« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - o konání veřejného projednání územního plánu Zborov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - o konání veřejného projednání územního plánu Zborov
ČÍSLO JEDN.: MUZB/29429/2023
<br> SPIS.ZN.: ORUP/441/2021/Dol
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.Vladimíra Manďáková
<br> TELEFON: 583 468 237
<br> E-MAIL: vladimira.mandakova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 26.05.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROV
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
pořizuje Územní plán Zborov <.>
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování oznamuje v souladu s ustanovením §
52 stavebního zákona a v souladu se správním řádem veřejné projednání návrhu Územního
plánu Zborov <.>
<br> Veřejné projednání Územního plánu Zborov se bude konat dne
<br> 03.07.2023 v 16 hodin
<br> na Obecním úřadu Zborov,Zborov 28 <.>
<br> Návrh Územního plánu Zborov bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru
rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadu Zborov do 10.07.2023 <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí doporučujeme využít úředních dnů,tj.každé pondělí a středu od 8:00
do 11:30 a od 12:30 do 17:00 po předchozí domluvě i mimo úřední dny.V elektronické podobě
je dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh
(http://www.zabreh.cz) v sekci Rozvoj města / Územní plánování / Projednávané návrhy a změny
ÚP <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání,tj.do 10.07.2023 může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst.2 námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění <,>
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
<br> Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k částem řešení <,>
které byly od společného jednání změněny <.>
<br> K později uplatněným stanoviskům,námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR ROZVOJE A ...

Načteno

edesky.cz/d/6421172

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz