« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí 2022 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
a; la
<br> ',EM.Dobrovolný svazek měst a obcí Kroslicko
<br> Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstíZS.řijna 1433,358 01 Kraslice; rč: 64844056 email: podatelnogmtovozz- tel.: +420 777 171 160
<br> Inventarizační zpráva ln ventorizočníkomise za rok 2022
<br> V souladu se Směrnicí č.3 pro provedení inventarizace ze dne 7.9.2015,© 29 a g 30 zákona č.563/1991 Sb.<.> o účetnictví,v platném znění a v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb.o inventarizaci majetku a závazků byla
<br> provedena řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 <.>
<br> Datum zpracování: 31.1.2023
<br> Složení inventarizační komise:
<br> 1 <.>
<br>.Předseda: XXXXXX XXXXXXXX - Členové: MoníkaHrádková,JiříMikuláš
<br> Inventarizační činnost:
<br> 1.1.Plán inventur 2 Dne 9.12.2022 byl vydán předsedou DSMOK súčinností od 9.12.2021! „POKYN (POKYN) K PROVEDENÍ ŘÁDNĚ H\IVENTARIZACE MAJETKU,ZÁVAZKÚ A POHLEDÁVEK DSMOK
<br> ke dni 31.12.2022 “ (dále jen „Plán inventarizace?
<br> Jmenovaná inventarizační komise postupovala v souladu s příslušnou vyhláškou a vnitřní směrnicí.Instruktáž k provádění inventarizace byla dodržena <.>
<br> 1.2.Instruktáž členů inventarizační komise Instruktáž členů IK byla provedena dle Plánu inventarizace dne 9.12.2022 <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Inventarizační komise provedla tyto inventury: a) fyzickou inventuru — v případě majetku.u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci
<br> b) dokladovou inventuru w v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistitje_iičl1 Fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru
<br> ?D „a Dobro volný svazek měst a obcí Kraslicko
<br>.“ W" Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstí 23.října 1438,358 01 Kraslice; IČ: 64844056 email: podatelnogmtovaa: tel.: +420 777 1 71 160
<br> 2.Vyhodnocení průběhu inventur Byly sestaveny inventurní soupisy:
<br> Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ...
stáhnout soubor (.pdf)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 648440562022 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka
<br> nám.28.října 1438/6
<br> 358 01 Kraslice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 359 000,00 690 773,72 690 773,72 50,8 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 1 295 840,00 1 407 734,00 1 407 734,00 108,6 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 540 547,00 540 547,00 100,00000 4122
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 668 910,18 668 910,18 100,00000 4216
<br> Příjmy z úroků (část) 49,553639 2141
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.49,553639
<br> Převody z rozpočtových účtů 1 175 698,466330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.1 175 698,466330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 654 840,00 3 307 964,90 4 483 712,91 168,9 135,5
<br> FENIX,Výkaznictví 9.31.009 Strana 1 Tisk: 27.01.2023 15:02:36
<br>
<br> IČO: 64844056 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč)
<br> Svazek měst a obcí Kraslicka sestavený k 31.12.2022
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.transfery spolkům 339 300,00 550 892,50 325 185,00 95,8 59,03419 5222
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 339 300,00 550 892,50 325 185,00 95,8 59,03419
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 337 000,00 618 870,00 618 870,00 183,6 100,03639 5011
<br> Ostatní osobní výdaje 174 000,00 177 146,00 177 146,00 101,8 100,03639 5021
<br> Pov.pojistné na soc.zab.<.>.90 000,00 153 480,00 153 480,00 170,5 100,03639 5031
<br> Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.43 000,00 55 698,00 55 698,00 129,5 100,03639 5032
<br> Povinné pojistné na úraz.poj.3 000,00 3 193,00 3 193...
stáhnout soubor (.pdf)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 07.02.2023 0:40:52
<br> Název účetní jednotky: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka
<br> Sídlo: nám.28.října 1438/6
<br> 358 01 Kraslice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 64844056
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 170 794,47 1 195 262,56 2 412 576,76 3 607 839,32 A CELKEM
<br> A.638 294,00 2 412 576,76 3 050 870,76 Stálá aktiva
<br> I.92 565,00 26 624,00 119 189,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.16 339,00 16 339,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.92 565,00 10 285,00 102 850,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.545 729,00 2 385 952,76 2 931 681,76 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3.021 Stavby
<br> 4.545 729,00 55 534,00 601 263,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.2 330 418,76 2 330 418,76028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX,Výkaznictví 9.31.010 Strana 1 Tisk: 21.02.2023 20:53:40
<br>
<br> IČO: 64844056 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
...
stáhnout soubor (.pdf)
(i) odbor lnu lm audnu I kontml'y
<br> Č.j.: KK/444/KN/22—5
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí Kraslicka
<br> IČO: 64844056 za rok 2022
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.11.2022 (dílčípřezkoumám) - 22.03.2023 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 28.04.2022 vsouladu sustanovením 553 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.128/2000 Sb.“),a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.06.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Kraslice Svazek měst a obcí Kraslicka
<br> nám.28.října 1438
<br> 358 20 Kraslice Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu ©“ 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí odboru
<br> interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.2022/171/P dne 27.06.2022 <.>
<br> Přezkoumaně období od 01.01.2022 do 31.12.2022.Zástupci územního celku: — XXXXXX XXXXXXXX - předseda Svazku měst a obcí Kraslicka
<br> — Ing.Bc.et Bc.XXXX XXXXXXX,MBA - účetní svazku
<br> Přezkoumání vykonali: a) při dílčím přezkoumání - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> č.j.: KK/XXX/KN/XX-X
<br> — kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> b) při konečném přezkoumá...
stáhnout soubor (.pdf)
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek měst a obcí Kraslicka
<br> IČO: 64844056
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2022
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 49,55 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 4 483 663,36 2 654 840,00 3 307 964,90 168,89 135,54
<br> CELKEM PŘÍJMY 4 483 712,91 2 654 840,00 3 307 964,90 168,89 135,54
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 2141 - Příjmy z úroků (část) 49,55 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 49,55 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2 - Nedaňové příjmy 49,55 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 690 773,72 1 359 000,00 690 773,72 50,83 100,00
<br> 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 1 407 734,00 1 295 840,00 1 407 734,00 108,63 100,00
<br> 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 540 547,00 0,00 540 547,00 0,00 100,00
<br> 4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 175 698,46 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 814 753,18 2 654 840,00 2 639 054,72 143,69 144,55
<br> 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 668 910,18 0,00 668 910,18 0,00 100,00
<br> 42 - Investiční přijaté transfery 668 910,18 0,00 668 910,18 0,00 100,00
<br> 4 - Přijaté transfery 4 483 663,36 2 654 840,00 3 307 964,90 168,89 135,54
<br> Příjmy celkem 4 483 712,91 2 654 840,00 3 307 964,90 168,89 135,54
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2022
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 325 185,00 339 300,00 550 892,50 95,84 59,03
<br> 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 325 185,00 339 300,00 550 892,50 95,84 59,03
<br> 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.3 102 082,72 2...
stáhnout soubor (.pdf)
1
<br> Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí – NÁVRH
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
DOBROVOLNÝ SVAZEK MĚST A OBCÍ KRASLICKA
<br> za rok 2022
<br>
Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstí 28.října 1438,358 01 Kraslice; IČ: 64844056
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Základní údaje o rozpočtu
<br>
Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla
<br> plněna dle stanov <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních valné hromady DSMOK bylo v roce 2022 schváleno
<br> 5 rozpočtových změn,kterými svazek reagoval na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku <.>
<br>
<br> Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2022 skončilo schodkem ve výši 126 431,78 Kč.Schodek
<br> rozpočtu ve výši 126 431,78 Kč byl financován z přebytku předchozího období <.>
<br>
<br> Výkazy v podrobném členění jsou součástí tohoto návrhu jako příloha v samostatném
<br> dokumentu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
Zpráva o přezkoumání hospodaření v plném znění je součástí návrhu závěrečného účtu za rok
<br> 2022 jako samostatný dokument <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Závěr
<br>
Závěrečný účet bude předložen k projednání a schválení dne ………2023 na III.Zasedání VH
<br> DSMOK <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.……/2023
<br>
<br> VH DSMOK projednala závěrečný účet DSMOK za rok 2022 včetně zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření DSMOK za rok 2022 a vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením
<br> DSMOK za rok 2022,a to bez výhrad <.>
<br>
<br> Hlasování:
<br> PRO = ……,PROTI = …… <.>,ZDRŽEL SE = ……

Načteno

edesky.cz/d/6423546

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz