« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - VŘ "vedoucí oddělení podatelny a centrální spisovny" - Příbram

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br>
na obsazení pracovního místa pro činnost …………………….……………………………………
<br>
………….<.> ……….……………………….<.> …………… <.>
<br>
<br> Jméno,příjmení a titul …….…….……………….<.> ………….…………………….<.> <.>
<br>
Datum a místo narození ……………………………………………………………….<.>
<br>
Státní příslušnost ………………….…………………………………………… <.>
<br>
Místo trvalého pobytu ……………………………………………………………… <.>
<br>
Číslo občanského průkazu ………………………………………………………………
(u cizího státního občana číslo dokladu
o povolení k pobytu)
<br>
Kontaktní údaje *)
(Telefonní číslo,e-mailová adresa) ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> ………….<.> ……………………………………
Datum a podpis zájemce
<br>
<br>
K přihlášce připojuji následující doklady:
<br>
a) motivační dopis <,>
<br>
b) životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,vlastnoručně podepsaný <,>
<br>
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem <.>
Pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.) <,>
<br> d) úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br>
e) další doklady požadované pro obsazení pracovního místa vedoucího úředníka:
<br> - lustrační osvědčení + čestné prohlášení dle zák.č.451/1991 Sb.(nepožaduje se u osob narozených
po 1.12.1971)
Pozn.: Lustrační osvědčení lze do doby vystavení nahradit čestným prohlášením ve spojení s předložením
žádosti o jeho vydání.Před jmenováním do funkce bude úředně ověřená fotokopie lustrační osvědčení
požadována <.>
<br>
Bližší informace na tel.318 402 224 – oddělení personální a vnitřních věcí <.>
<br>
*) Poskytnutí kontaktních údajů je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového
řízení <.>
Příloha č.2
MeUPB 52688/2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
V souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje tajemnice MěÚ Příbram výběrové řízení na obsazení pracovního místa v Odboru
vnitřních věcí MěÚ Příbram pro činnost:
<br>
<br> vedoucí oddělení podatelny a centrální spisovny
<br>
Stručná charakteristika vykonávané práce:
<br>  komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti <,>
<br>  zpracovávání návrhu vnitřních předpisů nebo norem na úseku spisové služby a centrální spisovny podle přesně
daných postupů <,>
<br>  zajišťování skartačního řízení <,>
<br>  zajišťování chodu podatelny a centrální spisovny <.>
<br> Požadujeme:
<br>  vzdělání: vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou <,>
<br>  důslednost v práci a spolehlivost <,>
<br>  uživatelská znalost práce na PC (MS Office – Word,Excel,Outlook; Internet) <,>
<br>  znalost příslušných právních předpisů – výhodou <,>
<br>  praxe ve veřejné správě či samosprávě – výhodou <.>
<br>
Nabízíme:
<br>  pružnou pracovní dobu <,>
<br>  5 týdnů dovolené + placené pracovní volno 5 dnů v kalendářním roce (tzv.sick days) <,>
<br>  příspěvek na stravování ve formě elektronické stravenkové karty <,>
<br>  benefity (osobní konto s finančními prostředky – lze čerpat na kulturní a sportovní vyžití,rekreaci,jazykové
vzdělávání,atp.) <,>
<br>  ošatné <,>
<br>  příspěvek na penzijní připojištění <,>
<br>  peněžní dar u příležitosti pracovních a životních výročí <,>
<br>  odměna dobrovolným dárcům krve <.>
<br> Platové podmínky:
9.platová třída dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,příplatek za vedení + možnost osobního
příplatku <.>
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Příbram
<br> Nástup: 01.09.2023,příp.dohodou
<br...

Načteno

edesky.cz/d/6421017

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz