« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Závěr zjišťovacího řízení - Pilsen City Business Park

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4_KHS_vyjadreni.pdf 382,55 kB
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI
<br> Skrétova 15,Plzeň,30100,webové stránky: www.khsplzen.cz,<,> e-mail: podatelna@khsplzen.cz,ID:samai8a
<br>
<br> V Plzni dne 10.5.2023
<br> Č.j.: KHSPL 09564/21/2023
<br> Sp.zn.: S-KHSPL 09564/2023
<br> Vyřizuje: Ing.Koubová/255
<br> Č.j.odesílatele: PK – ŽP/6148/23
<br>
<br>
<br>
<br> VĚC: vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Pilsen
<br> City Business Park“
<br>
Na základě oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje,odboru životního prostředí,Škroupova 18,Plzeň ze
<br> dne 12.4.2023,že podle přílohy č.3 k zák.č.100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí bude záměr
<br> „Pilsen City Business Park“ podroben zjišťovacímu řízení,posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského
kraje se sídlem v Plzni,Skrétova 15 (dále KHS),jako dotčený orgán státní správy,předložený návrh záměru <.>
<br>
<br> Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS v Plzni jako dotčený orgán státní správy
<br> ve smyslu § 23 odst.5 zákona č.100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 6 odst.8
<br> téhož zákona vydává toto vyjádření:
<br>
<br> Předložené oznámení záměru v předloženém rozsahu se považuje z hlediska zájmů chráněných
<br> orgánem ochrany veřejného zdraví za neakceptovatelné <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Předmětem oznámení záměru (zpracovala RNDr.D.Pasečná,Hradec Králové – 03/2023,oznamovatel
<br> Accolade CZ 70 s.r.o <.>,Sokolovská 394/17,186 00 Praha 6) je novostavba komplexu čtyř hal s nezbytným
<br> administrativním,sociálním a technickým zázemím umístěných jižně od ulice Folmavská mezi ulicemi
<br> Obchodní,a U Nové Hospody a východně od okružní křižovatky Folmavská – Domažlická – Regensburská <.>
<br> Dotčené pozemky se nachází v k.ú.Skvrňany (p.č.1496/17,1496/95,1496/280,1496/281,1496/359,1496/360 <,>
<br> 1496/361,1496/365,1496/366,1496/367,1496/374,1496/380,1496/391,1496/401,1496/426,1496/...
3_Statutarni_mesto_Plzen_vyjadreni.pdf 787,24 kB
% ío/fí/J
<br> statutární město Plzeň “"“ Z“" _ „ “'( „ l),' % Bc.Aleš Tožar j,",'1 '“ ' “,' : _ náměstek primátora ' g_i; “"/_“L' '"“ náměstí Republiky 1 " FU“ 306 32 Plzeň „N,_ 5 4152323 www.plzen.cu ID datové schránky: Biybfxn.“ „_ Spisová značka: SZ MMP/409697/22/16 Krajský úřad Plzeňského kraje Číslo jednací: MMP/177606l23 Odbor životního prostředí Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXX e-mail: vacikovai©plzeneu Škroupova XX telefon: +XXX XXX XXX XXX XXX 13 Plzeň
<br> Plzeň,3.5.2023
<br> Věc: Vyjádření statutárního města Plzně ke zjišt'ovacímu řízení k záměru „Pilsen City Business Park“ (dle 5 6,odst.8 zákona č.100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů),kod záměru PLK2024
<br> Popis: Projektem je řešena novostavba komplexu čtyř hal s nezbytným administrativním,sociálním a technickým zázemím.Haly mohou sloužit pro příjem,skladování a redistribuci zboží.Zároveň je uvažováno í s možností lehke výroby.Všechny haly jsou stejně,mají základní tvar obdélníka o púdorysnám rozměru 49,3 x 121,3 m.Výšky hal budou 12,5 m.Každá hala je rozdělena do pěti funkčních jednotek,v každé jednotce bude umístěna dvoupodlažní administrativní vestavba.Areál bude oplocen a přístupný ze západní a východní strany.Haly budou doplněny parkovacími stánímí pro osobní automobily (celkem 91 míst).Součástí areálu (pro všechny haly) je dále 28 nakladacich doku a 20 drive-in doků).Na střechách halje uvažováno s instalací fotovoltaických panelů <.>
<br> Záměr bude svou povahou naplňovat požadavky na výrobu nerušivou,kdy negativní vlivy nebudou přesahovat hranice areálu.Areál bude určen pro příjem,skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice <.>
<br> Dopravně bude areál napojen prostřednictvím ul.Obchodní a u Nové Hospody.Veškerá nákladní a většina osobní dopravy vyvolané záměrem bude vedena na silnici //26 a dále na dálnici D5,nebo přes ul.Folmavská na silnicí l/27 & také dále jižně na dá...
2_Magisrtar_mesta_Plzne_OZP_vyjadreni.pdf 623,55 kB
Magistrát města Plzně
<br> Odbor životního prostředí
<br> Kopeckého sady 11
<br> 306 32 Plzeň
<br> www.plzen.eu
<br> ID datové schránky: 6iybfxn
<br>
<br>
<br> Spisová značka: SZ MMP/163525/23 Plzeňský kraj
<br> Odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18
30100 Plzeň
<br>
<br> Číslo jednací: MMP/166590/23
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
e-mail: wohlmuth@plzen.eu
<br> telefon: XXX XXX 221
<br>
<br> Plzeň 03.05.2023
<br>
<br>
<br> Stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně (dále jen „OŽP MMP“) k předloženému
<br> oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Pilsen City Business
<br> Park“,a to ve smyslu § 6 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br>
<br>
K předloženému oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
<br> „Pilsen City Business Park“,vydává zdejší odbor jako dotčený správní úřad následující souhrnné
<br> vyjádření:
<br>
<br> Popis: Projektem je řešena novostavba komplexu čtyř hal s nezbytným administrativním,sociálním a
technickým zázemím.Haly mohou sloužit pro příjem,sk ladování a redistribuci zboží.Zároveň je
uvažováno i s možností lehké výroby.Všechny haly jsou stejné,mají zák ladní tvar obdélníka
<br> o půdorysném rozměru 49,3 x 121,3 m.Výšky hal budou 12,5 m.Každá hala je rozdělena do pěti
funkčních jednotek,v každé jednotce bude umístěna dvoupodlažní administrativní vestavba.Areál
bude oplocen a přístupný ze západní a východní strany.Haly budou doplněny parkovacími stáními
<br> pro osobní automobily (celkem 91 míst).Odvodnění hal a celého areálu (přes retenci) do jednotné
kanalizace.Součástí areálu (pro všechny haly) je dále 28 nak ládacích doků a 20 drive-in doků) <.>
Na střechách hal je uvažováno s instalací fotovoltaických panelů <.>
<br> Záměr bude svou povahou naplňovat požadavky na výrobu nerušivou,kdy negativní vlivy
nebudou přesahovat hranice areálu.Areál bude určen pro příjem,sk ladování a redistribuci zboží
do maloobchodní sítě v Česk...
1_CIZP_vyjadreni.pdf 267,18 kB
Spis.zn.: ZN/ČIŽP/43/1052/2023 Stránka 1 | 2
<br> Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská tř.48,301 22 Plzeň
tel.: 377 993 411,IČ: 41693205
e-mail: pl.podatelna@cizp.cz
ISDS: 82bdy9x
www.cizp.cz
<br> Č.j.: ČIŽP/43/2023/2197 Vyřizuje: Ing.Nekolová Datum: 24.4.2023
ev.č.: ČIŽP/38005/2023 Telefon: 377 993 482
<br> 2023/024 - Pilsen City Business Park (PLK2024) - vyjádření k oznámení záměru
<br> Dne 12.4.2023 jsme od Vás obdrželi k vyjádření výše uvedené oznámení záměru,pro který
bylo zahájeno zjišťovací řízení na základě zákona č.100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Jedná se o záměr zařazený podle přílohy 1 zákona č.100/2001 Sb <.>
do kategorie II,bodu 106 <.>
<br> Oznámení záměru zpracovala v březnu 2023 RNDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.Oznamovatelem
je společnost Accolade CZ 70,s.r.o <.>,člen koncernu <.>
<br> Na ploše záměru se nachází hala,podle oznámení záměru již nevyhovující.Demolice haly
není součástí záměru.Záměrem je novostavba komplexu čtyř hal s nezbytným administrativním <,>
sociálním a technickým zázemím.Areál bude určen pro příjem,skladování a redistribuci zboží do
maloobchodní sítě v České republice.Zároveň je uvažováno i s možností lehké výroby.Všechny haly
jsou stejné,obdélníkového půdorysu o rozměrech 49,3 x 121,3 m.Výšky hal budou činit 12,5 m <.>
Každá hala je rozdělena do pěti funkčních jednotek,přičemž v každé jednotce bude umístěna
dvoupodlažní administrativní vestavba.Areál bude oplocen a přístupný ze západní a východní strany <.>
Haly budou doplněny celkem 91 parkovacím stáním pro osobní automobily.Součástí areálu bude
28 nakládacích doků a 20 drive-in doků.Na střechách hal je uvažováno s instalací fotovoltaických
panelů <.>
<br> Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:
<br> Oddělení ochrany vod
K oznámení záměru nemáme připomínky.Pouze připomínáme,že pro provoz odlučovačů
<br> ropných látek je nutné zpracovat provozní řády,které budou obsahovat konkrétní pokyny pro obsluhu
a po schválení se stanou ...
2_Rozhodnuti_ZZR_Pilsen_City_Business_Park.pdf 315,64 kB
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/8627/23
Spis.zn.: ZN/1116/ŽP/23
Počet listů: 13
Počet příloh: 4
Počet listů příloh: 5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> R O Z H O D N U T Í
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> vydává v souladu s § 7 odst.6 zákona
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona:
▪ název záměru: Pilsen City Business Park
▪ zařazení podle přílohy č.1 zákona: Záměr naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba
<br> skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu -
10 tis.m2),kategorie II,přílohy č.1 zákona <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je vybudování komplexu 4 nových hal namísto stávající 1 haly <.>
Přesněji se jedná o novostavbu 4 nepodsklepených hal s administrativními,sociálními
a technickými zázemími,jež budou sloužit k příjmu,skladování a následné redistribuci
zboží do maloobchodní sítě v České republice.Avšak není vyloučena ani možnost
umístění lehké výroby.Konkrétní nájemník areálu zatím není,tudíž nelze blíže
specifikovat umístěné technologie či charakter výroby.Všechny nové haly budou
řešeny totožně,tedy budou obdélníkového půdorysu o rozměrech ...

Načteno

edesky.cz/d/6422294

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz