« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): JM I - Ukončení centrálního parku - etapa 0006 - západ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0483 22 074317 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11VD_188596
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/22/074317/Bu
<br> Čj.: MCP11/23/030770/OV/Bu Praha,23.05.2023
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: buresj@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím
dokončením,kterou dne 16.12.2022 podalo a naposledy dne 16.03.2023 doplnilo
<br> Hlavní město Praha,zastoupené MHMP - odbor investiční,IČO 00064581,Vyšehradská
<br> 2075/51,120 00 Praha 2-Nové Město <,>
<br> které SIN spol.s r.o <.>,IČO 49707221,Holušická 2253/1,Praha 4-Chodov,148 00 Praha 414
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br>
<br> Podle ustanovení § 118 odst.2 a ust.§ 94j – 94p stavebního zákona ve spojení s ust.§ 94 stavebního
<br> zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu stavby nazvanou:
<br> „JM I - Ukončení centrálního parku - etapa 0006 – západ“
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2014/204 (ostatní plocha),parc.č.2014/399 (ostatní plocha) <,>
parc.č.2014/429 (ostatní plocha),parc.č.2014/431 (ostatní plocha) v katastrálním území Chodov,která
<br> byla povolena územním rozhodnutím spis.zn.OV/09/046313/Zah č.j.MCP11/021147/O...

Načteno

edesky.cz/d/6422372

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz