« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Feso Petřvald

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Feso Petřvald.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu č.j.1499/2023
<br> 1.Smluvní strany Město Petřvald se sídlem: náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald zastoupené: Ing.Jiřím Lukšou,starostou IČ: 00 297 593 DIČ: cz 00 297 593 bank.spojení: Česká spořitelna,a.s.č.ú.: 27-1721679329/0800 (dálejen poskytovatel) a
<br> Cyklistický klub FESO Petřvald —- Březiny,z.s.se sídlem: Rychvaldská 295,735 41 Petřvald zastoupen: Silvestrem Matasern,předsedou IČ:.484 26 601 DIČ: CZ48426601 bank.spojení: Česká spořitelna,a.s.č.ú: 1726394349/0800 (dále jen příjemce)
<br> II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br>.Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
<br> sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce touto dotaci přijmout a užít v smiladu sjejím účelovým určením za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br>.Město Petřvald poskytne příjemci neinvestiční dotaci na rok 2023 ve výši 70 000,-- Kč
<br> (slovy: Sedmdesát tisíc korun českých) <.>
<br>.Poskytnutá neinvestiční dotace je účelově vázána na: činnost cyklistického klubu včetně
<br> organizačních a technických zajištění závodů <.>
<br> Činnost nebo projekt,na který je účelová neinvestiční dotace poskytnuta bude ukončen(a): 31.12.2023.'
<br>.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> v
<br> znění pozdějších předpisů,a zákonem c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> HI.Čerpání dotace a vyúčtování
<br>.Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky v případě dotace.na činnost
<br> nejpozději do konce roku 2023,v případě projektu do 1 měsíce od ukončení projektu <.>
<br> 1
<br>.Vyúčtování poskytgíté dotace a závěrečnou zprávu na stanoveném tiskopisu je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu:
<br> 0 do 1 měsíce od ukončení realizace projektu <,>
<br>.nebo nejpozději do 10.1.následujícího roku u dotace poskytnuté na činnos...

Načteno

edesky.cz/d/6358432


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz