« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.12 integrovaného povolení pro zařízení - Skládka TKO Cihelna III, skládka skupiny S-OO společnosti Skládka Bystřice, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Skládka Odpadové centrum 2023
Stručné shrnutí údajů ze žádosti
<br> 1.Identifikace provozovatele
<br> Obchodní jméno: Skládka Bystřice,sro
<br> Sídlo: Cihelna 1600,768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br> Statutární zástupce: jednatel společnosti,dle zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 38134
<br> IČO: 26227959
<br> DIČ: czzszzrsss
<br> Telefon.: 573 378 095,725 856 920
<br> Fax: 573 378 779
<br> E-mail: skladka©skladkabystrice.cz
<br> Datová schránka: f96nkyt Oprávněn jednat za společnost: lng.XXXXXX XXXXX
<br> X.Název zařizení
<br> Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem,Skládka TKO Cihelna |ll Adresa zařízení: Cihelna 1600,768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br> 3.Popis a wmezeni zařizení
<br> Areál Odpadověho centra Bystřice pod Hostýnem se nachází v prostoru bývalé cihelny,resp.jejího zemníku a v sousedství.Jedná se o území mezi silnicemi „1150 (Bystřice pod Hostýnem - Valašské Meziříčí) a lll438 (Bystřice pod Hostýnem — Hranice).Přístup do areálu je ze silnice č,“7150 (Bystřice pod Hostýnem — Valašské Meziříčí) po místní zpevněné komunikaci <.>
<br> Areál zahrnuje tato zařízení: Skládka TKO Cihelna lll (1 <.>,2.a 3.fáze provozu skládky),Kompostárna,Sběrný dvůr odpadů,Zařízení pro výdej a skladování pohonných hmot.Pro zařízení pro nakládání s odpady (skládka odpadů,kompostárna,sběrný dvůr),které se v areálu nacházejí,byly v souvislosti se změnou legislativy v odpadovém hospodářství vypracovány nově provozní řády.Tyto dokumenty se schvalují vtomto Správním řízení o změnu integrovaného povolení pro areál.Dále byl pro areál aktualizován provozni řád zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší <.>
<br> Změny,kterých se týká tato žádost:
<br> Skládka TKO Cihelna ||| bude rozšířena o 4.kazetu pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad.K žádosti se dokládá projektová dokumentace a aktualizovaný provozni řád první fáze provozu skládky <.>
<br> Byly provedeny změny v monitoringu skládky oproti současnému povolení IP.Jedná se o změnu mista odběru povrchových...
MBPHP009VGPX_001
M BPHP009VG PX Zlín m
m I s t s k y ú ř a d ~
<br>.Bys!f;oe pod Hosrýriem
<br> 1 9.0 5.2023
P óčet listů
<br> Pocípis
Í A I C O
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik
<br> Skládka Bystřice,s.r.o <.>
Cihelna 1600
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IDDS: f9 6 n k y t
<br> Datum
18.května 2023
<br> Oprávněná úřední osoba Číslo jednací
Mgr.M artina Vybíra lová KUZL 46116/2023
<br> Spisová značka
KUSP 41951/2023 ŽPZE-M V
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení řízení o vydání zm ěny č.12 integrovaného povolení pro zařízení „SKLÁDKA TKO
CIHELNA III,skládka skupiny S-OO" společnosti Skládka Bystřice,s.r.o.a zaslání
předložených podkladů k vyjádření
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad") <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust.§ 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
(dále jen „správní řád"),ve znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 28 písm.e) ve spojení s ust <.>
§ 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
registru znečišťování,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci"),obdržel
dne 04.05.2023 žádost od společnosti Skládka Bystřice,s.r.o <.>,se sídlem Cihelna 1600,768 61
Bystřice pod Hostýnem,s přiděleným IČO 26227959 (dále jen „provozovatel zařízení") o vydání
změny integrovaného povolení podle ust.§ 19a odst.2 zákona o integrované prevenci pro zařízení
„SKLÁDKA TKO CIHELNA III,skládka skupiny S-OO".Žádost byla provozovatelem doplněna dne
17.05.2023.Dnem 04.05.2023 bylo v souladu s ust.§ 3 odst.1 zákona o integrované prevenci
zahájeno ve věci správní řízení <.>
<br> Oznámení plánované zm ěny v provozu zařízení spočívá v:
- Rozšíření skládky TKO Cihelna III o 4.kazetu pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad <.>
<br> K žádosti je doložena projektová dokumentace a ak...

Načteno

edesky.cz/d/6389831

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz