« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh Závěrečného účtu obce Kočov za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha ÚSC (144.46 kB)
Období: Od 1 do 12 / 2022
<br> Obec Kočov (IČ: 00573795)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky,svazky obcí
Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> POLOŽKA TEXT
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem,který vychází z předpokladu,že bude nepřetržitě
pokračovat ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Nejsou takové skutečnosti
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní metody,jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a
poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Strana 1 z 17Sestaveno: 13.02.2023 7:54:28
<br>
<br> POLOŽKA TEXT
<br> Běžné MinuléA.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 90 7 980,00 7 980,00
<br> P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 7 980,00 7 980,00
<br> P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> P.I.3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> P.I.4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> P.I.5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 91 0,00 0,00
<br> P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> P.II.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> P.II.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> P.II.6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 92 0,00 0,00
<br> P.III.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> P.III.2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ...
výkaz zisku a ztráty (78.3 kB)
Období: Od 1 do 12 / 2022
<br> Obec Kočov (IČ: 00573795)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudrž nosti (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Položka SU
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
<br> Název Běžné období Minulé období
<br> A.NÁKLADY CELKEM 9 893 997,54 0,00 6 508 564,04 0,00
<br> A.I.Náklady z činnosti 8 798 199,59 0,00 5 535 690,66 0,00
<br> A.I.1.Spotřeba materiálu 463 298,98 0,00 550 059,35 0,00501
<br> A.I.2.Spotřeba energie 328 775,26 0,00 363 317,11 0,00502
<br> A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00503
<br> A.I.4.Prodané zboží 1 100,00 0,00 0,00 0,00504
<br> A.I.5.Aktivace DM 0,00 0,00 0,00 0,00506
<br> A.I.6.Aktivace OM 0,00 0,00 0,00 0,00507
<br> A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 0,00508
<br> A.I.8.Opravy a udržování 752 698,77 0,00 478 736,25 0,00511
<br> A.I.9.Cestovné 5 389,00 0,00 5 724,00 0,00512
<br> A.I.10.Náklady na reprezentaci 10 745,00 0,00 7 286,00 0,00513
<br> A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00516
<br> A.I.12.Ostatní služby 4 421 024,94 0,00 1 588 144,81 0,00518
<br> A.I.13.Mzdové náklady 1 544 866,00 0,00 1 472 511,00 0,00521
<br> A.I.14.Zákonné sociální pojištění 387 294,00 0,00 346 895,00 0,00524
<br> A.I.15.Jiné sociální pojištění 4 496,00 0,00 5 417,00 0,00525
<br> A.I.16.Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00527
<br> A.I.17.Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00528
<br> A.I.18.Daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00531
<br> A.I.19.Daň z nemovitostí 1 054,00 0,00 1 054,00 0,00532
<br> A.I.20.Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00538
<br> A.I.21.Vratky nepřímých daní 0,00 0,00 0,00 0,00539
<br> A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00541
<br> A.I.23.Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 1 423,00 0,00542
<br> A.I.24.Dary 29 286,00 0,00 8 054,00 0,00543
<br> A.I.25.Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00544
<br> A.I.26.XXXX...
Rozvaha - Bilance (81.73 kB)
Období: Od 1 do 12 / 2022
<br> Obec Kočov (IČ: 00573795)
<br> ROZVAHA - BILANCE
<br> Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudrž nosti (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Položka SU Brutto Korekce Netto MinuléNázev
<br> AKT IVA AKTIVA CELKEM 55 261 691,35 9 071 963,33 46 189 728,02 43 837 984,78
<br> A.Stálá aktiva 46 458 955,44 8 991 998,63 37 466 956,81 38 176 325,92
<br> A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 702 301,72 396 026,10 306 275,62 348 098,62
<br> A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> A.I.2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> A.I.3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 104 734,10 104 734,10 0,00 0,00018
<br> A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 597 567,62 291 292,00 306 275,62 348 098,62019
<br> A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00051
<br> A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,00 0,00 0,00035
<br> A.I I.Dlouhodobý hmotný majetek 45 750 741,47 8 595 972,53 37 154 768,94 37 822 473,64
<br> A.I I.1.Pozemky 11 850 322,02 0,00 11 850 322,02 11 850 322,02031
<br> A.I I.2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> A.I I.3.Stavby 31 060 108,96 6 442 449,04 24 617 659,92 24 629 284,38021
<br> A.I I.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 650 536,00 1 081 919,00 568 617,00 733 938,00022
<br> A.I I.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> A.I I.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 071 604,49 1 071 604,49 0,00 0,00028
<br> A.I I.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> A.I I.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 118 170,00 0,00 118 170,00 608 929,24042
<br> A.I I.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00052
<br> A.I I.10....
Fin 2-12 (102.23 kB)
Období: Od 1 do 12 / 2022
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> ÚSC,DSO a regionálních rad
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Ministerstvo financí
<br> Obec Kočov (IČ: 00573795)Fin 2-12m
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Par.Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> NázevPoložka
<br> 0000 1111 550 000,00 550 000,00 642 750,66Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 117%
<br> 0000 1112 30 000,00 30 000,00 59 854,82Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 200%
<br> 0000 1113 90 000,00 90 000,00 133 064,72Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 148%
<br> 0000 1121 80 000,00 240 000,00 1 005 301,14Daň z příjmů právnických osob 419%
<br> 0000 1122 650 000,00 863 360,00 863 360,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100%
<br> 0000 1211 1 800 000,00 1 800 000,00 2 287 353,98Daň z přidané hodnoty 127%
<br> 0000 1334 0,00 918,63 98,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11%
<br> 0000 1337 150 000,00 0,00 0,00Poplatek za komunální odpad 0%
<br> 0000 1341 15 000,00 14 403,74 13 760,00Poplatek ze psů 96%
<br> 0000 1343 0,00 19 440,00 19 440,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 100%
<br> 0000 1345 0,00 150 000,00 165 375,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 110%
<br> 0000 1361 1 000,00 1 000,00 500,00Správní poplatky 50%
<br> 0000 1381 22 000,00 22 000,00 32 290,09Daň z hazardních her 147%
<br> 0000 1382 0,00 23,35 23,35Zrušený odvod z loterií a podobných her 100%
<br> 0000 1511 330 000,00 330 000,00 406 709,75Daň z nemovitostí 123%
<br> 0000 4111 0,00 56 114,28 56 114,28Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 100%
<br> 0000 4112 120 000,00 131 500,00 131 500,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 100%
<br> 0000 4116 30 000,00 0,00 0,00Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0%
<br> 3 868 000,00 4 298 760,00 5 817 495,7...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kočov za rok 2022 (314.65 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních
přepisů vydaných Komory auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §
10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br> územního samosprávného celku
<br>
Obec Kočov
<br>
<br> za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán ÚSC oprávněný jednat: starosta
Sídlo: Obec Kočov,348 15 Kočov 29
IČ: 005 73 795
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst <.>
7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> • Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1.10.2022 – 15.12.2022
• Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 15.2.2023 do 15.5.2023
<br>
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku
auditorem/auditorskou společností:
Přezkoumání bylo zahájeno odesláním výzvy k předání účetních XXX a ukončeno kompletací
pokladů,potřebných k formulaci závěrů ve zprávě auditora <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem ...
Informace pro občany obce Kočov o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Kočov za rok 2022 (271.69 kB)
Návrh
<br> Z á v ě r e č n ý ú č e t
<br>
<br>
<br> z a r o k
<br>
<br>
<br> 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Kočov
<br>
<br>
Obec Kočov
<br> IČO: 00573795
<br> Kočov 29
<br> 348 15 Planá
tel.374791170
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kočově 23.5.2023
<br>
<br>
<br> INFORMACE PRO OBČANY OBCE KOČOV
<br>
o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Obce Kočov
<br> za rok 2022
<br>
<br>
dle ustanovení § 39 zákona odst.5zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
<br>
<br>
<br>
Občané Obce Kočov se mohou seznámit se Závěrečným účtem Obce Kočov za rok 2022
<br> na Obecním úřadě v Kočově v úředních hodinách a to od 23.5.2023 po dobu 15 dnů,nebo
<br> na stránkách www.obeckocov.cz <.>
<br> Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené
<br> ke zveřejnění (15 dní od data vyvěšení),nebo na veřejném zasedání 14.6.2023 od 18 hod <.>
<br>
<br>
Potvrzení o vyvěšení: Potvrzení o sejmutí:
<br> Datum vyvěšení: 23.5.2023 Bude sejmuto: 24.5.2024
<br> Vyvěsil: XXXXXXXX XXXX Sejme: XXXXXXXX XXXX
<br> Podpis a razítko obce: Podpis a razítko obce:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah návrhu Závěrečného účtu obce Kočov za rok 2023
<br>
<br> Přílohy: - výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12
<br> - rozvaha
<br> - příloha
<br> - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> - návrh na usnesení
<br> - protokol o schválení účetní závěrky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obecního úřadu Kočov
<br> a je na požádání k nahlédnutí <.>
<br> Potvrzuji,že všechny části Závěrečného účtu jsou shodné s originálem
<br> a mají platnost originálu <.>
<br>
<br>
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu Obce Kočov: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> v.r <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kočově dne: 23.5.2023

Načteno

edesky.cz/d/6389168

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz