líně XXX XX
<br> 6.1327/2 zahrada,1327/10 chatka E15,SJM XXXX a XXXX Hrubých <,>
Nad višňovkou XXX/XX,Ruzyně,Praha 6 161 00
<br>
<br>
<br> Za chatovou osadu – majitel zahrady 1327/7 XXXX XXXXXX
V Homolkách XXX/X
Plzeň-Doubravka XXX XX
stáhnout soubor (.pdf)
[% říší/!%)
<br> KRAJSKÝ—nigra “
<br> Plzeňského krujeÍBŠáJŽ/g? Krajsky urad Plzenskeho kraje
<br> Odbor životního prostředí
<br> „.| Škrou ova 1760! 18 DosIo.20 434- 2023 _ 301 05 Plzeň
<br> Č.j.Počet listů Počet ívi'a'í í——-——___'—__.„
<br> Ve Vejpmicích dne 19.4.2023
<br> VĚC: Ziišt'ovaci řízení záměru dle přílohy č.3 zák.č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí EIA: "Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Veiprnice ] a rozšíření DP
<br> Vejprnice I" - štěrkopísg
<br> Zasílám Vám vyjádření k oznámení "Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice l a rozšíření DP Vejprnice l" <.>
<br> Z dokumentace jsem se dozvěděla,že záměrem je povoleni těžby štěrkopísků ve dvou etapách.Term ín zahájení v roce 2023,termín ukončení za cca l3 let,tedy v roce 2036 <.>
<br> Navrhovanou těžební činností budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o ploše ll ha,expedice bude zajišťována automobilovou dopravou NA 5 nejčastější nosnosti 26 t tj.cca 20 NA (40 jízd) o nosnosti 26 t denně,odpady budou zaváženy 25 NA (50jízd) o nosnosti 18 t denně <.>
<br> Ve zmiňovaném území se nachází VKP.předpokládám.že se jedná o Francák.K záměru,nejblíže položené je biocentrum LBC Draganec (č.2015/3).které je dle funkčního začlenění částečně až optimálně funkční,přírodní i antropicky podmíněné,reprezentativní,heterogenní,jednoduché,lesní,konektivni,centrální.Celé zájmové území navrhované k těžbě spadá do ze zákona vyplývajícího VKP - lesa,Jako významná geologická lokalita v blízkosti zájmového území je v nejnižším stupni ochrany - registrovaná v ČGS - přiléhající a v současné dobějiž vytěžena pískovna značenájako Lom Tlučná ID 2073 <.>
<br> Ve zmiňovaném území byly nalezeny 2 zvláště chráněné taxony bezobratlých živočichů a 61 druhů obratlovců.<.>.V lesním porostu byl zaznamenán také výskyt veverky obecné,která je řazena mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené <.>
<br> Při severní hranici zájmového území vede cyklotrasa 2300.Přibližně 400 rn dále...
stáhnout soubor (.pdf)
LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.P <.>,ST - oblast povodí Berounky,Plzeň
<br> Slovanská alej 2323/36,Plzeň - Východní Předměstí 326 00,tel.+420956955111,st955@lesycr.cz,ID DS:
<br> e8jcfsn
<br>
<br>
<br>
<br> Krajský úřad PK
<br> Škroupova 18
<br> 306 13 Plzeň
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM
<br> PK-ŽP/5427/23 LCR955/016587/2023 20.04.2023
<br> VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX Jindrich.Rykovsky@lesycr.cz
<br>
<br> Věc: Vyjádření správce toků k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru
<br> Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“
<br>
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,Správa toků - oblast povodí Berounky od Vás obdržely dne 30.03.2023
<br> oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II <.>
<br> Záměrem je těžba štěrkopísků ve stávajícím dobývacím prostoru Vejprnice I a jeho následné rozšíření
severním směrem.První etapa představuje povolení hornické činnosti (HČ) ve stanoveném dobývacím
prostoru (DP) Vejprnice I na výhradním ložisku štěrkopísků Tlučná.Druhá etapa představuje rozšíření
DP Vejprnice I a následné povolení HČ.Navrhované rozšíření DP Vejprnice I je vymezené na ploše
88 666 m2,plocha těžby v rozšíření je 84 605 m2,celkem 110 400 m2.Zájmové území se nachází
v k.ú.Vejprnice,cca 0,6 km JV od obce Tlučná a 1,5 km JZ od Vejprnic a spadá do povodí Sulkovského
potoka (IDVT 10250962,ČHP 1-10-02-1060),který protéká jižně od stávajícího DP.Realizací výše
uvedeného záměru nedojde k dotčení koryta Sulkovského potoka <.>
<br> Součástí záměru v rámci sanace a rekultivace je zavezení vytěženého prostoru na původní niveletu
inertním materiálem.Zavážení bude probíhat v režimu provozu zařízení pro využití odpadů k terénním
úpravám (zasypávání).V závěru sanačních prací – po zavezení prostoru na původní niveletu,bude
plocha převrstvena vrstvou zúrodnitelných zemin a skrytou hrabankou.Rekultivována bude zpět na les <.>
<br> Těžební práce budou prováděny suchou těžbou a ...
stáhnout soubor (.pdf)
Povodí Vltavy,státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,oddíl A,vložka 43594
Obchodní firma: Povodí Vltavy,státní podnik IČO: 70889953
Sídlo: Holečkova 3178/8,Smíchov,150 00 Praha 5 DIČ: CZ70889953
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA DATUM
PK-ŽP/5427/23,29.3.2023 PVL-28562/2023/340/Ro Ing.E.Rozšafná/370 19.4.2023
<br> PVL-5740/2023/SP
<br> Povolení hornické činnosti v DP Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I
- posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>
k.ú.Vejprnice,okr.Plzeň-sever,kraj Plzeňský,č.h.p.1-10-02-1060-0-00
VÚ povrch.vod: BER_0285 J Nádrž České údolí na toku Radbuza
VÚ podz.vod,zákl.v.: 51100 Plzeňská pánev
VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE POVODÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Dne 29.3.2023 jste předložili oznámení záměru „Povolení hornické činnosti v DP Vejprnice I“ <,>
zak.č.GET 2020_165,vypracované v 09/2022 a aktualizované v 03/2023 odpovědným řešitelem
Ing.Barborou Vlachovou,GET s.r.o <.>,Perucká 11a,Praha 2.Oznamovatelem je společnost Plzeňské
štěrkopísky,s.r.o <.>,Křimice 61,Plzeň <.>
<br> Záměr je situován v povodí drobného vodního toku Sulkovský potok IDVT 10250962,č.h.p.1-10-
02-1060-0-00,mimo stanovená záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů.Sulkovský
potok spravuje státní podnik Lesy ČR <.>
<br> Záměrem je povolení hornické činnosti v prostoru CHLÚ Tlučná v DP Vejprnice I a jeho rozšíření
severním směrem.Ložisko již bylo dříve těžené <.>
Plošný rozsah těžby štěrkopísků: I.etapa 25 795 m2,II.etapa 84 605 m2.Předpokládaná výše roční
těžby je 100 000 m3.V zájmovém území jsou zásoby suroviny na cca 13 let <.>
Štěrkopísky budou těženy nad hladinou podzemní vody suchou těžbou čelním kolovým nakladačem
a pod hladinou podzemní vody pásovým rypadlem s podkopovou lžicí ze břehu těžebního jezera <.>
Natěžená surovina bude následně v místě upravována praním,drcením a tříděním.Pro úpravu
surovi...
stáhnout soubor (.pdf)
Česká geologická služba,Správa oblastních geologů Klárov 131/3,118 21 Praha 1 SOG-441/0239/2023 – str.1/6 Česká geologická služba • IČ 00025798 • Tel.257 089 500 • E-mail: secretar@geology.cz ID DS: siyhmun www.geology.cz Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Škroupova 18 306 13 Plzeň Váš dokument čj.ze dne Naše značka Vyřizuje Praha,dne PK-ŽP/5427/23 29.března 2023 ČGS-441/23/248*SOG-441/0239/2023 Ing.P.Bohdálek 27.dubna 2023 Vyjádření České geologické služby k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ Česká geologická služba (ČGS),zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17,odst.2 zákona č.62/1988 Sb <.>,o geologických pracích,ve znění pozdějších předpi- sů,předkládá vyjádření v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“,o které po- žádal Krajský úřad Plzeňského kraje dopisem (čj.PK-ŽP/5427/23,spisová značka ZN/1012/ŽP/23,ze dne 29.března 2023) jako příslušný úřad dle § 22 písm.a) zákona 100/2001 Sb.podle§ 6 odst.6 zákona 100/201 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Jako podklady byly použity: 1.Žádost KÚ Plzeňského kraje o stanovisko k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ (čj.PK-ŽP/5427/23,spisová značka ZN/1012/ŽP/23) v rámci zjišťovacího řízení 2.Oznámení o záměru společnosti Plzeňské štěrkopísky,s.r.o.zpracované firmou GET s.r.o.podle §6 zák.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,s obsahem a rozsahem podle přílohy 3 včet- ně příloh (Př.1 Akustická studie Vejprnice,Př.2 Rozptylová studie Vejprnice,Př.3 Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz,Př.4 Hodnocení vlivu závažného zása- hu do krajiny na zájmy ochrany přírody a krajiny,Př.5 Hydrologické posouzení ...
stáhnout soubor (.pdf)
Sp.zn.: SZ SBS 15340/2023
Č.j.: SBS 15340/2023/OBÚ-06
Váš dopis zn.: PK-ŽP/5427/23
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: Tomas.Kvidera@cbusbs.cz
<br>
<br> V Plzni: 14.4.2023
<br> Věc:
<br>
<br> Obvodní báňský úřad v pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,v návaznosti na
Vaši žádost o zaslání vyjádření k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru zařazeného do II <.>
kategorie „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP
Vejprnice I“,vedeného podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,uvádí,že jako do-
tčený orgán státní správy,zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohat-
ství ve smyslu ust.§ 15 zákona č.44/1988 Sb <.>,o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon),ve znění pozdějších předpisů,nemá z tohoto titulu k této věci žádné námitky či
připomínky <.>
<br>
S pozdravem
<br>
Ing.XXXXX XXXX
<br> předseda úřadu
<br> TEL : XXX XXX 401,377 850 xxx,E-mail : podatelna.plzen@cbusbs.cz,DS: m4eadvu
<br> OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
Hřímalého 2730/11,301 00 PLZEŇ
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
<br> Škroupova 18
306 13 Plzeň
<br>
Stanovisko k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II – Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a
rozšíření DP Vejprnice I
<br>
<br> OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
stáhnout soubor (.pdf)
Spis.zn.: ZN/ČIŽP/43/969/2023 Stránka 1 | 3
<br> Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská tř.48,301 22 Plzeň
tel.: 377 993 411,IČ: 41693205
e-mail: pl.podatelna@cizp.cz
ISDS: 82bdy9x
www.cizp.cz
<br> Č.j.: ČIŽP/43/2023/1908 Vyřizuje: Ing.Nekolová Datum: 12.4.2023
ev.č.: ČIŽP/33475/2023 Telefon: 377 993 482
<br> 2023/007 - Povolení hornické činnosti v DP prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I
(PLK2022) - vyjádření k oznámení záměru
<br> Dne 31.3.2023 jsme od Vás obdrželi k vyjádření výše uvedené oznámení záměru,pro který
bylo zahájeno zjišťovací řízení na základě zákona č.100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Jedná se o záměr zařazený podle přílohy 1 zákona č.100/2001 Sb.do
kategorie II,bodů 56 a 79 <.>
<br> Oznámení záměru zpracovala v září 2022 a aktualizovala v březnu 2023 Ing.Barbora
Vlachová.Oznamovatelem je společnost Plzeňské štěrkopísky,s.r.o <.>,IČO 648 30 322 <.>
<br> Předmětem záměru je povolení těžby štěrkopísků ve dvou etapách.První etapa představuje
povolení hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru Vejprnice I na výhradním ložisku
štěrkopísků Tlučná.Druhá etapa bude spočívat v rozšíření dobývacího prostoru Vejprnice I
a v následném povolení hornické činnosti.Štěrkopísky budou těženy v rostlém stavu nad hladinou
podzemní vody suchou těžbou a následně mokrou těžbou,v severní části postupně pouze suchou
cestou.Pro suchou těžbu bude využíván čelní kolový nakladač.Těžba pod vodní hladinou bude
prováděna pomocí pásového rypadla s podkopovou lžící ze břehu těžebního jezera.Natěžená surovina
bude následně upravována praním,drcením a tříděním.Plánována je těžba 100 000 m3/rok po dobu
13 let <.>
<br> V rámci sanace a rekultivace je součástí záměru zavezení vytěženého prostoru na původní
niveletu inertním materiálem.Zavážení bude probíhat v režimu provozu zařízení pro využití odpadů
k terénním úpravám (zasypávání) <.>
<br> Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:
<br> Oddělení ochrany vod
Upozorň...
stáhnout soubor (.pdf)
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI
<br> Skrétova 15,Plzeň,30100,webové stránky: www.khsplzen.cz,e-mail: podatelna@khsplzen.cz,ID:samai8a
<br>
<br> V Plzni dne 27.4.2023
<br> Č.j.: KHSPL 08553/21/2023
<br> Vyřizuje: Ing.Zábranská,377155239
<br> Č.j.odesílatele: PK-ŽP/5427/23
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VĚC: Vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
<br> „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“
<br>
Na základě oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje,odboru životního prostředí,Škroupova 18 <,>
<br> Plzeň ze dne 30.3.2023,že podle přílohy č.3 zák.č.100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní
<br> prostředí,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX XXX/XXXX Sb.) bude záměr: „Povolení
<br> hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ podroben
<br> zjišťovacímu řízení.Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,Skrétova 15 (dále
<br> KHS),jako dotčený orgán státní správy,posoudila předložený návrh záměru,jehož oznamovatelem je
<br> společnost Plzeňské štěrkopísky,s.r.o <.>,Křimice 61,322 00 Plzeň,IČ: 64830322 <.>
<br> Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS v Plzni jako dotčený
<br> orgán státní správy ve smyslu § 6 odst.8 a § 23 odst.5 zákona č.100/2001 Sb <.>,toto vyjádření:
<br>
<br> Předložené oznámení záměru se považuje z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany
<br> veřejného zdraví za akceptovatelné <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Předmětem oznámení (zpracoval: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,GET Geologie,ekologie,těžební servis <,>
<br> s.r.o <.>,Perucká 11a,Praha 2 02/2022,aktualizace 03/2023) je obnovení těžební činnosti v lokalitě,kde
<br> těžba štěrkopísků již historicky probíhala jinou těžební organizací,a to v dnes již zrušeném dobývacím
<br> prostoru Vejprnice II.Zůstala zachována i základní infrastruktura: příjezdová komunikace a
<br> unimob...
stáhnout soubor (.pdf)
MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
pracoviště Plzeň,Americká 39,304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br> TELEFON FAX BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO
377 168 011 377 168 002 Komerční banka Plzeň 00 258 199
výdajový účet: 27-9186490247/0100
E – MAIL: podatelna@nyrany.cz příjmový účet: 27-9186450237/0100
<br>
VÁŠ DOPIS ZN: PK-ŽP/5427/23
VYŘIZUJE: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
TEL.: XXXXXXXXX
FAX: XXXXXXXXX
E-MAIL: jindriska.gregorova@nyrany.cz
PODEPISUJE: ING.XXXX XXXXX
FUNKCE: vedoucí odboru
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-GRE/XXXXX/XXXX
DATUM: 27.4.2023
POČET LISTU PŘÍLOH NEBO
POČET SVAZKU PŘÍLOH:
<br>
<br> Městský úřad Nýřany,pracoviště Plzeň,odbor životního prostředí,obdržel oznámení záměru „Povolení
hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ s výzvou k vyjádření <.>
<br> Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň,odbor životního prostředí posoudil předložený záměr z hledisek zájmů
ochrany životního prostředí a sděluje:
<br>
Ve vztahu k ustanovení zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX) <.>
<br> Z hlediska vodoprávního doporučujeme posouzení záměru dle zákona 100/2001 Sb <.>,s ohledem na ovlivnění
srážkoodtokových poměrů na záměrem dotčených pozemcích <.>
<br> Ve vztahu k ustanovení zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů (vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX) <.>
<br> Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny bude mít stavba významný vliv na lesní pozemky,dle vyjádření
zdejšího orgánu státní právy lesů se k takovým záměrům vyjadřuje Krajský úřad <.>
<br> Další vlivy nebudou dle PD významně ovlivněny,bude přihlédnuto k tomu,aby případná hornická činnost co
nejméně narušovala faktory životního prostředí v rámci možností <.>
<br> Ve vztahu k ustanovení zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,ve znění
pozdějších předpisů (vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX) <.>
<br> Dle zákon...
stáhnout soubor (.pdf)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/7102/23
Spis.zn.: ZN/744/ŽP/23
Počet listů: -
Počet příloh: -
Počet listů příloh: -
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Tel.: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: martin.buzek@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 26.04.2023
<br> Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice
I – vyjádření orgánu státní správy lesů
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů [§ 47
písm.b) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)] sděluje k oznámenému
záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP
Vejprnice I“ (dále též „ohlášený záměr“) následující:
<br> Ohlášeným záměrem,jehož předmětem je těžba štěrkopísků,jsou dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“) v celkovém rozsahu 11 ha.V první etapě se
jedná o povolení hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru Vejprnice I na
výhradním ložisku štěrkopísků Tlučná.Druhá etapa představuje rozšíření dobývacího
prostoru Vejprnice I a následné povolení hornické činnosti <.>
<br> Vlastní těžba štěrkopísků na ohlášeným záměrem dotčených PUPFL není možná bez jejich
odnětí plnění funkcí lesa (§ 15 lesního zákona).V případě druhé etapy ohlášeného záměru <,>
týkající se rozšíření dobývacího prostoru Vejprnice I,pak návrh na stanovení tohoto
dobývacího prostoru vyžaduje souhlas Ministerstva zemědělství,jako příslušného orgánu
státní správy lesů [§ 49 odst.3 písm.d) lesního zákona].Na posouzení vlivu ohlášeného
záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa (les) by měl být proto kladen zvýšený důraz <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti
<br> podepsáno elektronicky
<b...
stáhnout soubor (.pdf)
330 27 Vejprnice Okres Plzeň-sever Obec Vejprnice Telefon 377826202,377826406 Fax 377826211 sekretariat(%vejpmice.cz Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí Skroupova 18 306 13 Plzeň Váš dopis značky/ ze dne PK-ŽP/5427/23 Naše značka 478/2023 Vyřizuje Vejpmice 25.04.2023 Věc: Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II Obec Vejpmice dne 30.3.2023 obdržela kopii oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.200/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů,k záměru: "Povolení hornické činnosti vdobývacím prostoru Vejpmice I a rozšíření DP Vejpmice I - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II".Obec Vejpmicejako dotčený územní samosprávný celek se záměrem nesouhlasí,ale sděluje v případě,že bude záměr orgány státní správy schválen,následující připomínky: Dopravní infi-astruktura - Dřepravní trasy Z předloženého oznámení vyplývá,že veškerý materiál má být dopravován vozidly o nosnosti 261 po cestě na pozemku parc.č.1410/1 v k.ú.Tlučná na silnici 111/2033,po této silnici by mělo být přepravováno 70% přepravovaného materiálu dopravováno do obce Líně a 30% přepravovaného materiálu do obce Tlučná.Z obce Líně následně po silnici 1/26 50% přepravy na Plzeň a 20% na Domažlice a z obce Tlučná po silnici 11/203 25% přepravy na Nýřany a 5% na Vejpmice.Na trase Tlačná - Vejprnice je vyloučena nákladní tranzitní přeprava vozidla nad 12,5 t.Na komunikaci 111/2023 dojde v následujících letech (období r.2024 - 2030) v důsledku s plánovanou stavbou: „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN,l.stavba,nová trať Plzeň - Stod" k přerušení nebo výraznému omezení provozu na této komunikaci.Z výše uvedených důvodů obec Vejpmice nesouhlasí s vedením přepravní trasy po silnici 111/2033 a následně po silnici 11/203 přes o...
stáhnout soubor (.pdf)
OBEC TLUČNÁ
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ŽP
<br> Škroupova 18
<br> 306 13 Plzeň
<br> PK-ŽP/ 5427/23 OUTL605/ 2023 V Tlučné 2023-04-19
<br> Věc: „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ — posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
<br> Na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II na „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“,obec Tlučná je názoru,že záměr je nutné posoudit podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Obec Tlučná požaduje podrobné posouzení vlivu prašností a hlučnosti na novou bytovou zástavbu na pozemku parc.č.1345/1 v katastrálním území Tlučná,na kterou již bylo vydáno společné povolení.Akustickou studii doplnit o posouzení vlivu hlučnosti z provozu na sousedící rekreační objekty E 15 až E 17 <.>
<br> Rodinný dům č.p.100 je ve vzdálenosti přibližně 14 m od silnice III/2033,nebyl však vybrán jako referenční výpočtový bod v akustické studií.Vzaty byly domy č.p.687 a 869,které jsou ve větší vzdálenosti od silnice <.>
<br> Na základě předložených podkladů ke zjišťovacímu řízení,zejména hydrogeologického posouzení,akustické studie a rozptylové studie,obec Tlučná nesouhlasí s povolením hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a srozšířením dobývacího prostoru Vejprnice 1.Vblízkosti zájmového území cca 50 m od navrhované hranice dobývacího prostoru,se nachází stávající rekreační zóna.Podle územního plánu obce Tlučná a jeho měny č.4 by se návrhové plochy čistého bydlení a rekreace dostaly do blízkosti rozšířeného dobývacího prostoru.Těžba a technologické zpracování může negativně ovlivnit hladinu vody ve stávajících Studních v rekreační oblasti.Zcela vyloučit se nedá vliv těžby na...
stáhnout soubor (.pdf)
OBEC LÍNĚ
Plzeňská 145,330 21 LÍNĚ
tel.377911334,377911234
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 PLZEŇ
<br>
<br>
Vaše zn.Naše zn.Datum
PK-ŽP/5427/23 OU/295/2023 Líně,18.4.2023
ZN/1012/ŽP/23
<br>
Věc: „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP
Vejprnice I“ – posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve
znění pozdějších předpisů,zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II
<br>
<br> Obec Líně dne 29.3.2023 obdržela kopii oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č <.>
200/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> k záměru „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP
Vejprnice I“.Obec Líně jako dotčený samosprávný celek sděluje k předloženému záměru
následující připomínky:
<br> Z předložených podkladů vyplývá,že by z DP Vejprnice I mělo být ročně expedováno
160 000 t vytěženého materiálu a následně je počítáno s návozem materiálu pro rekultivaci po
těžbě.Veškerý materiál má být dopravován vozidly o nosnosti 26 t po cestě na pozemku parc <.>
č.1410/1 v k.ú.Tlučná na silnici III/2033,po této silnici by mělo 70 % přepravovaného
materiálu dopravováno do obce Líně a následně po silnici I/26 směrem na Plzeň (50 %) a na
Domažlice (20 %) <.>
<br> Obec Líně dlouhodobě podniká kroky ke snížení frekvence dopravy na extrémně zatížené
silnici I/26,ale také na silnici III/2033 (kritická je zejména situace při odbočování ze silnice
III/2033 na silnici I/26 v době ranní a odpolední dopravní špičky).Z tohoto důvodu je
aktuálně intenzivně připravována přeložka silnice I/26,k jejíž realizaci by mělo dojít
nejpozději do roku 2030.Přeložka spočívá ve vybudování nového úseku silnice I/26 MÚK
Nýřany (D5) – Stod,ze stávajícího průtahu obcí Líně se má stát silnice III.třídy s vyloučením
nákladní tranzi...
stáhnout soubor (.pdf)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/8197/23
Spis.zn.: ZN/1012/ŽP/23
Počet listů: 12
Počet příloh: 13
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> vydává v souladu s § 7 odst.5 zákona
následující závěr zjišťovacího řízení:
<br> Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I
Bod 79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené
povrchové těžby od stanoveného limitu (b).Povrchová těžba nerostných surovin
na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b).Těžba
rašeliny od stanoveného limitu (c).– a) 5 ha,b) 10 tis.t/rok,c) x),kategorie II,přílohy
č.1 k zákonu <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je těžba štěrkopísků včetně povolení těžby štěrkopísků ve dvou etapách <.>
První etapa představuje povolení hornické činnosti ve stanoveném dobývacím
prostoru Vejprnice I na výhradním ložisku štěrkopísků Tlučná.Druhá etapa
představuje rozšíření dobývacho prostoru Vejprnice I a následné povolení hornické
činnosti <.>
Objem zásob vytěžitelné suroviny: I.etapa: 201 960 m3
II.etapa: 1 089 140 m3
celkem: 1 291 100 m3
Předpokládaná výše roční těžby: 100 000 ...

Načteno

edesky.cz/d/6423677

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz