« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Libeňský most - stanoviska, vyjádření, řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP+545629_2023_a.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evidence majetku
oddělení výkonu vlastnických práv
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
DS: mivq4t3
<br> Váš dopis zn./ ze dne Vyřizuje / linka
XXXXX XXXXXX / XXXX
<br> Č.j.Počet listů / příloh: 1/0
MHMP 545629/2023
<br> Sp.zn.: Datum
S-MHMP 544284/2023 15.03.2023
<br> Praha 7 a 8,Holešovice,Libeň,„Rekonstrukce soumostí Libeňský most,podrobný inženýrsko-
geologický průzkum“ (investor Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.)
<br> Hlavní město Praha,zastoupené odborem evidence majetku MHMP,které je vlastníkem pozemků
v k.ú.Libeň parc.č.3612,3650/2,3952/1,3959/1,3960,3961/1,4001/3,4005/10,4014/2
a v k.ú.Holešovice parc.č.2370,2380/2,souhlasí se vstupy na pozemky za účelem provedení
inženýrsko-geologického průzkumu v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých
podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujících podmínek:
Požadujeme,aby min.jeden měsíc před zahájením prací na pozemcích v k.ú.Libeň parc.č.3612 <,>
3650/2,4005/10,4014/2,investor nebo jím zplnomocněný zástupce uzavřel protokol o předání
pozemků pro stavbu se správcovskou firmou ACTON s.r.o <.>,kancelář Sochařská 14,Praha 7 <,>
<br> U pozemku v k.ú.Libeň parc.č.3650/2 je náš souhlas podmíněn souhlasným stanoviskem spol <.>
Liga-servis s.r.o <.>,Jungmannova 23/11,Praha 1 <.>
K pozemkům v k.ú.Libeň parc.č.3612 a 4014/2 vydala dne 2.3.2023 souhlasné stanovisko
s provedením průzkumu Pražská developerská společnost,příspěvková organizace,která má tyto
pozemky ve své správě <.>
S ohledem na umístění protipovodňových opatření na ochranu hl.m.Prahy v dané lokalitě
požadujeme stavbu projednat se Správou služeb hlavního města Prahy,Kundratka 19/1951,Praha 8 <.>
Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy.Je pouze podkladem pro realizaci stavby <.>
Platnost tohoto souhlasu je 2 XXXX XXX dne vydání <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
ředitelka odboru evidence majetku
podepsáno elektronick...
MHMP+915491_2023_a.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evidence majetku
oddělení výkonu vlastnických práv
<br> Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>
<br> Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5
<br> DS: 4qfgxx3
<br> Váš dopis zn./ ze dne Vyřizuje / linka
XXXXX XXXXXX / XXXX
<br> Č.j.Počet listů / příloh: 2/3
MHMP 915491/2023
<br> Sp.zn.: Datum
S-MHMP 777163/2023 02.05.2023
<br> Praha 8,Karlín,Libeň,Rohanský ostrov,U Libeňského mostu,„Stavba č.4679 Maniny - PPO <,>
snížení nivelety Karlín,Obslužná komunikace“ (investor HMP MHMP INV),DÚR + DSP
a souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
<br> Pozemek v k.ú.Karlín parc.č.767/5 je v souladu s ustanovením § 34 zákona č.131/2000 Sb.<,>
o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovením § 17 vyhlášky č.55/2000 Sb <.>
hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve svěřené správě
městské části Praha 8.Za vlastníka tohoto pozemku se tedy vyjádří městská část Praha 8 <.>
Hlavní město Praha,zastoupené odborem evidence majetku MHMP,které je vlastníkem pozemků
v k.ú.Karlín parc.č.767/1,767/52,767/53,767/201 a v k.ú.Libeň parc.č.3961/1,souhlasí
s realizací stavby a s kácením dřevin v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých
podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujících podmínek:
Požadujeme,aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací
a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl.m.Prahy č.95
ze dne 31.01.2012 a č.127 ze dne 28.01.2014 <.>
Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska Technické správy komunikací
hl.m.Prahy,a.s.(dále jen „TSK“) č.j.TSK/03463/23/1109/Tv ze dne 04.04.2023 <.>
Požadujeme,aby na vjezd a výjezd ze staveniště,na staveništní dopravu a na zábory a zásahy
do pozemku v k.ú.Libeň parc.č.3961/1,který je ve správě TSK,uzavřel investor nebo jím
zmocněný zástupce na základě plné moci,minimálně 1 měsíc před zahájením stavby,s HMP
zastoupeným TSK (elektronicky: http...
MHMP_837563_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/9 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Č.j.: XXX 004 252
MHMP 837563/2023 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 667482/2023 20.04.2023
<br> Rozhodnutí
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP),jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 31 odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),projednal v řízení vedeném podle
shora citovaných zákonů žádost ze dne 30.3.2023,naposledy doplněnou dne 17.4.2023 <,>
<br> účastníka řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu: Technická správa komunikací hl.m <.>
Prahy,a.s <.>,Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,IČO: 03447286,který je na základě
plné moci zastoupen společností Metrostav TBR a.s <.>,Koželužská 2450/4,Libeň,180 00 Praha 8 <,>
IČO: 09884572,která je zastoupena na základě plné moci společností SATRA,spol.s r.o <.>,Pod
pekárnami 878/2,Vysočany,190 00 Praha 9,IČO: 18584209,která udělila plnou moc
k zastupování společnosti ALMAPRO,s.r.o <.>,Průběžná 1108/77,Strašnice,100 00 Praha 10,IČO:
24150134 <,>
<br> a na základě zjištěných skutečností rozhodl a dnešního dne vydává dle ust.§ 14 odst.1 písm.c)
vodního zákona <,>
<br> p o v o l e n í k n ě k t e r ý m č i n n o s t e m <,>
<br> a to ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku umístěného v záplavovém území
(§ 66 vodního zákona) významného vodního toku Vltava,spočívajícím v realizaci 34 ks
průzkumných vrtů označených J201 – J234 v hloubce ...
MHMP_296831_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> SAFETY PRO s.r.o <.>
Přerovská 434/60
779 00 Olomouc
IDDS:tjtyutk
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 296831/2023 Počet listů/příloh: -/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 295177/2023 14.2.2023
<br> Vyjádření k hydroheologickému průzkumu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,jako příslušný krajský úřad dle ust.§ 31 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>
o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,na základě ust.§ 6 odst.3 zákona
č.62/1988 Sb <.>,o geologických pracích,v platném znění,vydává na základě žádosti společnosti
SAFETY PRO s.r.o <.>,se sídlem Přerovská 434/60,779 00 Olomouc,IČO: 28571690,doručené
dne 8.2.2023,k projektu geologických prací (hydrogeologický průzkum) pod názvem
„Rekonstrukce soumostí Libeňský most,Realizační dokumentace podrobného inženýrsko-
geologického průzkumu“,který zpracoval Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.v lednu XXXX <,>
z hlediska ochrany složek životního prostředí dle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
krajiny,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změnách některých
zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně
zemědělského půdního fondu,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů,následující
vyjádření:
<br> Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst.3 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů:
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>,tel.: XXX XX XXXX,e-mail: daniela.rosinova@praha.eu
<br> Předmětem projektu geologických prací je podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro
stavbu Rekonstrukce soumostí Libeňský most.Celkem je projektováno 34 ks vrtů o hlo...
MHMP_82262_2023_a.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Technická správa komunikací,a.s <.>
<br> Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
- / 12.10.2022 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 82262/2023 Počet stran/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1860883/2022 10.3.2023
<br>
<br>
V Ý Z V A
U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební úřad dle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,příslušný dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“) <,>
obdržel dne 12.10.2022 žádost stavebníka: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.<,>
Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,IČO 034 47 286,o vydání dodatečného povolení na stavbu s
názvem:
<br> „Libeňský most,Praha 7 a 8 – odstranění havarijního stavu konstrukcí
(provizorní podepření a zesílení stávajících konstrukcí mostu) a dočasné stavby
s názvem Provizorní komunikace“ <,>
v rozsahu:
<br> Dočasná stavba Libeňského mostu - provizorního podepření a zesílení stávajících
konstrukcí:
<br> Část A: SO 200 - na pozemku parc.č.2383/2 v k.ú.Holešovice <,>
Část I-VI: SO 200 - na pozemcích parc.č.2383/1,2380/1,2371,2372 v k.ú.Holešovice
Část C: SO 200 - na pozemku parc.č.3961/1 v k.ú.Libeň <,>
Část L a M-N: SO 200 - na pozemku parc.č.3960 v k.ú.Libeň
<br> v Praze 7 a 8 <.>
<br> a
<br> Dočasná stavba přeložky místní komunikace
na pozemcích parc.č.2373,2380/1,2356/83 a 2382/1 v k.ú.Holešovice v Praze 7 <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br> *MHMPXPKJSM05*
MHMPXPKJSM05
<br> Elektronický podpis -...
MHMP_1028639_2023_003.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
102/411/23 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1028639/2023 Počet listů/příloh: -/5
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 874789/2023 18.05.2023
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha - Magistrát hl.m.Prahy (dále jen „MHMP“) jako povinný subjekt ve smyslu
ust.§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“),obdržel dne 25.4.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen
„Žádost“).Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu
(MHMP) odlišných od odboru vyřizujícího danou Žádost,byla prodloužena lhůta pro poskytnutí
informace přípisem ze dne 5.5.2023 pod č.j.MHMP 945326/2023 <.>
<br> V Žádosti konkrétně uvádíte:
<br> „Tímto Vás v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,žádáme
o poskytnutí následujících informací či podkladů,které se týkají rekonstrukce či jiných oprav <,>
údržbových prací nebo změn Libeňského soumostí („Libeňský most“):
(i) veškerá rozhodnutí (popř.jiné úkony týkající se umístění či realizace),která se týkají
Libeňského mostu,vydaná od 1.1.2023 až do dne vyhotovení odpovědi na tuto žádost.Tj <.>
zejména,nikoliv však výlučně <,>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor právní podpory
Oddělení svobodného přístupu k informacím
<br> *MHMPXPLNAGRN*
MHMPXPLNAGRN
<br>
<br>
2/3
<br> a.veškerá územní rozhodnutí,stavební povolení a jiná obdobná rozhodnutí,povolení,souhlasy
či ohlášení a/nebo oznámení (tj.včetně úkonů učiněných vůči stavebnímu úřadu ze strany
stavebníka,a to také včetně oznámení o zahájení stavby) <,>
b.jejich změny <,>
c.vč.rozhodnutí o případném odvolání proti těmto...

Načteno

edesky.cz/d/6422020

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz