« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí příkazů dle z. č. 37/2021 Sb. - evidence skutečných majitelů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1071593_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1071593/2023 Počet listů/příloh: 2/3
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1064395/2023 23.05.2023
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> Vážená paní inženýrko <,>
<br> odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „InfZ“),obdržel dne 19.05.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace ve věci přestupků
<br> podle zákona č.37/2021 Sb <.>,o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Žádost“) <.>
<br> Podle Žádosti požadujete poskytnout informaci,a to související s již poskytnutými informacemi
<br> dle č.j.MHMP 1028355/2023 a č.j.MHMP 1049728/2023 – poskytnutí alespoň některých
<br> příkazů vydených v roce 2023 nebo 2022 nebo 2021,kterými byla ve věci tohoto přestupku
<br> uložena pokuta nižší než 10.000 Kč <.>
<br> V souladu s § 14 odst.5 písm.d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace,a to
<br> příkazy,kterými byla uložena pokuta ve dvou případech ve výši 6.000 Kč a v jednom případě ve
<br> výši 7.000 Kč:
<br> 1) Příkaz – obviněný Bohemia HS spol.s r.o <.>
<br> 2) Příkaz – obviněný CBconstruction s.r.o <.>
<br> 3) Příkaz – obviněný Sládkovičovo s.r.o <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní
<br> Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPLP30GV*
MHMPXPLP30GV
<br>
<br> 2/2
<br> Pro úplnost si Vás dovolujeme upozornit na nepřesnost,kterou stále uvádíte ve svých žádostech <,>
<br> a to,že žádáte o poskytnutí informací soud.Magistrát hlavního města Prahy je krajským úřadem <,>
<br> který vykonává v...
MHMP_996356_2023 Příkaz - Sládkovičovo s.r.o..pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Sládkovičovo s.r.o <.>
Ve Smečkách 586/10
110 00 Praha 1
IČO: 05508754
ID DS: drc6w29
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 996356/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1833228/2022 17.05.2023
<br>
<br> Příkaz
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 57 zákona č.37/2021 Sb <.>,o evidenci skutečných majitelů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“),v souladu s § 90 odst.1 zákona č.250/2016 Sb.<,>
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“),ve spojení s ustanovením § 150 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br>
I.uznává vinnou
<br> evidující osobu Sládkovičovo s.r.o <.>,IČO 05508754,se sídlem Ve Smečkách 586/10,110 00
Praha 1 – Nové Město (dále jen „obviněná“) <,>
<br> z přestupku podle ustanovení § 55 odst.1 písm.a) ZESM <,>
<br> kterého se dopustila tím,že v rozporu s ustanovením § 9 odst.1 ZESM ani ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení,stanovené soudem,nezajistila zápis žádného údaje do evidence skutečných
majitelů,kdy výzva Městského soudu v Praze k odstranění nesrovnalosti v evidenci skutečných
majitelů byla obviněné doručena dne 28.08.2022 <.>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPLLXD37*
MHMPXPLLXD37
<br>
<br>
2/4
<br> II.Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle.ust.§ 35 písm.b),§ 46 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 55 odst.3 ZESM správní trest pokuty ve výši
7.000 Kč (sedm tisíc korun českých) <.>
<br> III.Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí pr...
MHMP_705576_2023 Příkaz - CBconstruction s.r.o..pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,Praha 1,110 00
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> CBconstruction s.r.o <.>
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČO: 06110461
ID DS: gq9i3cu
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 705576/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1891066/2022 05.04.2023
<br>
Příkaz
<br> Magistrát hlavního města Prahy,Odbor živnostenský a občanskosprávní,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 57 zákona č.37/2021 Sb <.>,o evidenci skutečných majitelů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“),v souladu s § 90 odst.1 zákona č.250/2016 Sb.<,>
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpovědnosti za přestupky“),ve spojení s ustanovením § 150 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
<br> I.uznává vinnou
<br> evidující osobu: CBconstruction s.r.o <.>,IČO: 06110461,se sídlem Kaprova 42/14,110 00 <,>
Praha 1,(dále jen „obviněná“) <,>
<br> z přestupku podle ustanovení § 55 odst.1 písm.a) ZESM <,>
<br> kterého se dopustila tím,že v rozporu s ustanovením § 9 odst.1 ZESM ani ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení výzvy,stanovené soudem,nezajistila zápis žádného údaje do evidence
skutečných majitelů,kdy výzva Městského soudu v Praze k odstranění nesrovnalosti v evidenci
skutečných majitelů byla obviněné doručena dne 24.08.2022 do datové schránky <.>
<br>
II.Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle.ust.§ 35 písm.b),§ 46 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 55 odst.3 ZESM správní trest pokuty ve výši
6.000 Kč (šest tisíc korun českých) <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPL9GY93*
MHMPXPL9GY93
<br>
<br>
2/4
<br> III.Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci t...
MHMP_433112_2023 Příkaz - Bohemia HS spol. s r.o..pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Bohemia HS spol.s r.o <.>
IČO: 25612182
K vodojemu 212/12
15000 Praha 5
<br>
Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 433112/2023 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1970517/2022 06.03.2023
<br>
Příkaz
Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní,jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 57 zákona č.37/2021 Sb <.>,o evidenci skutečných majitelů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“),v souladu s § 90 odst.1 zákona č.250/2016 Sb.<,>
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“),ve spojení s ustanovením § 150 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
I.uznává vinnou
<br> evidující osobu Bohemia HS spol.s r.o <.>,IČO 25612182,se sídlem Praha 5,K vodojemu
212/12,150 00 (dále jen „obviněná“) <,>
<br> z přestupku podle ustanovení § 55 odst.1 písm.a) ZESM <,>
<br> kterého se dopustila tím,že v rozporu s ustanovením § 9 odst.1 ZESM ani ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení,stanovené soudem,nezajistila zápis žádného údaje do evidence skutečných
majitelů,kdy výzva Městského soudu v Praze k odstranění nesrovnalosti v evidenci skutečných
majitelů byla obviněné doručena dne 20.9.2022 <.>
<br> II.Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle.ust.§ 35 písm.b),§ 46 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 55 odst.3 ZESM správní trest pokuty ve výši
6.000 Kč (šest tisíc korun českých) <.>
<br> III.Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu,na účet hlavního
města Prahy u PPF banky a.s <.>,číslo účtu 1400110005157998/6000 (platba bankovním převodem č.ú <.>
140011-5157998/6000),variabilní symbol 3600008539,konstantní symbol 379 (placeno složenkou <,>
sl...

Načteno

edesky.cz/d/6422025

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz